Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Ψήφισμα 10ου Εθνικού Συμβουλίου10ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.
Γιάννενα 10 & 11 Νοεμβρίου 2017

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς οι Σύνεδροι του 10ου Εθνικού Συμβουλίου της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. προερχόμενοι από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, από Κρήτη μέχρι Έβρο, που συγκεντρωθήκαμε στα Γιάννενα, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς μας για την βιωσιμότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
Κατά την συζήτηση αναδείχθηκαν οι δυσλειτουργίες που παρουσιάσθηκαν με την αλλαγή της Εποπτείας των ΤΟΕΒ από τους Δήμους, στην αιρετή Περιφέρεια και τη νέα Κ.Υ.Α., η ανάγκη ανακαίνισης - εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δικτύων και η ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ :
  • Μετά από 60 χρόνια λειτουργίας των Ο.Ε.Β. ξεπεράστηκαν αρκετές πτυχές του θεσμικού πλαισίου από τις σύγχρονες εξελίξεις. Προβάλλει συνεπώς επιτακτική η ανάγκη ανασύνταξης, ανανέωσης, συμπλήρωσης, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα και με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με την ΟΔΓ_ΕΟΚ  2000/60 και το Νόμο 3199/2003 το Π.Δ. 51/2007 τις σχετικές Κ.Υ.Α, και την ΟΔΓ_ΕΟΚ 0060/2007 Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

  • Τα δίκτυα βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Τα περισσότερα έργα είναι παλαιάς τεχνολογίας  με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες αρδευτικού νερού και τεράστια κόστη στοιχειώδους επισκευής και συντήρησης αυτών.

  • Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων εγγείων Βελτιώσεων εκτός από μερικές εξαιρέσεις υστερεί δραματικά και είναι μια βασική παράμετρος επιδείνωσης των προβλημάτων. Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού και συντήρησης των έργων που συντάσσουν οι ΟΕΒ έχουν ως βάση τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση των χρηστών, πολιτική που καταλήγει τελικά και σε βάρος των ιδίων των χρηστών, αλλά και του περιβάλλοντος, με την κατασπατάληση των υδάτινων πόρων.

  • Η παρατεταμένη κρίση που μαστίζει την χώρα μας οξύνει παραπέρα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της χώρας. Οδηγεί σε οικονομική δυσπραγία τον αγροτικό κόσμο (υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων) που αυτό με την σειρά του αντανακλάται στην ρευστοποίησης των εισφορών που είναι το μοναδικό έσοδο των Ο.Ε.Β..

  • Η συντήρηση του δικτύου, ως ελαστική δαπάνη, μειώνεται δραστικά για να ‘’βγουν’’ οικονομικά οι Οργανισμοί, με αποτέλεσμα οι Ο.Ε.Β. να οδηγούνται σε ένα φαύλο κύκλο. Οι παραγωγοί να θέλουν να συντηρηθούν τα δίκτυα αλλά όταν δεν καταβάλλονται  εισφορές είναι αδύνατο να γίνει αυτό.

  • Η έλλειψη επαρκούς εισπρακτικού πλαισίου είναι μια από τις βασικές αιτίες δημιουργίας προβλημάτων στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

  • Ατόνησε η εποπτεία και ο έλεγχος των Ο.Ε.Β. και σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξε πλήρης απουσία λόγω ελλειμματικής στελέχωσης των υπηρεσιών. Η έλλειψη διευκρινήσεων ή διευκρινήσεων με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια και έξω από νόμους και υπηρεσιακή δεοντολογία επέφερε μεγάλη αναστάτωση στους ΟΕΒ.

o   Η ψήφιση από την Βουλή του άρθρου 46 του Ν.4456/2017 επίλυσε κάποια προβλήματα όπως το θέμα της Εποπτείας των  ΟΕΒ είναι υπό τις αιρετές Περιφέρειες, αποσαφηνίσθηκε ότι αποτελούν Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λύνεται δε ένα χρονίζον πρόβλημα των Ο.Ε.Β. σχετικά με τα προβλήματα που δημιούργησαν οι μνημονικές δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσληψη του προσωπικού, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ο.Ε.Β. να αποκτήσουν το κατάλληλο προσωπικό ώστε να επιτελέσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. Η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ που ζητούνταν και από τις Περιφέρειες, εκδόθηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και αντί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση του θολού τοπίου, άφησε όλα τα θέματα των ΟΕΒ ανοιχτά.   


Επειδή η οικονομική ανάπτυξη της χώρας περνάει μέσα από την ανάπτυξη και του πρωτογενή τομέα, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και οι φορείς διαχείρισης τους δηλαδή οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων με όρους βιώσιμης διαχείρισης θα συντελέσουν σε αυτό.
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
ü  ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Ο.Ε.Β. σύμφωνα και με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται μετά την οδηγία της Ε.Ε. 2000/60 και το Νόμο 3199/2003. το ΠΔ 51/2007 τις σχετικές Κ.Υ.Α. αλλά και την ΟΔΓ_ΕΟΚ 0060/2007 (πλημμύρες).

ü  Σύσταση-Στελέχωση ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου Εγγειοβελτιωτικών Έργων που θα συνενώνει και θα καθοδηγεί τις επιμέρους δράσεις προς την κατεύθυνση των ενιαίων αντικειμενικών στόχων, που είναι η ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, η πλήρης αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, η μείωση του λειτουργικού κόστους (με την ευρύτερη έννοια: χρηματικού, νερού, ανθρώπινου δυναμικού  και εδαφικών πόρων).  Το όργανο αυτό και σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ) θα πρέπει να είναι στελεχωμένο με το απαραίτητο Τεχνικό – Οικονομικό - Διοικητικό προσωπικό.

ü  Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των δικτύων.

Ένταξη στο ΕΣΠΑ του συνόλου των υποβληθεισών προτάσεων, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού εγγειοβελτιωτικών έργων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Προοδευτική αντικατάσταση των ανοικτών με κλειστά δίκτυα και επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των κλειστών δικτύων. Παράλληλα αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης (κατάκλυση και τεχνητή βροχή) με στάγδην άρδευση και εγκατάσταση ηλεκτρονικής υδροληψίας. Αντικατάσταση των παλαιών αντλιών με νέες (inverter) καθώς και συντήρηση αυτών.
Με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των δικτύων θα δοθεί η δυνατότητα στους ΟΕΒ να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες τους και οι μειωμένες δαπάνες θα βοηθήσουν τους ΟΕΒ να λύσουν αλλά χρονίζοντα προβλήματα.

ü  Πλήρη Χρηματοδότηση ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τους Ο.Ε.Β..

ü  Υποβοήθησε του εισπρακτικού έργου των ΟΕΒ, σύμφωνα με τις υποβληθείσες προτάσεις.

ü  Πλήρη ανάκτηση του Περιβαλλοντολογικού τέλους.

ü  Αστυνόμευση σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνουν οι ίδιοι οι Ο.Ε.Β. για την προστασία των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων γενικά από τις κλοπές.-

Επιβεβαιώθηκαν από το 10ο Εθνικό Συμβούλιο οι  ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ και ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. που είναι :

          Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά των επερχόμενων γενεών, ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, εξυπηρετεί  τις αναπτυξιακές ανάγκες του,  θα πρέπει δε να  τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης και να προστατεύεται». Το νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

          Εύρωστοι Οργανισμοί που να ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχει ανατεθεί, ρόλος που περνάει μέσα από την εξασφάλιση των πόρων,  την ύπαρξη και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

          Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, και συγχρόνως διασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων για όλους τους εργαζόμενους με  σεβασμό στη προσωπικότητα μας.

Διατήρηση του αγροτικού κόσμου στην  ύπαιθρο για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που από την ενασχόληση του αυτή θα έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, με σκοπό την προάσπιση της υγείας, της περιουσίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Κ α λ ο ύ μ ε
  1. Την Κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ο.Ε.Β. με στόχο την αποτελεσματική και ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού και σαφώς την γεωργική ανάπτυξη. Οι ενέργειες δε, αποκατάστασης της λειτουργικότητας των έργων και αποφυγής επικίνδυνων επιπτώσεων για τον αγροτικό κόσμο και γενικά για την αγροτική οικονομία πρέπει να είναι άμεσες.-
  2. Καλούμε τις Περιφέρειες να στελεχώσουν με το κατάλληλο προσωπικό σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ) για υποστηριχθεί το έργο των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ του 10ου Εθνικού Συμβουλίου

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου