Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Θέματα και ερωτήσεις για τον Τεχνικό ΑσφαλείαςΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η νομοθεσία που απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και "γιατρού εργασίας" στις επιχειρήσεις, αποτελείται από τα εξής βασικά νομοθετικά κείμενα:
1) Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"
2) Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85"
3) Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"
4) Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)"
Η νομοθεσία αυτή, όπως και όλη η υπάρχουσα νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων υπάρχει στο Ελληνικό δικτυακό τόπο www.osh.gr στην υποκατηγορία νομοθεσία. Μελλοντικά θα την βλέπετε και από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην διεύθυνση www.ypergka.gr, στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επίσης υπάρχει και σε βιβλία που έχει εκδόσει η Δ/νση Συνθηκών εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (στην οδό Επικούρου 29 (κάθετος της Πειραιώς απέναντι από τον Ο.Α.Ε.Δ. Πειραιώς 52, πριν την πλατεία Κουμουνδούρου, τηλέφωνα επικοινωνίας: 32.14.105,32.14.436,32.13.673, e-mail: grhsa@compulink.gr) και από το ΕΛΙΝΥΑΕ (www.elinyae.gr, Λιοσίων 146 & Θειρσίου 6, τηλ. 0108200100, fax 0108213270).
3. Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;
Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).
Πρέπει να έχουν "γιατρό εργασίας" όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.94/87, Π.Δ. 70α/88, Πδ.186/95).
Σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 150 εργαζόμενους στις 1.6.85 από το 1985 (Ν.1568/85). Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους για τον "γιατρό εργασίας" και έστω 1 εργαζόμενο για τον τεχνικό ασφαλείας από το 1996 (Π.Δ. 17/96).
Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β (μέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα). Η  κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται στο Π.Δ. 294/88 στο άρθρο 2 ανάλογα με τον κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης (ΣΤΑΚΟΔ 1980) όπως ορίζεται από την  Στατιστική Υπηρεσία
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.
1.
Ορυχεία άνθρακα
11
2.
Μεταλλεία-Λατομεία
12, 14, 15
3.
Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
13
4.
Χημικές βιομηχανίες:
 
4.1.
Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων
311
4.2.
Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών
312
4.3.
Παραγωγή πετροχημικών
313.1
4.4.
Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών
313.2
4.5.
Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου               
313.5
4.6.
Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων
313.9
4.7.
Βιομηχανίες βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών
314
4.8.
Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων
319.4
4.9.
Παραγωγή εκρηκτικών
319.7
4.10.
Κατασκευή πυροτεχνημάτων
319.8
5.
Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα:
 
5.1.
Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών
321
5.2
Εμφιάλωση υγραερίων
329.5
6.
Βιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών:
 
6.1.
Κατασκευή ειδών εξ αμιαντοτσιμέντου
336.3
6.2.
Κατασκευή ειδών από αμίαντο
338
7.
Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες
34
8.
Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού:
 
8.1.
Μεταλλικές κατασκευές (Γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδομής και παρόμοιες κατασκευές)
353.9
9.
Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς:
 
9.1.
Λεβητοποιεία
369.1
9.2.
Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων
369.3
10.
Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών:
 
10.1
Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου
372.1
11.
Κατασκευή μεταφορικών μέσων:
 
11.1.
Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών
381
11.2.
Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού
382
12
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής
411
13.
Παραγωγή καυσίμου αερίου πόλεως
412
14.
Υφαντικές βιομηχανίες:
 
14.1.
Βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια
237
15.
Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες
 
16.
Εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες, φράγματα) κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα πάνω από 2.000 μ3 ειδικά δομικά έργα.
 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Στην κατηγορία Β’ υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις Κατηγορίες Α’ και Γ’.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.
1.
Γεωργία
01
2.
Κτηνοτροφία
02
3.
Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες μεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός από τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην Κατηγορία Β’. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση &ι εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με την επιχείρηση.
6,7
4
Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός απ’ τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β
8,9
5
Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
 
Στην παραπάνω περίπτωση η επιχείρηση κατατάσσεται στη πιο δυσμενή κατηγορία (δηλαδή σε αυτή με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα) ή σε αυτή που αντιστοιχεί στη σαφώς κυριότερη απασχόλησή της, αν αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό ποσοστό των εργασιών της.
Ο τεχνικός ασφάλειας αμείβεται από τον εργοδότη του οποίου είναι τεχνικός σύμβουλος στα θέματα ασφάλειας των εργαζομένων. Ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης υπάγεται στον εργοδότη απευθείας, από τον οποίο όμως έχει ηθική ανεξαρτησία.
Με βάση την προηγούμενη κατηγοριοποίηση καθορίζονται συντελεστές από το Π.Δ.294/88 (άρθρο 3), που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας  για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων που κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία εργοδότη και Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας:
α. Κατηγορία Α
 
Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Αριθμός εργαζομένων
Τεχνικός ασφάλειας
Γιατρός εργασίας
έως 500
501 έως 1000
1001 έως 5000
5001 και άνω
3,5
3,0
2,5
2,0
0,8
0,8
0,8
0,8
β. Κατηγορία Β
 
Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Αριθμός εργαζομένων
Τεχνικός ασφάλειας
Γιατρός εργασίας
έως 1000
1001 έως 5000
5001 και άνω
2,5
1,5
1,0
0,6
0,6
0,6
γ. Κατηγορία Γ
 
Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
 
Τεχνικός ασφάλειας
Γιατρός εργασίας
 
0,4
0,4
Οι ώρες αυτές δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι λιγότερες από 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, και 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων. (Π.Δ.17/96, άρθρο 4, παράγραφος 3). Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις εποχιακών επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχει και σχετική εγκύκλιος.
Τα προσόντα του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ν.1568/85, στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 294/88 και στο άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96. Με βάση αυτά ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει:
α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος (TEE).
β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην  σχολών υπομηχανικών και των KATEE.
δ) Aπολυτήριο τεχνικού λυκείου η μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.
Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς του εδαφίου γ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφίου δ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή.
Kάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής.  από τα οποία προκύπτει ότι  είναι τεχνικοί ασφάλειας.
Στο άρθρο 5 του Π.Δ.294/88 αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας με βάση την δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96, παρ.2β & 2γ επεκτείνεται η δυνατότητα άσκησης του ρόλου του τεχνικού ασφαλείας και σε απόφοιτους τεχνικού λυκείου με 8ετή προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις κατηγορίας Β και Γ αλλά και στους ίδιους τους εργοδότες σε επιχειρήσεις κατηγορίας Γ με προσωπικό μέχρι 50 άτομα, εφόσον όμως επιμορφωθούν κατάλληλα. (άρθρο 6 του Π.Δ. 17/96 και άρθρο 13 του Ν.1568/85). Αναλυτικότερα για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας τα απαραίτητα προσόντα του τεχνικού ασφάλειας είναι τα εξής:
Α/Α
ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔ.
ΑΡΙΘ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
Γεωργία
01
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Γεωπόνος
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Φυσικής παραγωγής
Τμήματος Διοικ.Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων
Τμήματος Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων
 
2
Κτηνοτροφία
Δασοπονία
Θήρα
Αλιεία
02
03
04
05
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Γεωπόνος
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
α. Στον κλάδο Κτηνοτροφίας Πτυχ. ΤΕΙ Τμήμ. Ζωϊκής παραγωγής
β. Στον κλάδο Δασοπονίας Πτυχ. ΑΕI Δασολόγος και Πτυχ. ΤΕΙ Τμήματος Δασοπονίας
γ. Στον κλάδο Θήρας Πτυχ. ΤΕΙ Τμήμα Θηροματοπονίας
δ. Στον κλάδο Αλιείας Πτυχ. ΤΕI Τμήματος Ιχθυοκομίας Αλιείας
3
Ορυχεία άνθρακα
Μεταλλεία
Λατομεία
Αλυκές
11
12
14
15
16
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μηχανικός Μεταλλείων
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
α) Εφόσον απασχολείται ένας μόνο
τεχνικός ασφαλείας αυτός θα είναι
Μηχανικός Μεταλλείων
β) ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Στις αλυκές
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Πολιτικός Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Πολιτικών έργων υποδομής
Τμήματος δομικών έργων
4
Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
13
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Μηχανικός Μεταλλείων
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Χημικών Πετρελαίων
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
α) ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Στον κλάδο “Γεωτρήσεις προς ανεύρεση
πετρελαίου και γηγενών καυσίμων
αερίων”
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Πολιτικός Μηχανικός
β) Εφόσον απασχολείται ένας μόνο
τεχνικός ασφάλειας αυτός θα είναι
Μηχανικός Μεταλλείων
5
Βιομηχανία ειδών διατροφής
20
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
 
6
Βιομηχανία ποτών
21
Πτυχιούχοι A.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας ποτών
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
7
Καπνοβιομηχανίες
22
Πτυχιούχοι A.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
8
Υφαντικές βιομηχανίες
23
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας
 
9
Βιομηχανία ειδών υποδήσεως ενδυμασίας και διαφόρων ειδών από ύφασμα
24
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Στον Κλάδο Υποδηματοποιίας
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Χημικός Μηχανικός και Χημικός
10
Βιομηχανία ξύλου και φελλού
25
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κατεργασία ξύλου
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Στον Κλάδο Πριστήρια και μηχανική
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Χημικός Μηχανικός και Χημικός
11
α. Βιομηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως
β. Βιομηχανία Χάρτου
γ. Εκτυπώσεις εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες
δ. Βιομηχανία δέρματος και γουναρικών
ε. Βιομηχανία προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό
στ. Χημικές βιομηχανίες
ζ. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακος
η. Βιομηχανία προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
26
27
28
29
30
31
32
33
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Στον κλάδο Εκτυπώσεις-Εκδόσεις
Πτυχ. ΤΕΙ Τμήμ. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
β. Στον κλάδο βιομηχανία Παραγώγων Πετρελαίου και άνθρακα
Πτυχ. ΤΕΙ Τμήμ. Χημικών Πετρελαίων
12
α. Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες
 
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός
Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
13
α. Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου
β. Κατασκευή μηχανών και συσκευών
35
36
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
14
Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών
37
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ηλεκτρονικής
Τμήματος Αυτοματισμού
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
15
Κατασκευή μεταφορικών μέσων
38
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής και
Τμήματος Ναυπηγικής ή Οχημάτων
αναλόγως είδους της επιχείρησης
 
16
Λοιπές Βιομηχανίες
39
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Στις βιομηχανίες κατασκευής ιατρικών εργαλείων και οργάνων
ΤΕΙ Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων
17
α. Ηλεκτρισμός
β. Φωταέριο
γ. Ατμός
δ. Ύδρευση
411
412
413
414
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
α. Στον Κλάδο Φωταέριο
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Χημικός Μηχανικός και Χημικός
β. Στον κλάδο Ύδρευσης
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι
Πολιτικός Μηχανικός
18
α. Κατεδαφίσεις και εκσκαφές
β. Κατασκευές κτιρίων
γ. Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων
δ. Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
500
501
502
503
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Πολιτικός Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
 
19
Δημόσια Έργα
504
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Πολιτικός Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Πολιτικών Έργων υποδομής
Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Στον κλάδο Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικά
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Αυτοματισμού
Τμήματος Ηλεκτρονικής
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
20
α. Εμπόριο
β. Μεταφορές Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες
γ. Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά ιδρύματα Ασφάλειες
δ. Λοιπές Υπηρεσίες
6
7
8
9
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων
Τα προσόντα του "γιατρού εργασίας" περιγράφονται στο άρθρο 8 του Ν.1568/85.
O γιατρός εργασίας πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. Mέχρι την καθιέρωση της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας και την απόκτηση της ειδικότητας από ικανό αριθμό γιατρών, μπορούν να ασκούν το αντικείμενο αυτό, στο επίπεδο της επιχείρησης οι παρακάτω:
α) οι κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της αλλοδαπής.
β) οι γιατροί που έχουν την ειδικότητα της παθολογίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο ιατρικής της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ή διαθέτουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σε  επιχείρηση.
γ) όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα γιατρού εργασίας στο Yπουργείο Eργασίας για πέντε χρόνια τουλάχιστον και μετά την παραίτηση τους από την υπηρεσία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός με την παραπάνω  ειδικότητα είναι δυνατό να προσληφθεί  γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας (όχι όμως γιατρός χωρίς ειδικότητα).
12. Μπορεί γιατρός χωρίς ειδικότητα να είναι γιατρός εργασίας σε επιχείρηση;
Όχι, δεν μπορεί. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε ειδικότητα.
Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Συγκεκριμένα:
1. O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.
2. Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
3. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων,  να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητος προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
5. H άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησής ως τεχνικού ασφάλειας.
6. O τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
7. O τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
14. Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του "γιατρού εργασίας";
Οι αρμοδιότητες του "γιατρού εργασίας" περιγράφονται στα άρθρα 9 & 10 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα:
1. O γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις & συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Tις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του νόμου αυτού. O εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.
2. Eιδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και  ασφάλειας της εργασίας.
β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά  ή μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας και
στ) δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.
3. Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση:
I. Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σε σχέση με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Mεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Eκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία,  αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και τη κοινοποιεί στον εργοδότη. Tο περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Yπουργείου Eργασίας για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη.
II. Eπιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό.
α) επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται  στην εργασία,  αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει  μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,  ενημερώνει τους  εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψή τους.
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Eκτελεί  προγράμματα  εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
III. O γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
IV. O γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
V. O γιατρός πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
VI. H επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
VII. O γιατρός εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
15. Πρέπει να συνεργάζονται ο τεχνικός ασφαλείας, ο γιατρός εργασίας, ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται να συνεργάζονται πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους. Επίσης οφείλουν να συνεργάζονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή την Ε.Υ.Α.Ε. και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό θέμα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στην επιχείρηση και να τους παρέχουν κατάλληλες συμβουλές. Ο εργοδότης οφείλει να συνεργάζεται με όλους αυτούς.
Η ανάθεση των καθηκόντων σε τεχνικούς ασφάλειας & γιατρούς εργασίας γίνεται εγγράφως με ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, αντίγραφά δε αυτών κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. (άρθρο 2, παρ. 3 του Π.Δ.159/99).
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 4 παράγραφος 2γ του Π.Δ. 17/96, σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας (κατηγορία Γ) που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, έχουν την δυνατότητα οι ίδιοι οι εργοδότες,  εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα, ασχέτως άλλων ειδικών προσόντων, να αναλαμβάνουν τον ρόλο του τεχνικού ασφαλείας. Αυτή η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 17/96 και το άρθρο 13 του Ν.1568/85.
Τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών δεν γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, τα εγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που έχουν πιστοποιηθεί ή από εκπαιδευτικούς ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, που αποστέλλουν τα προγράμματά τους για έγκριση στο Υπουργείο μας και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.), και μετά το πέρας του σεμιναρίου παρέχουν στους εργοδότες πιστοποιητικά που τους δίνουν την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας μόνο όμως στην επιχείρησή τους. Δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των σεμιναρίων έχουν και τα Επιμελητήρια και οι Σύλλογοι που είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μόνο στην επιχείρησή του (κατηγορίας Γ' κάτω από 50 εργαζόμενους) και πουθενά αλλού.
Μπορεί να τα παρακολουθήσει μόνο για να ενημερωθεί αφού δεν έχει την δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και συνεπώς δεν θα πάρει το πιστοποιητικό.
Έστω και αν ο εργοδότης έχει τα απαραίτητα προσόντα του τεχνικού ασφάλειας, εντούτοις δεν έχει το δικαίωμα της παροχής αυτών των υπηρεσιών παρά μόνο αν η επιχείρησή του ανήκει στην κατηγορία Γ και απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, αφού όμως επιμορφωθεί κατάλληλα, ότι ισχύει δηλαδή για όλους τους υπόλοιπους εργοδότες.
Με τον όρο εργοδότη σχετικά με τις ευθύνες εννοούμε ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης:
1.      Στις ατομικές επιχειρήσεις τον κύριο ή τους κύριους της επιχείρησης.
2.      Στις Ομόρρυθμες ή Περιορισμένης ευθύνης Εταιρείες, τους διαχειριστές όπως αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, που συνήθως είναι εταίροι.
3.      Στις Ανώνυμες Εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αν δεν αναφέρεται ρητά ο ποινικός υπεύθυνος της εταιρείας που συνήθως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4.      Στους συνεταιρισμούς ο ποινικά υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
5.      Στα υπόλοιπα Ιδιωτικά Νομικά Πρόσωπα της χώρας οι ασκούντες την διοίκησή τους.
6.      Στα Νομικά Πρόσωπα Ξένων Χωρών που ασκούν επιχείρηση στην χώρα μας, οι πράκτορες, οι αντιπρόσωποι ή οι εκπρόσωποί τους στην Ελλάδα.
Στις εταιρίες μπορεί να θεωρηθεί σαν εργοδότης για την επιμόρφωση σαν τεχνικός ασφάλειας και οποιοσδήποτε εταίρος, μόνον αν από το καταστατικό προκύπτει δυνατότητα δέσμευσης όλων των εταίρων από τις ενέργειες του καθενός άλλου εταίρου ή αν αυτός ο συγκεκριμένος εταίρος έχει από το καταστατικό την δυνατότητα να δεσμεύει με την υπογραφή του την επιχείρηση.
Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας τα προτεινόμενα προγράμματα επιμόρφωσης, τα προσόντα των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία πληροφορία. Με βάση αυτές τις αιτήσεις η Γενική Δ/νση εισηγείται στο Σ.Υ.Α.Ε. (Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) που γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό που με Απόφασή του ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, το είδος και η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων, τα πιστοποιητικά που θα χορηγούνται καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Πάντα βέβαια υπάρχει η δυνατότητα της έγκρισης ή μη αυτών των συγκεκριμένων προγραμμάτων αν πληρούν ή δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση και σε περίπτωση διαπιστευμένων Κ.Ε.Κ. το σχετικό πιστοποιητικό, ο τίτλος, ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος και η διάρκειά του, ο αριθμός των εκπαιδευομένων εργοδοτών και η επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Επίσης πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την περιγραφή των θεμάτων με τους αντίστοιχους εισηγητές, βιογραφικά των εισηγητών που θα συνοδεύονται από βεβαιώσεις και άλλα αποδεικτικά θεωρητικής κατάρτισης ή/και πρακτικής εμπειρίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων που να δείχνουν την σχέση με το αντικείμενο της εισήγησης και σχέδιο του πιστοποιητικού που θα χορηγείται στους εκπαιδευόμενους.
Οι αιτήσεις για την έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα περίπου 30 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από το Σ.Υ.Α.Ε. και έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.
Τα προγράμματα αυτά δεν επιχορηγούνται από το κράτος, αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά κέντρα που έχουν την δυνατότητα διοργάνωσης αυτών των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι πληρώνουν το σχετικό κόστος. Μερικοί σύλλογοι για τα μέλη τους αναλαμβάνουν το κόστος αυτό με δικά τους οικονομικά μέσα. Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) υπέβαλε για την κατάρτιση των εργοδοτών προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία και χρηματοδοτεί.
Η ελάχιστη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι 10 ώρες και η διδακτέα ύλη να είναι ανάλογη με το είδος των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν οι εκπαιδευόμενοι, καλύπτοντας όμως τα παρακάτω θέματα:
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων- Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών – Εργατικά ατυχήματα- Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις
 • Ο ρόλος και τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Βασικές απαιτήσεις χώρων εργασίας (κτιριολογικές απαιτήσεις, φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία, προστασία από πτώσεις, εξοπλισμός υγιεινής, πυροπροστασία, σήμανση)
 • Θόρυβος- Δονήσεις
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα, τα μηχανήματα και τα εργαλεία χειρός
 • Εργασίες μπροστά σε οθόνες υπολογιστών
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές- Μυοσκελετικά προβλήματα
Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν θεωρητική ή/και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου που θα αποδεικνύεται από τις σχετικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά που θα υποβάλλουν (αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, βεβαιώσεις ότι άσκησαν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας ή γιατρού εργασίας κ.λ.π.)
1. Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο του φορέα στο οποίο μεταξύ των άλλων θα αναγράφονται:
 • Ο τίτλος του φορέα
 • Ο τίτλος του προγράμματος
 • Ο χρόνος που εκτελέστηκε το πρόγραμμα
 • Η διάρκεια του προγράμματος
 • Ο αριθμός της εγκριτικής υπουργικής απόφασης για το πρόγραμμα
2. Ο έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων θα γίνεται από τους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν σχετικής εντολής. Οι ελέγχοντες θα εκδίδουν και σχετικό δελτίο ελέγχου το οποίο θα υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας.
3. Στους συμμετέχοντες με ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του προγράμματος θα δίνονται αντίγραφα των εισηγήσεων ή άλλο ισοδύναμο έντυπο υλικό.
Στην περίπτωση των Κ.Ε.Κ. τα σεμινάρια θα γίνουν στους χώρους που έχουν διαπιστευτεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και πληρούν συνεπώς τις απαραίτητες προδιαγραφές. Στην περίπτωση άλλων οργανισμών, επιμελητηρίων, Δημόσιων Οργανισμών και εκπαιδευτικών οργανισμών που τους παρέχει η νομοθεσία το δικαίωμα να εκτελούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης, τα προγράμματα θα γίνουν σε κατάλληλους χώρους των φορέων αυτών, για τους οποίους θα γνωμοδοτεί κατά περίπτωση το Σ.Υ.Α.Ε.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ανάλογος με την αίθουσα διδασκαλίας και ο καταλληλότερος αριθμός είναι 20-30 άτομα. Σε ειδικές περιπτώσεις πάντα μετά από σχετική γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε. θα υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, όμως σε αίθουσες μεγαλύτερες και καλύτερες.
Όπως είναι γνωστό για τις επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ανήκουν στην κατηγορία Β ή Γ δίνεται η δυνατότητα να εκτελούν χρέη τεχνικού ασφάλειας και στους απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή σε αυτούς που έχουν άδεια ασκήσεως εμπειροτέχνη, με τον περιορισμό αυτοί να είναι πλήρους απασχόλησης στην επιχείρηση και να έχουν 8 χρόνια προϋπηρεσία, δηλαδή να έχουν περάσει 8 χρόνια από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και να έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα. Μέχρι σήμερα σεμινάρια επιμόρφωσης αυτών των κατηγοριών μπορούσε να παρέχει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.. Με μια νέα εγκύκλιο τα σεμινάρια επιμόρφωσης αυτής της κατηγορίας χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το είδος της επιχείρησης (Β κατηγορίας οικοδομών και τεχνικών έργων, Β κατηγορίας εκτός οικοδομών και τεχνικών έργων και Γ κατηγορίας γενικώς) και για κάθε μια θα οργανωθούν ειδικά ξεχωριστά σεμινάρια που θα μπορούν να εκτελούν τα αρμόδια Υπουργεία, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., εκπαιδευτικοί ή άλλοι Δημόσιοι οργανισμοί και τα διαπιστευμένα Κ.Ε.Κ.
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που είναι εγγεγκριμμένα έχουν πιστοποιηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Ελληνικό Κέντρο Πιστοποίησης, τηλ. 34.28.240-43). το οποίο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. θα σας δώσει στοιχεία για τα υπάρχοντα εγκεκριμένα αυτά Κ.Ε.Κ..

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όλες οι επιχειρήσεις με βάση το άρθρο 8 του Π.Δ.17/96. Σε αυτό ορίζεται και το περιεχόμενό της. Ο εργοδότης έχει την ευθύνη της σύνταξής της, πραγματοποιείται δε από τον τεχνικό ασφάλειας, τον γιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.159/99 καθορίζεται ότι ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας ή/και του γιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 2) του π.δ. 294/88 καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. της 27.6.32, το ν.515/70 κλπ. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στις καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ώρες παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας στην επιχείρηση. Kάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στην αρμόδια Eπιθεώρηση Eργασίας"
Οι γραπτές υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. (άρθρο 6,9 του Ν.1568/85). Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του.
Επίσης στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, όπου αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή των ατυχημάτων (άρθρο 32 παρ. Α9 του Ν.1568/85).
Τέλος πρέπει στις επιχειρήσεις να υπάρχει βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των βιολογικών εξετάσεων ενδεικτικών της έκθεσης όταν προβλέπονται τέτοιες εξετάσεις, και ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες, αφού ο εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει κάθε εργαζόμενο σε ιατρικό έλεγχο μετά τη πρόσληψή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την αλλαγή θέσης εργασίας και πριν την τοποθέτησή του σε νέα θέση εργασίας που συνεπάγεται την έκθεσή του σε παράγοντες. Τα δύο αυτά βιβλία δεν απαιτούν θεώρηση από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ
Η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, τα πιο κάτω στοιχεία:
α. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό που διαθέτει για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία
β. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει συμπληρωματικά από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης στην περίπτωση που τα διατιθέμενα σύμφωνα με το εδάφιο α δεν επαρκούν.
Ο εργοδότης (Αρχή ευθύνης του εργοδότη). Όλες οι άλλες υπηρεσίες είναι συμβουλευτικές για να τον διευκολύνουν στο έργο του. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν γραπτές υποδείξεις των συμβούλων του για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (τεχνικός ασφάλειας και γιατρός εργασίας), φέρει ακέραια την ευθύνη να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των τρίτων.
Kάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους:
α) Nα χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα.
β) Nα χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του.
γ) Nα μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.
δ) Nα αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.
ε) Nα συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
στ) Nα συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.
Oι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Όταν η επιχείρηση επιλέξει τεχνικό ασφάλειας (ή επιμορφωθεί ο εργοδότης για να παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας αν μπορεί), πρέπει να γίνουν είναι οι εξής ενέργειες:
Θα αγοράσει από βιβλιοπωλείο 2 τετράδια 100 φύλλων με σκληρό εξώφυλλο, το "ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και το "ΒΙΒΛΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ" και θα τα σελιδομετρήσει.
Η επιχείρηση θα συντάξει έγγραφο ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας με αναφορά στο όνομα του τεχνικού ασφαλείας, τα προσόντα του και τις ώρες που θα απασχοληθεί, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, το είδος της δραστηριότητάς της και την διεύθυνση της έδρας της και των υποκαταστημάτων αν έχει και είναι σχετικά λίγα τον αριθμό.
Ο τεχνικός ασφαλείας θα συντάξει έγγραφο αποδοχής καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας με αναφορά στο όνομα της επιχείρησης, τα προσόντα του και τις ώρες που θα απασχοληθεί.
Ο τεχνικός ασφαλείας θα δώσει στην επιχείρηση αντίγραφο του πτυχίου του ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητά να παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με το νόμο.
Με τα πιο πάνω δικαιολογητικά (Βιβλίο τεχνικού ασφάλειας, έγγραφο ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, έγγραφο αποδοχής καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, αντίγραφο του πτυχίου του τεχνικού ασφαλείας και με την σύμβαση έργου, αν ο τεχνικός ασφάλειας είναι εξωτερικός συνεργάτης, εκπρόσωπος της επιχείρησης θα μεταβεί στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) της περιφέρειας του, όπου θα παραληφθούν τα στοιχεία αυτά και θα θεωρηθεί το βιβλίο παρατηρήσεων του τεχνικού ασφάλειας.
Στην περίπτωση που τεχνικός ασφάλειας θα ορισθεί ο ίδιος ο εργοδότης δεν απαιτούνται τα έγγραφα ανάθεσης και αποδοχής καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, παρά μόνο δήλωση του εργοδότη ότι θα αναλάβει τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας για τις συγκεκριμένες ώρες κάθε χρόνο, και το πιστοποιητικό των σεμιναρίων επιμόρφωσης που παρακολούθησε.
Αν τεχνικός ασφάλειας ορισθεί εργαζόμενος της επιχείρηση η προσκόμιση της σύμβασης δεν είναι απαραίτητη παρά μόνο της συμφωνίας επιπλέον αμοιβής αν υπάρχει.
Επίσης η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, τα πιο κάτω στοιχεία:
α. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό που διαθέτει για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία
β. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει συμπληρωματικά από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης στην περίπτωση που τα διατιθέμενα σύμφωνα με το εδάφιο α δεν επαρκούν.

Δ. ΕΞΥΠΠ
Στα άρθρα 4-5 του Π.Δ. 17/96 περιγράφεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας) και από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), οι οποίες αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Π.Δ. 95/99.
Τα προσόντα του τεχνικού επιστημονικού υπεύθυνου μιας ΕΞΥΠΠ περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1β του Π.Δ.95/99. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι πτυχιούχος με ειδικότητα από τις επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1α & 1β) του ν.1568/85 και το άρθρο 5 του π.δ. 294/88 και με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου ή αναγνωρισμένη πανεπιστημιακή μεταπτυχιακή εξειδίκευση μονοετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική με το αντικείμενο αυτό και προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.
 Στις περιπτώσεις που η ΥΠΠ παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες σε επιχειρήσεις:
i. της κατηγορίας Α του άρθρου 2 του π.δ. 294/88 με αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 50
ii. της κατηγορίας Β και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 650
iii. της κατηγορίας Γ ανεξάρτητα αριθμού εργαζομένων,
ο επιστημονικός υπεύθυνος του προηγουμένου εδαφίου δύναται να έχει μία από τις επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1 εδάφιο γ) του ν. 1568/85 και στο άρθρο 5 του π.δ. 294/88 και δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Τα προσόντα του γιατρού επιστημονικού υπεύθυνου μιας ΕΞΥΠΠ περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του Π.Δ.95/99. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι γιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή γιατρός με την ειδικότητα της παθολογίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 (παράγραφος 1, εδάφιο β) του ν. 1568/85, αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από γιατρό της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, και για όσο χρόνο τούτο απαιτείται, μετά από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του ΣΥΑΕ και γνώμη του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου αρμοδίου να αποφαίνεται επί θεμάτων ιατρικών ειδικοτήτων. Ο ως άνω αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος γνωμοδοτεί εντός 10 ημερών από την υποβολή του ερωτήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών, η θέση πληρούται από τον αναφερόμενο στην αίτηση, εφόσον συντρέχουν οι ως άνω.
Ε. ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων επιλέγουν ένα σημαντικό θέμα σχετικό με το αντικείμενο αυτό και του δίνουν μεγάλη δημοσιότητα με στόχο την προώθηση των θεμάτων αυτών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών. Για το θέμα αυτό μια συγκεκριμένη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε έτους γίνονται σε κάθε κράτος μέλος σχετικές εκδηλώσεις (ημερίδες, βραβεύσεις κλπ) σε ένα ή περισσότερα μέρη της επικράτειας.
 Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αν και είναι υποχρεωτική από την κοινοτική οδηγία, θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που εκτός από τις ανθρώπινες πτυχές για εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, προκαλούν μεγάλα οικονομικά βάρη για τις επιχειρήσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εθνική οικονομία εν γένει. Επίσης θα βοηθήσει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ζωής των εργαζομένων, ενώ παράλληλα θα αυξήσει και την αποδοτικότητά τους και άρα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
Η νομοθεσία που είναι απόρροια υποχρέωσης της χώρας μας για συμμόρφωση σε Κοινοτικές Οδηγίες συντάσσονται και εγκρίνονται μετά από Κοινωνικό Διάλογο με τα όργανα των αρμόδιων φορέων και συζήτηση στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.). Στο όργανο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι του κράτους (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανάπτυξης, Υγείας & Πρόνοιας, Προεδρίας της Κυβέρνησης,  Οικονομικών), των εργοδοτών (3 εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων από την Βιομηχανία, την Βιοτεχνία και το Εμπόριο), των εργαζομένων (3 εκπρόσωποι της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,2 εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ), 2 επιστημονικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.), Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ), εκπρόσωπος της ΠΟΔΚΥ, και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε  και προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το τελικό κείμενο το Σ.Υ.Α.Ε. προωθεί σαν εισήγηση στον Υπουργό Εργασίας καθώς επίσης και στους άλλους συναρμόδιους Υπουργούς για έγκριση και υπογραφή. Αν το κείμενο είναι Προεδρικό Διάταγμα εισάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για γνωμοδότηση για την συνταγματικότητά του και μετά προωθείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή. Αν είναι νόμος εισάγεται στην Βουλή για ψήφιση. Αν είναι Απόφαση Υπουργού ή εγκύκλιος υπογράφεται μόνον από τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αν είναι Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου