Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-8-2017Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα 1 Αυγούστου 2017 μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΠΟΥΟΕΒ) με εκπροσώπους των ΤΟΕΒ της Κρήτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού με το επιτελείο του.
Στον Υπουργό τέθηκαν τα θέματα :
  • Η επίσπευση έκδοσης της ΚΥΑ για τις Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,
  • Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο υπό διαμόρφωση ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • Η επέκταση του δεμευτικού 20ήμερου στην έγκριση αποφάσεων ΟΕΒ
  • Η υποχρεωτική υποβολή της άδειας χρήσης νερού στα δικαιολογητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, και
  • Η επιστροφή με άλλη μορφή του περιβαλλοντολογικού τέλους στους χρήστες.
Ο Υπουργός είδε θετικά όλα τα υποβληθέντα αιτήματα, δεσμεύτηκε οτι η αναμενόμενη  ΚΥΑ θα δημοσιευτεί εντός των ημερών και για τα υπόλοιπα έδωσε τις σχετικές οδηγίες στους συνεργάτες του για να δρομολογηθεί η επίλυση τους.
Στην Σύσκεψη συμμετείχε ο Υπουργός κ. Αποστόλου Βαγγέλης, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Σωκράτης Βαρδάκης ο Πρόεδρος της ΠΟΥΟΕΒ κ. Αθανασούλας Γεώργιος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κ. Μπλιάτκα Θωμά, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Γέργερης κ. Πολύδωρος Αναστασάκης, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Α΄Ζώνης Μεσσαράς κ. Ευάγγελος Τσιμπραγακης, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεραμπέλλου κ. Μανώλης Καμπανός, ο Διευθυντής του Υπουργικού γραφείου κ. Νικόλαος Βάγιας και ο νομικός σύμβουλος του υπουργού  κ. Αλ.Μπακούρας.

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Yποχρεωτική από 1.6.2017 η καταβολή των αποδοχών από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την  καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η απόφαση προβλέπει τα εξής : 

Άρθρο 1
Καταβολή αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού 

Καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2
Κυρώσεις

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 1.6.2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ολόκληρη η απόφαση :

Αριθμ. οικ. 22528/430/18.5.2017 Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού. 
(Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.)

Αριθμ. οικ. 22528/430
Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1721/18.5.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 
2. Την παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 
3. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29). 
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). 
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Καταβολή αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού 

Καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. 

Άρθρο 2 
Κυρώσεις 

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 1.6.2017. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017 
Οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26207
© Taxheaven

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2017
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2017

Η Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης για τους εργάτες που έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι στο Σικάγο του 1886 για κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα.
Αυτή την ιστορική μέρα της 1ης Μάη, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, στις αδικίες, στις διακρίσεις, στην κατακρήμνιση δημοκρατικών, εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Την πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι στους Ο.Ε.Β. μαζί με όλες στις δυνάμεις της εργασίας, τους άνεργους, τους συνταξιούχους,  απεργούμε εναντίον  των εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής εξουθένωσης και ισοπέδωσης των δικαιωμάτων που έδωσαν τη χαριστική βολή σε κοινωνία και οικονομία, καταργώντας κάθε παροχή κοινωνικής ασφάλειας, εντείνοντας την ύφεση και τα αδιέξοδα. Παλεύουμε για αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους,  της αξιοπρέπειας του λαού μας, για έναν κόσμο δικαιότερο, χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, καταπίεση και εξαθλίωση.
Τα μνημόνια δεν μας αξίζουν.
Τα επιστρέφουμε.
Θέλουμε τη ζωή μας και το μέλλον μας πίσω.
Η 1η Μάη δεν είναι μόνο μέρα μνήμης, είναι μέρα ΑΓΩΝΑ.
Όλοι στις Απεργιακές συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων κάθε περιοχής.
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Για την θεώρηση στοιχείων τώρα απο τις Περιφέρειες 13-9-59 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»

Για την θεώρηση στοιχείων τώρα απο τις Περιφέρειες
13-9-59 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤην Παρασκευή 17-03-2017 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της ΠΟΥΟΕΒ με τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Παππά Θεοφάνη.
Στην συνάντηση συμμετείχαν οι:
1.    Παπάς Θεοφάνης                               Αντιπεριφερειάρχης Κεντρ. Μακεδονίας
2.    Σαλογιάννου Κων/ντίνα                      Αγροτικής Οικονομίας
3.    Αντωνιάδης Προκόπιος                       ΔΑΘΑ Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
4.    Σαρόπουλος Αθανάσιος                     ΔΑΘΑ Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
5.    Αθανασούλας Γεώργιος                     Πρόεδρος ΠΟΥΟΕΒ
6.    Μπλιάτκας Θωμάς                             Γενικός Γραμματέας ΠΟΥΟΕΒ
7.    Χρησοχοϊδης Χρήστος                                    Αντιπρόεδρος ΠΟΥΟΕΒ
8.    Καλλιγά Ελένη                                     Μέλος ΔΣ ΠΟΥΟΕΒ
9.    Πορπόδη Ελένη                                   Μέλος ΔΣ ΠΟΥΟΕΒ
Ως θέμα συζήτησης ήταν τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.4555/2017 και ειδικότερα η θεώρηση εντύπων η έγκριση προϋπολογισμών και ο τρόπος πρόσληψης του εποχικού προσωπικού για το 2017.
Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε για μια ακόμη φορά την πρόθεση της Περιφέρειας και του προσωπικά του κ. Περιφερειάρχη Μακεδονίας για την επίλυση όλων των θεμάτων που υπάρχουν. Για τα θέματα που χρήζουν αποσαφήνισης ο Αντιπεριφερειάρχης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων τόσο δική του όσο και του νομικού της Περιφέρειας δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει ολοκληρωμένη απάντηση εντός της εβδομάδος
Από την πλευρά η Ομοσπονδία εξέφρασε τη  άποψη όπως τα θέματα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν το ταχύτερο δυνατόν ώστε η αρδευτική περίοδος που ήδη έχει ξεκινήσει να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα Ειδικά το θέμα της πρόσληψης του εποχικού προσωπικού η Ομοσπονδία το είχε αναδείξει με την δημοσίευση του Νόμου.  Ακόμη, η συνδρομή της Ομοσπονδίας είναι στην διάθεση της Περιφέρειας με όποιον τρόπο της ζητηθεί.-