Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Περί του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ΟΕΒ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.ΕΛ.) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

oevel@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

2. Υπουργείο Οικονομικών

3. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΚΟΙΝ: ΟΕΒ όλης της χώρας

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015

ΘΕΜΑ: Περί του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ΟΕΒ.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Συντονιστικής Επιτροπής των ΟΕΒ της ΠΚΜ αποφασίστηκαν τα εξής ως προς το αντικείμενο του θέματος :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρατηρείται τελευταία, σε ολοένα διευρυνόμενη έκταση, η αυθαίρετη επέμβαση φορολογικών οργάνων και η αλλοίωση της φορολογικής ταυτότητας νομικών οντοτήτων στο χώρο των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μέχρι πρότινος οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Ειδικοί Οργανισμοί) ήταν (ορθώς) ενταγμένοι στη μορφή “ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ” ξεκίνησε πρόσφατα με πρωτοβουλία φορολογικών οργάνων -κατόπιν προφορικών μόνο συνεννοήσεων με την κεντρική διοίκηση- χωρίς κάποια νομοθετική εξουσιοδότηση ή έστω κάποια εγκύκλιο ούτε -πολύ περισσότερο- την ακρόαση των ενδιαφερομένων που αποτελεί θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα, ιδίως πριν την επιβολή δυσμενών μέτρων, η αλλαγή των ΟΕΒ, κυρίως στη μορφή “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ” που παραχαράσσει τη φορολογική μεταχείριση των ΟΕΒ, καθώς η νέα μορφή αφορά κερδοσκοπικές οντότητες. Επιπλέον, σε κάποιους φορείς εμφανίζεται και τέλος επιτηδεύματος, ύψους 800 €, (άρ.31 του ν.3986/2011) που αφορά επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δε συνάδει με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΕΒ.

Οι ΟΕΒ θορυβήθηκαν για την αδικαιολόγητη αυτή μεταχείριση (ήδη δύο ΤΟΕΒ της Ημαθίας απέστειλαν εξώδικη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Οικονομικών) και κινητοποιούνται για πιο δυναμικές αντιδράσεις που αποφασίστηκε να είναι συλλογικές με απόφαση της Πανελλήνιας Συντονιστικής των ΟΕΒ Επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ΟΕΒ λειτουργούν ως Οργανισμοί κοινής ωφέλειας (άρ.6 §1 ν. 414/1976) επιτελώντας έργο κατά παραχώρηση και υποκατάσταση της Διοίκησης γι΄ αυτό ανήκουν και στον (ευρύτερο) δημόσιο τομέα (άρ.5§1 περ.γ΄ του ν.1892/1990 για την επανοριοθέτηση του δημόσιου τομέα σε συνδυασμό με το άρ.4§6 του ν.1943/1991). Μετατράπηκαν από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ (άρ.1 του ν.δ.1218/1972) ώστε να έχουν την ευελιξία που χρειάζονται (εξαίρεση από τις διατάξεις δημοσίου λογιστικού) για την επίτευξη των σκοπών τους. Ο δημόσιος χαρακτήρας τους δεν αμφισβητείται λόγω της ανατεθειμένης σε αυτούς εκ του νόμου υπηρεσίας που προσιδιάζει σε ΝΠΔΔ (διοίκηση υδάτων με εξουσιαστικό χαρακτήρα, ρύθμιση χρήσεως αυτών με κανονισμούς αρδεύσεως, αστυνόμευση επί των υδάτων και των έργων κ.ά.).

Από τη συνδυαστική εφαρμογή του πλέγματος διατάξεων που αφορούν τους ΟΕΒ (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, Ειδικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων όπως ο ΑΟΣΑΚ) συνάγεται ότι ο νομοθέτης επέλεξε ως μορφή οργάνωσης και λειτουργίας τους αυτή των φορέων που προσιδιάζει σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς αυτοί εκτελούν έργο που ελλείψει αυτών θα πραγματοποιούσε η Διοίκηση (σχετική η 588/1977 γνωμοδότηση του ΝΣΚ), για τη στήριξη δε της πρωτογενούς παραγωγής και τη μη επιβάρυνση της αγροτικής οικονομίας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής υπαίθρου, προτίμησε ένα καθεστώς λειτουργίας με μη πρόβλεψη κερδοφορίας στους Οργανισμούς αυτούς ώστε να λειτουργούν αυστηρά εξισωτικά ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος αυτών (αρχή ανταποδοτικότητας).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη αφενός τη σύγχυση που προκαλείται στις ΔΟΥ όλης της χώρας αναφορικά με την πραγματική νομική φύση των ΟΕΒ (πέρα από το ορθό “ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ”, εμφανίζονται στο TAXIS με διάφορες μορφές όπως ΝΠΔΔ, Αστικός Συνεταιρισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων), αφετέρου τη νομοθετική πρωτοβουλία του εποπτεύοντος τους ΟΕΒ Υπουργείου (ΥΠΑΠΕΝ) σε θέματα ενδιαφέροντός τους και κυρίως τη σφοδρή πεποίθηση της ηγεσίας του για το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ΟΕΒ, κρίνεται σκόπιμη -όσο εξακολουθεί να ισχύει η πεποίθηση αυτή- η κάλυψη του νομοθετικού κενού που υπάρχει σήμερα με ρητή διακήρυξη στην περί ΟΕΒ νομοθεσία.

Ενδεικτικά, προτείνεται η συμπλήρωση του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρ.12 του ν.δ. 3881/1958 που προστέθηκε με το άρ. 6§1 του ν. 414/1976, ως εξής :

«Οι ως άνω Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων τυγχάνουν Οργανισμοί κοινής ωφέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκ τούτων οι ΤΟΕΒ αποτελούν Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής».

Μέχρι τότε και επειδή η δράση αυτή διοικητικών οργάνων

Ø αφενός παραβαίνει ευθέως τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και του κράτους δικαίου και συνεπάγεται (τουλάχιστον) πειθαρχικές κυρώσεις,

Ø αφετέρου η επιγενόμενη αδυναμία των νομικών αυτών προσώπων να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις (η προθεσμία λήγει στις 30-6-2015 και το σύστημα TAXIS είναι μη προσβάσιμο όπως πληροφορούμαστε με τη νομική μορφή “ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ”) είναι ανυπαίτια,

σκόπιμο είναι :

1) Να ληφθούν οι απαραίτητες πρόνοιες ώστε να αποκατασταθεί ανά την επικράτεια στο ορθό η νομική μορφή των ΟΕΒ ως προς τη φορολογική τους μεταχείριση (“ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ”), σύμφωνα με την περί ΟΕΒ νομοθεσία.

2) Να παραταθεί για εύλογο χρόνο μετά τη διόρθωση της μορφής των ΟΕΒ στο ορθό, η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης για το 2014.

Από επικοινωνία μας δε με ΟΕΒ σε όλη την Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι σε όσους εμφανίζεται αλλοιωμένη η νομική μορφή προτίθενται για την ενιαία αντιμετώπιση και συντονισμένη δράση όλων των νομικών οντοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά, να μην προβούν σε υποβολή φορολογικής δήλωσης μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος, θέση που αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Πανελλήνιας Συντονιστικής των ΟΕΒ Επιτροπής.

Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να προβούμε κι εμείς στις περαιτέρω δικές μας.

Με εκτίμηση,

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΣ

 

11111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου