Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΓΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

                    clip_image002

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ                                                                                                              Αθήνα, 16-7-2015

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 2968/69499

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                         ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                                                                                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                                                                                               ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ                                                                                                                             ΚΑΡΑΓ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                                                                     101 84 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             ΚΟΙΝ: Γραφείο Αναπληρωτή

Πληροφορίες: Γ. Χαλιμούρδας Α. Κίτσος                                                                                     Υπουργού

Ταχ. δ/νση: Σεράφη 60 & Λιοσίων 210                                                                                        Κου Ε. Αποστόλου

104 45 ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                Αχαρνών 2

Τηλέφωνο: 210 83 99 818, 821

Telefax: 210 83 99 804

E-mail: li210u002@minagric.gr

li210u003@minagric.gr

ΘΕΜΑ:Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΓΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ πρωτ. 3223/17-6-2015 εξώδικη διαμαρτυρία των ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης και Αραπίτσης Ναούσης προς το Υπουργείο Οικονομικών

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εξώδικης διαμαρτυρίας του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης και Αραπίτσης Ναούσης προς το Υπουργείο σας, το οποίο μας κοινοποιήθηκε αλλά και πολλών άλλων σχετικών οχλήσεων από άλλους Ο.Ε.Β για το θέμα της μετατροπής του φορολογικού καθεστώτος των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων από την κατηγορία ¨ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ¨ στην κατηγορία ¨ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ¨, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σε κάθε συλλογικό εγγειοβελτιωτικό έργο που κατασκευάζει το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) ο οποίος αναλαμβάνει τη Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση (Δ.Λ.Σ.) του υπόψη έργου.

Οι Ο.Ε.Β., διακρινόμενοι σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενα στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός επαναπροσδιορίστηκε για την προκειμένη περίπτωση με την διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 1892/90, όπως η περ. γ. συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.1943/91. Το θεσμικό πλαίσιο

λειτουργίας τους καθορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εποπτεύονται οι Τ.Ο.Ε.Β. από τους Ο.Τ.Α. και οι Γ.Ο.Ε.Β. από τις Περιφέρειες σύμφωνα με το νόμο 3852/2010.

Οι Ο.Ε.Β. αποτελούν Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (άρθρο 6 παρ. 1 νόμου 414/1976) οι οποίοι συνιστώνται βάσει του Ν.Δ. 3881/58(ΦΕΚ (181 Α’/1958) όπως ισχύει σήμερα, με σκοπό την Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση (Δ.Λ.Σ.) των εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται από το Κράτος. Σημειώνεται ότι επιτελούν δημόσιο και κοινωφελή σκοπό διότι μεριμνούν για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εδαφικών γεωργικών και υδατικών πόρων της Χώρας σύμφωνα με τις συνταγματικές προδιαγραφές του κρατικού σκοπού και του δημόσιου γενικότερου συμφέροντος (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 108/2001).

Οι Ο.Ε.Β. είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι Οργανισμοί-ανταποδοτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-καθώς οι οικονομικοί πόροι τους προέρχονται από τις εισφορές των ωφελούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων η φορέων που είναι μέλη τους και εξυπηρετούνται από την λειτουργία των Εγγειοβελτιωτικών Έργων (άρθρο 15 του Ν.Δ. 3881/58). Λόγω της προαναφερόμενης ανταποδοτικότητας των εισφορών τα ετήσια οικονομικά τους στοιχεία (προϋπολογισμός, ισολογισμός, απολογισμός,) είναι ισοσκελισμένα χωρίς να προκύπτει κέρδος (τα ετήσια έσοδα των Ο.Ε.Β. ισούνται με τις ετήσιες δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων). Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία εγκρίνονται από τις εποπτεύουσες Υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών .

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, καθίσταται προφανές ότι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων δεν είναι Οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν μπορούν να ενταχθούν σε φορολογικό καθεστώς κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη της παρατηρήσεις μας για την διευθέτηση του εν λόγω θέματος.

                                                                                                                                                     Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου