Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Βεβαιώσεις από ΤΟΕΒ για ΟΠΟΕΚΕΠΕ

 

Gia OSDE

clip_image002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Τμήμα: Α΄

Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος

Τηλ.: 210 212 5508 Αθήνα, 26 Μαΐου 2010

E-mail: ax2u114@minagric.gr

Αρ. Πρωτ.: 262 354

ΠΡΟΣ:

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΣΕΓΕΣ

2. ΓΕΣΑΣΕ

3. ΣΥΔΑΣΕ

4. ΠΕΝΑ

5. ΟΠΕΚΕΠΕ – Γρ. Προέδρου

6. Υπ.Α.Α.Τ.

§ Γραφ. κας Υπουργού

§ Γραφ. κ. Υφυπουργού

§ Γραφ. Γενικών Γραμματέων

Θέμα: Άδειες χρήσης νερού για άρδευση

Με την πρόσφατη αναθεώρηση της Κ.Α.Π. και σε ότι αφορά το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων (Καν. (ΕΕ) 73/2009 του Συμβουλίου), εισάγεται στις υποχρεώσεις της «πολλαπλής συμμόρφωσης» ένα νέο πρότυπο σχετικό με τα ύδατα, το οποίο αναφέρεται ως «Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται.».

Το πρότυπο αυτό ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία ως εξής:

«Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

- Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ,ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαίδας), κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

- Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.»

Στην πρώτη περίπτωση, οι γεωργοί καλούνται να διαθέτουν τη βεβαίωση του συλλογικού φορέα, η οποία θα παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς εφόσον οι γεωργοί έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι τους (οικονομικές και άλλες).

Στην περίπτωση των ιδιωτικών υδροληψιών, ισχύουν οι εξής υποπεριπτώσεις:

1. Εφόσον ο γεωργός διαθέτει ήδη άδεια χρήσης ή έχει κάνει άιτηση για αδειοδότηση στον αρμόδιο φορέα, το σχετικό έγγραφο αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης.

2. Εφόσον ο γεωργός δε διαθέτει άδεια, θα πρέπει να κάνει αίτηση στις νομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, όπου θα δηλώνει τη θέση της υδροληψίας, τον τύπο της και τα χαρακτηριστικά της. Σε αυτή την αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώνει εάν η υδροληψία λειτουργεί πριν η μετά το Μάιο του 1989, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση ή να εκκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης αδείας. Και τούτο διότι στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει διάκριση υποχρεώσεων για αυτούς που έχουν δικαίωμα χρήσης νερού προ της 11 Μαΐου 1989, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την έκδοση απόφασης η οποία θα ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης νερού.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι γεωργοί.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Παύλος Δ. Πέζαρος

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ από Συλλογικό Φορέα……………………………..

Βεβαιώνεται ότι ο γεωργός ……………………………………………………..

με ΑΦΜ ……………………………….

και έδρα εκμετάλλευσης …………………………………………,

είναι μέλος του φορέα μας και χρησιμοποιεί ορθώς και νομίμως αρδευτικό νερό του δικτύου ……………………….. το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα μας για την άρδευση της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

Για το Συλλογικό Φορέα

(Υπογραφή και όνομα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου