Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Βεβαιώσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ *Διευκρινήσεις επί των αδειών χρήσης νερού για άρδευση

http://docs.google.com/Doc?docid=0AYpqJ1lEMJCxZGdtYnJueHJfMGY5bjJ3eGQ3&hl=en

clip_image002[4]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Τμήμα: Α΄

Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος

Τηλ.: 210 212 5508 Αθήνα, 16 Απριλίου 2010

E-mail: ax2u114@minagric.gr

Αρ. Πρωτ.: 262 378

ΠΡΟΣ:

1. Περιφέρειες της χώρας

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας

Κοινοποίηση:

· Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

· Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ.Δ.

· ΥΠΑΑΤ

o γρ. Υπουργού

o γρ. Υφυπουργού

o γρ. Γεν. Γραμματέα

o γρ. Ειδ. Γραμματέα

Θέμα: Άδειες χρήσης νερού για άρδευση

Με την πρόσφατη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και σε ότι αφορά το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων (Καν. (ΕΕ) 73/2009 του Συμβουλίου), εισάγεται στις υποχρεώσεις της «πολλαπλής συμμόρφωσης» ένα νέο πρότυπο σχετικό με τα ύδατα, το οποίο αναφέρεται ως «Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται.».

Το πρότυπο αυτό ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ υπό δημοσίευση) με τη διάταξη:

«. Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

- Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ,ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαϊδας), κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου. ,

- Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.»

Η υποχρέωση αυτή ισχύει από 1-1-2010 και οι τυχόν παραβάσεις από πλευράς γεωργών θα έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στις καταβαλλόμενες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς και στις εισροές ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα.

Στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει διάκριση υποχρεώσεων για αυτούς που έχουν δικαίωμα χρήσης νερού προ της 11 Μαΐου 1989, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) η οποία θα ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης αρδευτικού νερού για τα προϋφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού στο εξής.

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περικοπών των ενισχύσεων, θα πρέπει, για τα προϋφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, κατόπιν αιτήσεως των γεωργών, να χορηγηθεί «βεβαίωση δικαιώματος χρήσης αρδευτικού νερού» από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες η οποία θα αποτελεί αποδεικτικό τήρησης της συγκεκριμένης υποχρέωσης, δηλαδή της τήρησης της διαδικασίας έγκρισης χρήσης νερού.

Κατόπιν αυτού, αναμένεται ότι οι εν λόγω γεωργοί θα συρρεύσουν στις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες ζητώντας την εν λόγω βεβαίωση. Στην περίπτωση που οι γεωργοί δεν μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι κάποιο στοιχείο με το οποίο θα αποδεικνύεται η προ του Μαΐου του 1989 χρήση αρδευτικού νερού, τότε οι υπηρεσίες θα κληθούν να αναζητήσουν τα στοιχεία αυτά, ώστε να εκδοθεί η βεβαίωση.

Επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρξει μεγάλος φόρτος εργασίας, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν καταλλήλως, διαμορφώνοντας καταλόγους γεωργών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν ή σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στις υπηρεσίες όπου διατηρούνται αρχεία έκδοσης αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων και χρήσης νερού ή αρχείο αγροτικού εξηλεκτρισμού, και οι οποίες κατά περίπτωση μπορεί να είναι:

1. Οι Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες υπάρχει και αρχείο γεωτρήσεων και αρχείο εξηλεκτρισμού.

2. Οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της ΔΕΗ, οι οποίες σε συνεργασία με τις ΔΕB υλοποίησαν τους αγροτικούς εξηλεκτρισμούς.

3. Οι Δ/νσεις Υδατικών Πόρων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, δεδομένου ότι σε αυτές τηρείται αρχείο έκδοσης των αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων και χρήσης νερού, σύμφωνα με τον Ν.1739/1987 και

4. Δ/νσεις Υδάτων των Περιφερειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τον Ν.3199/2003 και έκτοτε πραγματοποιούν την αδειοδότηση των γεωτρήσεων

Επίσης, αντίστοιχη βεβαίωση, ανεξαρτήτως ημερομηνίας, θα πρέπει να είναι δυνατό να χορηγηθεί κατόπιν αίτησης και στους γεωργούς που:

§ διαθέτουν νόμιμη άδεια χρήσης αρδευτικού νερού εφόσον έχουν απωλέσει το αντίγραφό της ή

§ έχουν ήδη κάνει αίτηση για χορήγηση άδειας και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας και τις άμεσες ενέργειές σας.

Η Γενική Γραμματέας

Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων

Γεωργία Μπαζώτη

 

 

 

 

 

 

clip_image002[6]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Τμήμα: Α΄

Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος

Τηλ.: 210 212 5508 Αθήνα, 26 Απριλίου 2010

E-mail: ax2u114@minagric.gr

Αρ. Πρωτ.: 262 389

ΠΡΟΣ:

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας

ΓΟΕΒ όλης της χώρας

Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων,

Δ/νσεις αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΣΕΓΕΣ

2. ΓΕΣΑΣΕ

3. ΣΥΔΑΣΕ

4. ΠΕΝΑ

5. ΟΠΕΚΕΠΕ – Γρ. Προέδρου

6. Υπ.Α.Α.Τ.

§ Γραφ. κας Υπουργού

§ Γραφ. κ. Υφυπουργού

§ Γραφ. Γενικών Γραμματέων

Θέμα: Διευκρινήσεις επί των αδειών χρήσης νερού για άρδευση

Σχετικό: Έγγραφό μας 262 354/ 26 Μαρτίου 2010

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατόπιν πολλαπλών ερωτημάτων που μας υποβάλλονται σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει αποκλειστικά και μόνο περιβαλλοντικό και όχι οικονομικό-εισπρακτικό χαρακτήρα. Η υποχρέωση ανήκει στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και αφορά στους γεωργούς και τις ενισχύσεις που λαμβάνουν. Από εφέτος πρέπει οι γεωργοί να τεκμηριώνουν ότι έχουν έγκριση χρήσης αρδευτικού νερού και όχι ότι έχουν εξοφλήσει τον ΤΟΕΒ στον οποίο ανήκουν.

2. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης από τους συλλογικούς φορείς άρδευσης καθορίζονται από τους ίδιους τους φορείς και όχι από το Υπουργείο. Θέματα οικονομικών διακανονισμών κλπ, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των συλλογικών φορέων.

3. Η βεβαίωση που πρέπει να διαθέτει ο παραγωγός ΔΕΝ είναι αναγκαίο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Είναι όμως αντικείμενο ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση, οι έλεγχοι της οποίας ξεκινούν μετά την υποβολή των αιτήσεων - δηλώσεων.

4. Οι γεωργοί που κατέχουν νόμιμες άδειες δε χρειάζεται να προβούν σε άλλες ενέργειες.

5. Η ποινή που θα επιβληθεί σε γεωργούς που δε διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση ξεκινάει από 3% της ενίσχυσης για τον 1ο χρόνο και αυξάνεται εάν και τον επόμενο χρόνο ο γεωργός δεν εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για ορθή και λογική εφαρμογή των διατάξεων χωρίς υπερβολές, διότι ο στόχος του ευρωπαϊκού κανονισμού (73/2009), από τον οποίο επιβάλλεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής, δεν είναι η διευθέτηση των όποιων προβλημάτων των ΤΟΕΒ της χώρας, αλλά η ορθολογική και νόμιμη χρήση αρδευτικού νερού.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι γεωργοί.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Παύλος Δ. Πέζαρος

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο καθώς και μη δεσμευτικό υπόδειγμα βεβαίωσης


clip_image002[7]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Τμήμα: Α΄

Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος

Τηλ.: 210 212 5508 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010

E-mail: ax2u114@minagric.gr

Αρ. Πρωτ.: 262 354

ΠΡΟΣ:

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας

Κοινοποίηση:

7. ΠΑΣΕΓΕΣ

8. ΓΕΣΑΣΕ

9. ΣΥΔΑΣΕ

10. ΠΕΝΑ

11. ΟΠΕΚΕΠΕ – Γρ. Προέδρου

12. Υπ.Α.Α.Τ.

§ Γραφ. κας Υπουργού

§ Γραφ. κ. Υφυπουργού

§ Γραφ. Γενικών Γραμματέων

Θέμα: Άδειες χρήσης νερού για άρδευση

Με την πρόσφατη αναθεώρηση της Κ.Α.Π. και σε ότι αφορά το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων (Καν. (ΕΕ) 73/2009 του Συμβουλίου), εισάγεται στις υποχρεώσεις της «πολλαπλής συμμόρφωσης» ένα νέο πρότυπο σχετικό με τα ύδατα, το οποίο αναφέρεται ως «Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται.».

Το πρότυπο αυτό ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία ως εξής:

«Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

- Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ,ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαίδας), κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

- Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.»

Στην πρώτη περίπτωση, οι γεωργοί καλούνται να διαθέτουν τη βεβαίωση του συλλογικού φορέα, η οποία θα παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς εφόσον οι γεωργοί έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι τους (οικονομικές και άλλες).

Στην περίπτωση των ιδιωτικών υδροληψιών, ισχύουν οι εξής υποπεριπτώσεις:

1. Εφόσον ο γεωργός διαθέτει ήδη άδεια χρήσης ή έχει κάνει αίτηση για αδειοδότηση στον αρμόδιο φορέα, το σχετικό έγγραφο αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης.

2. Εφόσον ο γεωργός δε διαθέτει άδεια, θα πρέπει να κάνει αίτηση στις νομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, όπου θα δηλώνει τη θέση της υδροληψίας, τον τύπο της και τα χαρακτηριστικά της. Σε αυτή την αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώνει εάν η υδροληψία λειτουργεί πριν η μετά το Μάιο του 1989, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση ή να εκκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης αδείας. Και τούτο διότι στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει διάκριση υποχρεώσεων για αυτούς που έχουν δικαίωμα χρήσης νερού προ της 11 Μαΐου 1989, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την έκδοση απόφασης η οποία θα ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης νερού.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι γεωργοί.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Παύλος Δ. Πέζαρος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Από Συλλογικό Φορέα Άρδευσης ……………………………..

Βεβαιώνεται ότι ο γεωργός ……………………………………………………..

με ΑΦΜ ……………………………….

και έδρα εκμετάλλευσης …………………………………………,

(είναι μέλος του φορέα μας) και χρησιμοποιεί ορθώς και νομίμως αρδευτικό νερό του δικτύου ……………………….. το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα μας για την άρδευση της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

Η βεβαίωση ισχύει για το έτος (ή τα έτη) ………

Για το Συλλογικό Φορέα

(Υπογραφή και όνομα)

2 σχόλια:

 1. Κάποια στιγμή, στα μέσα του Απριλίου φτάνει στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε .Θεσσαλίας, έγγραφο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το οποίο για πρώτη φορά ο Οργανισμός αυτός (καθώς και όλοι οι ΟΕΒ) εκδίδουν άδειες χρήσης νερού για άρδευση.

  Η ρύθμιση αυτή έλυνε τα χέρια των ΟΕΒ αλλά και των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς για πρώτη φορά μπορούσε να απαιτηθεί από τους αγρότες η εφαρμογή απλών κανόνων ορθής χρήσης του νερού. Θα μπορούσε – π.χ. να ζητηθεί η απαγόρευση χρήσης μεθόδων άρδευσης όπως η κατάκλιση (ναι, υπάρχει) σε βαμβάκι, η ο «πύραυλος». Θα μπορούσε να επιβληθεί η ταυτόχρονη άρδευση ή η άρδευση ικανής έκτασης ώστε να μη χάνεται νερό στα δίκτυα αποστράγγισης κ.λ.π.

  Δινόταν στην ουσία πρώτη φορά η δυνατότητα να μπει έστω και έμμεσα μια τάξη στην απίστευτη σπατάλη νερού στη Θεσσαλία και όχι μόνο

  Τι έγινε από τα παραπάνω: ΤΙΠΟΤΑ.

  Η ασκούσα χρέη διευθυντή στον ΓΟΕΒ υπογράφει τις άδειες με μόνο κριτήριο την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των αρδευτών. Παρά την από 26/4 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την οποία:

  «Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει αποκλειστικά και μόνο περιβαλλοντικό και όχι οικονομικό-εισπρακτικό χαρακτήρα. Η υποχρέωση ανήκει στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και αφορά στους γεωργούς και τις ενισχύσεις που λαμβάνουν. Από εφέτος πρέπει οι γεωργοί να τεκμηριώνουν ότι έχουν έγκριση χρήσης αρδευτικού νερού και όχι ότι έχουν εξοφλήσει τον ΟΕΒ στον οποίο ανήκουν.»

  Μάλιστα, κυκλοφορεί ότι η περί ης ο λόγος κυρία, ετοιμάζετε να αποστείλει ταχυδρομικά άδειες σε όλους όσους είναι οικονομικά ενήμεροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και να ήταν μόνο αυτό; Η κυρία δεν έγραψε πουθενά στις άδειες που έχει ήδη εκδώσει ότι αυτές δεν έχουν ισχύ χωρίς θεώρηση και δεν έβαλε πουθενά δίαρκεια ισχύος της άδειας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή