Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Παρακράτηση Φόρου

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α΄ 85/7-4-2014

Με την παραγρ. Δ΄ υποπ. Δ1 αριθμ.16 στ΄ προστίθεται παραγρ.8 στο άρθρο 64 Ν. 4172/2013 με την οποία

«8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

(Σελ.1401)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου