Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, η Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β., έχει διαμορφώσει, μέσα από την πολύχρονη πείρα της και μετά από εκτενή διάλογο, που πραγματοποιείται τακτικά και έκτακτα όταν το επιτάσσουν οι ανάγκες, τις θέσεις και τις προτάσεις της.

Οι θέσεις και προτάσεις μας είναι κοινή συνισταμένη των φορέων όλων των υδάτινων διαμερισμάτων της χώρας από τον Έβρο μέχρι των Κρήτη και αυτό από μόνο του είναι κατάκτηση. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, αλλά η πολύχρονη ενασχόληση μας με τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων μας επιτρέπει να έχουμε και άποψη και γνώμη και μέχρι σήμερα οι προτάσεις μας έχουν γίνει αποδεκτές από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τους Ο.Ε.Β., τις διοικήσεις των Ο.Ε.Β., τους αγρότες, γενικά όλους όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

Σαν συνδικαλιστικό όργανο, σαν εργαζόμενοι, προτάσσουμε τα εξυπηρετηθούν συμφέροντα των Οργανισμών και επιζητούμε οι Οργανισμοί να είναι υγιείς και εύρωστοι γιατί πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο προάγονται και τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Την τελευταία περίοδο αναλαμβάνονται από ορισμένους ‘’παράγοντες’’ πρωτοβουλίες με σκοπό της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ο.Ε.Β. και οι εργαζόμενοι σ’ αυτούς. Η πρωτοβουλίες αυτές δημιουργούν σύγχυση και σπέρνουν την ανησυχία στους εργαζόμενους .

Διευκρινίζουμε ότι σαν εργαζόμενοι δεν θα δεχθούμε κανένα αυτόκλητο προστάτη-υπερασπιστή των Ο.Ε.Β. και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Ο εργαζόμενοι και όργανα έχουν που μας εκπροσωπούν και διεκδικούν τα δικαιώματα μας αλλά και θέσεις και προτάσεις.

Οι εργαζόμενοι μέσα από την καθημερινότητα έχουν στηρίξει και αναδείξει την χρησιμότητα των εγγειοβελτιωτικών έργων αλλά και του πολύτιμου αγαθού που διαχειριζόμαστε το νερό και θα τα υπερασπιστούν όπως και τα συμφέροντα τους, με τον καλύτερο τρόπο όποτε χρειασθεί στο μέλλον.

Οι βασικές θέσεις και προτάσεις της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β είναι οι παρακάτω :

Εποπτεία – Έλεγχος Ο.Ε.Β.

Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/Ε.Ε. και ο Ν. 3199/03 προβλέπουν για τη διαχείριση του νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού τη σύσταση ανάλογου φορέα διαχείρισης. Οι Διευθύνσεις Υδάτων της Περιφέρειας με την απαραίτητη στελέχωση τους όπως προβλέπεται από τον ν. 3199/03 μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο (εποπτεία-έλεγχος) αυτό. Το κεντρικό συντονιστικό όργανο θα συνενώνει και θα καθοδηγεί τις επιμέρους δράσεις προς την κατεύθυνση των ενιαίων αντικειμενικών στόχων, που είναι η ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, η πλήρης αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, η μείωση του λειτουργικού κόστους (με την ευρύτερη έννοια: χρηματικού, νερού, ανθρώπινου δυναμικού και εδαφικών πόρων). Ενδεικτικά, θα μπορούσε να έχουμε σύσταση σε επίπεδο περιφέρειας τεχνικής υπηρεσίας ΟΕΒ για εκπόνηση μελετών, ακόμη δημιουργία δομών και υπηρεσιών που θα γνωμοδοτούν για την νομιμότητα των αποφάσεων και ενεργειών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ο.Ε.Β.-

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Γ.Ο.Ε.Β.

Σήμερα ο διορισμός των Δ.Σ. των ΓΟΕΒ γίνεται από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, ενώ η εποπτεία των ΓΟΕΒ ασκείται από την αιρετή. Θα πρέπει ο διορισμός διοικήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που θα έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Γ.Ο.Ε.Β. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσωπα που έχουν σχέση με τα εγγειοβελτιωτικά έργα και κατάλληλη ειδικότητα.

Στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ο.Ε.Β. θα μπορούσε να υπάρχει εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών, θεωρείται δε αυτοδίκαιη η συμμετοχή και των εργαζομένων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αστυνόμευση σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνουν οι ίδιοι οι Ο.Ε.Β. για την προστασία των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων γενικά από τις κλοπές που απειλούν την βιωσιμότητα τους.

Αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας τόσο για την προστασία των Εγγειοβελτιωτικών έργων όσο για την καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων των Οργανισμών προς όφελος των μελών των Ο.Ε.Β.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των δικτύων, μπορεί να γίνει με την ένταξη τους σε ανάλογα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι θα επιτευχθεί προοδευτική αντικατάσταση των ανοικτών με κλειστά δίκτυα και επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των κλειστών δικτύων. Να δοθεί η δυνατότητα στους Οργανισμούς να υποβάλουν και οι ίδιοι προτάσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θα πρέπει να γίνει άμεση τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών (εσόδων Ο.Ε.Β.).

Η έκδοση σε πρώτη φάση, σχετικής απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της «Βεβαίωση έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση» της K.Y.A. 262385/23-4-2010, κρίνεται επιβεβλημένη.

ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εξαίρεση του εποχικού προσωπικού των Γ.Ο.Ε.Β. από τον ν.2190/1994, και του Π.Δ.164/2004. Οι Οργανισμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την πρόσληψη του έμπειρου εποχικού τους προσωπικού που έχουν γνώση και σύνδεση με το αντικείμενο καθώς και προσωπική συνέχεια σε όλα τα μέλη-χρήστες των Οργανισμών.

Σήμερα αρκετοί Οργανισμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι συνάδελφοι έχουν αποχωρήσει με σύνταξη και η προσπάθεια λειτουργίας των ΟΕΒ με εποχικό προσωπικό δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η πρόσληψη να γίνεται με διαφανείς διαδικασίες και με άρση των περιορισμών μίας(1) πρόσληψης για πέντε (5) αποχωρήσεις.

ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ Ο.Ε.Β.

Είναι επιβεβλημένο από τις σύγχρονες ανάγκες η συνένωση των μικρών Ο.Ε.Β. με κοινές υδροληψίες, ώστε να αποτελέσουν βιώσιμους Οργανισμούς με προσωπικό κατάλληλο για την επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων και για να έχουν ανταγωνιστικό κοστολόγιο προσφερομένων υπηρεσιών και προοπτική ανάπτυξης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σύνταξη ενιαίου κανονισμού έργων (λειτουργία και συντήρηση) και ενιαίος κανονισμός προμηθειών Ο.Ε.Β.

________________________________________________________________________________________________________

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.), και όλοι οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β. – Γ.Ο.Ε.Β.) εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους μετά το οριστικό κλείσιμο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Η πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά και διεθνή χρονικά πράξη της Κυβέρνησης που θυμίζει άλλες εποχές με τη δημοκρατία στο εδώλιο, με αντισυνταγματικές και κατ’ επίφαση δημοκρατικές αποφάσεις ακυρώνει το δικαίωμα των πολιτών για έγκυρη ενημέρωση και πλουραλιστική ψυχαγωγία και οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Η Κυβέρνηση υλοποιώντας τις απαιτήσεις της τρόικας και των ιδιωτικών συμφερόντων μεθοδευμένα αποσκοπεί στη χειραγώγηση της αντικειμενικής πληροφόρησης και της πολυφωνίας. Η πράξη αυτή οδηγεί τη δημόσια περιουσία που την πλήρωσε ο λαός και ανήκει σε όλη την κοινωνία στα χέρια ιδιωτών και είναι προπομπός για παραπέρα ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας.

Το παθητικό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά κυβερνητικών επιλογών, για τις οποίες οι εργαζόμενοι αν και ήταν αμέτοχοι, καλούνται τώρα “να πληρώσουν το μάρμαρο” με τον πιο επαχθή τρόπο. Τη λογική του “αποφασίζομεν και διατάσσομεν” οι εργαζόμενοι θα την ανατρέψουν με τους αγώνες τους. Καλούμε την Κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση κατάργησης της Δημόσιας τηλεόρασης, να σκύψει στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και να δώσει λύσεις στα θέματα τη υγείας, παιδείας, των Συλλογικών Συμβάσεων και να τιθασεύσει το τέρας της ανεργίας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να λάβουν μέρος μαζικά στις εκδηλώσεις συμπαράστασης που πραγματοποιούν τα εργατικά Κέντρα της περιοχής τους.

Ο Λ Ο Ι   Μ Α Ζ Ι   Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου