Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Εργαζόμενοι στους Ο. Ε. Β. Μισθολόγιο - Εφεδρεία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

( Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)

Αναγν.Σωμ.με αριθμ.7706/2003 Μον.Πρωτ.Θεσ/κης

26ης Οκτωβρίου 43

546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.& Fax : 26810 26416

Θεσσαλονίκη 12 Οκτωβρίου 2011

Αριθμ.Πρωτ. 366

 

ΠΡΟΣ : 1) Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης &

Υπουργό Οικονομικών Κ.Ευάγγελο Βενιζέλο

2) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων

Κώστα Σκανδαλίδη

3) Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων

Κώστα Δριβελέγκα

ΘΕΜΑ : «Εργαζόμενοι στους Ο. Ε. Β.

Μισθολόγιο - Εφεδρεία.»

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

1.- Οι Ο.Ε.Β. συστάθηκαν σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (άρ. 12, ΦΕΚ 181 Α΄) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα ως τα υπεύθυνα όργανα για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της χώρας, είναι δε Ν.Π.Ι.Δ. (ν.δ. 1218/72). Μετατράπηκαν από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας στη διαχείριση των εγγειοβελτιωτικών έργων (μικρότερος παρεμβατισμός από το Κράτος με κατάργηση του ελέγχου από τον Πάρεδρο κ.ά.)

2.- Ο ιδρυτικός νόμος των Ο.Ε.Β. σε κανένα σημείο, δεν αφήνει υπόνοια έστω, ότι οι Ο.Ε.Β. ανήκουν στο κράτος, αλλά επαναλαμβάνει τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και ορίζει απλή εποπτεία, ακόμη οι Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικοί Οργανισμοί) αποτελούν Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής». Ωστόσο την ίδια νομική μορφή έχουν και οι Γ.Ο.Ε.Β. (Γενικοί Οργανισμοί), στο μέτρο που στις περιοχές που λειτουργούν πρόχειρα (όχι συλλογικά) δίκτυα και δεν έχουν συσταθεί Τ.Ο.Ε.Β., οι αγρότες είναι απευθείας και υποχρεωτικά μέλη τους.

Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να νοηθεί, ότι μία συνεταιριστική οργάνωση «ανήκει στο κράτος».

3.- Τα έσοδα προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές (ωφέλεια – κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, άρθρο 5 του από 13-9-1959 Β.Δ.), είναι δηλαδή εξισωτικές μονάδες και δεν επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό.

4.- Δεν είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

Ι ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Στο άρ.33§1.α ορίζεται ότι αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή ν.π.δ.δ. το 60% των προβλεπόμενων από τον οργανισμό οργανικών θέσεων, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται σε κοινή υπουργική απόφαση. Αντίστοιχη διάταξη δεν προβλέπεται για τις θέσεις των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και φορείς στο άρ.34 (προβλέπεται η κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων), που καταλαμβάνει και τους ΟΕΒ , και έτσι εισάγεται αθέμιτη και συνταγματική μεταχείριση..

Προτείνουμε, στους φορείς που καταλαμβάνει το άρ.34 (και ιδίως όσους δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό όπως οι Ο.Ε.Β.) η κατάργηση των θέσεων να είναι στο ίδιο ύψος (δηλαδή 60%) και εφόσον οι υπηρετούντες σήμερα τακτικοί υπάλληλοι είναι λιγότεροι από το 40% των προβλεπόμενων θέσεων να μην εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία. Η λύση αυτή είναι ευεργετική τόσο για τους φορείς όσο και για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που δε χάνει πόρους.

Ι Ι. ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Με την παραγρ.2 του άρθρου 34 καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με την παράγραφο 3 οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι 31-12-2013, η σύμβαση εργασίας τους λύεται αυτοδίκαια.

Ο ασφαλιστικός φορέας σήμερα για τους εργαζόμενους στους Ο.Ε.Β. είναι το Ι.Κ.Α. και τα έτη ασφάλισης για το 2011 είναι 35 ενώ για το 2013 37 χρόνια. Στα 33 χρόνια αντιστοιχούν 9.900 ημερομίσθια και μέχρι τα 10.500 ποιος θα τα καλύψει; Εάν δεν συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας του τι γίνεται, θα συνταξιοδοτηθεί ή θα πάει σπίτι του;

Έκπληξη μας προξενεί το γεγονός ότι με τη διατύπωση του νόμου μολονότι καταλαμβάνονται φορείς που δεν επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό (όπως οι ΟΕΒ που οι πόροι τους προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφελουμένων) άλλοι που τον επιβαρύνουν τακτικά αλλά σε ποσοστό < 50% (π.χ. ΕΨΥΚΑ = 40%), κείνται -σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης- εκτός του κύκλου των φορέων που καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα των διατάξεων του άρθρου 34 του ν/σ.

H απόδοση της έννοιας «ανήκουν στο κράτος…..» δεν είναι ορθή και είναι τουλάχιστον ελλιπής, στο μέτρο που περιορίζεται σε θέματα οργάνωσης, εποπτείας και διοίκησης των φορέων στους οποίους αφορά χωρίς να γίνεται αναφορά στη δημοσιονομική διάσταση, την οικονομική δηλαδή επιβάρυνση του κράτους γενικά.

Οι Ο.Ε.Β. λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια με το λίαν απαραίτητο τακτικό προσωπικό και σε πλείστες των περιπτώσεων το εποχικό προσωπικό καλείται να λειτουργήσει τα έργα. Ενδεικτικά στον ΓΟΕΒ Θεσ/κης που είναι και ο μεγαλύτερος Οργανισμός σήμερα υπηρετούν 17 άτομα αν και υπηρετούσαν 57 πριν 15 χρόνια (ο Κ.Ε.Υ. μέχρι το 2002 προέβλεπε 106 Οργανικές θέσεις και έκτοτε 76).

Η κατάργηση των κενών Οργανικών θέσεων και η άμεση έξοδος τακτικών υπαλλήλων σε εργασιακή εφεδρεία - απόλυση, σε συνδυασμό με τους διαδοχικούς περιορισμούς στο εποχικό προσωπικό (που θα ανατραπούν προς το χειρότερο για το 2012-2015) και θα φθάσει με τα σημερινά δεδομένα σε ποσοστό 78% περίπου του προσωπικού που προσλήφθηκε το 2009, θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοσχερή διάλυση των Ο.Ε.Β. και να καταλήξουν Οργανισμοί φαντάσματα, με όλες τις επιζήμιες συνέπειες τόσο για τους αγρότες (μείωση του προσδοκώμενου εισοδήματος που ήδη είναι συρρικνωμένο), όσο και το ΑΕΠ και την εθνική οικονομία γενικότερα.

Επίσης τα μέτρα αυτά συντελούν στην ολοένα και περισσότερο συρρίκνωση των Οργανισμών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους και να απειλείται ο ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν για τους αγρότες τον αγροτικό κόσμο τον πρωτογενή τομέα.

Παρακαλούμε επειδή οι Ο.Ε.Β. ΔΕΝ επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΔΕΝ επιχορηγούνται από το Κράτος,

Α. να προσθέσετε στις εξαιρέσεις στο άρθρο 34 παραγρ.2 εδαφ.β΄ και περίπτωση γ΄ «φορέων που δεν επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό».

Β. Επικουρικά:

Στο άρ.33§1.α ορίζεται ότι αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή ν.π.δ.δ. το 60% των προβλεπόμενων από τον οργανισμό οργανικών θέσεων, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται σε κοινή υπουργική απόφαση. Αντίστοιχη διάταξη δεν προβλέπεται για τις θέσεις των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και φορείς στο άρ.34 (προβλέπεται η κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων), που καταλαμβάνει και τους Ο.Ε.Β. και έτσι εισάγεται αθέμιτη και συνταγματικά άνιση μεταχείριση.

Προτείνουμε, στους φορείς που καταλαμβάνει το άρ.34 (και ιδίως όσους δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό όπως οι Ο.Ε.Β.) η κατάργηση των θέσεων να είναι στο ίδιο ύψος (δηλαδή 60%) και εφόσον οι υπηρετούντες σήμερα τακτικοί υπάλληλοι είναι λιγότεροι από το 40% των προβλεπόμενων θέσεων να μην εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία. Η λύση αυτή είναι ευεργετική τόσο για τους φορείς όσο και για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που δε χάνει πόρους.

ΙΙΙ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Ε.Β. συνδέονται μ΄αυτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 20, παρ. 3 του Ν.Δ. 3881/58), η δε εργασιακή τους σχέση καθορίζεται από τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) και είναι σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Οι Κ.Ε.Υ. υπέχουν θέση «σύμβασης εργασίας» (Γνωμ. 698/81 Ν.Σ.Κ.), εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου, εγκρίνονται και δημοσιεύονται κατά νόμο για τους ΓΟΕΒ και καθορίζουν μεταξύ άλλων τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, της λύσης της εργασιακής σχέσης κ.λ.π.

Οι διατάξεις (όροι) του καταρτιζομένου από τον εργοδότη Κανονισμού εργασίας, όπως στην προκειμένη περίπτωση, θεωρούνται συνομολογημένοι όροι της σύμβασης εργασίας, που συνάπτεται με την προσχώρηση κάθε μισθωτού στον Κανονισμό, η δε μονομερής τροποποίησή τους από τον εργοδότη (Ο.Ε.Β.) είναι δυνατή μόνον εάν ο μισθωτός ωφελείται, ενώ κάθε βλαπτική μεταβολή ισχύει μόνον εφόσον αυτός (μισθωτός) συναινεί ρητά ή σιωπηρά.»

ΟΙ Κανονισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) συντάχθηκαν και ψηφίσθηκαν από τους Ο.Ε.Β. μετά από σχέδιο που συνέταξε και απέστειλε στους Οργανισμούς η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και στο θέμα των αποδοχών αναφέρει «Οι κατά κλάδο, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο, μισθοί, επιδόματα και λοιπές αποδοχές, ορίζονται οι προβλεπόμενες αντίστοιχα από το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο των τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας. Όπου δεν υπάρχει αντιστοιχία κλάδου και ειδικότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, καθορίζει τις προβλεπόμενες από την Εργατική Νομοθεσία ή τις περισσότερο συγγενείς.» «Οποιαδήποτε μεταβολή στο μισθολόγιο των Τακτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, θα έχει άμεση εφαρμογή και στους Τακτικούς Υπαλλήλους του Οργανισμού, καταργουμένης κάθε διάταξης του παρόντος Κανονισμού που έρχεται σε αντίθεση με τις νέες ρυθμίσεις.»

Επίσης, αναφέρει ότι «Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας»

Παρακαλούμε επειδή οι Ο.Ε.Β. ΔΕΝ επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΔΕΝ επιχορηγούνται από το Κράτος, τα έσοδά τους προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές, η μισθοδοσία όλου του προσωπικού τους (τακτικού και εποχικού) προέρχονται από εισφορές των ωφελουμένων, ακόμη δε οι Οργανισμοί για να έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν πιο άρτια και να παράγουν σημαντικό έργο που τους έχει ανατεθεί, (που λόγω της υποστελέχωσης είναι σε υστέρηση) να έχουμε διατήρηση και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας, - περιορισμό των κοινωνικών αντιδράσεων από τη διευρυμένη αδιακρίτως εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας με στρεβλό τρόπο αφού δεν εξυπηρετείται σε όλες τις περιπτώσεις η δημοσιονομική στρατηγική που είναι και ο κύριος στόχος των μέτρων, λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας για εξαίρεση - τροποποίηση διατάξεων του σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος                                       O Γεν.Γραμματέας

Γιώργος Αθανασούλας                                 Βλάσης Σφυρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου