Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Μη επιβολή Φ.Π.Α. στους ΟΕΒ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεσσαλονίκη 22 Ιουλίου 2011

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ. 356

( Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)

Αναγν.Σωμ.με αριθμ.7706/2003 Μον.Πρωτ.Θεσ/κης

26ης Οκτωβρίου 43

546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.& Fax : 26810 26416

ΠΡΟΣ : Υφυπουργό Οικονομικών

Παντελή Οικονόμου

Καρ. Σερβίας 10, 101 80 Αθήνα

ΚΟΙΝ : 1) Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αχαρνών 2, 101 80 Αθήνα

2) ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ιπποκράτους 22 - 10680 Αθήνα

3) Ν.Δ. Λεωφόρος Συγγρού 340,

17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

4) K.K.E.

Λεωφόρος Ηρακλείου 145

Ν.Ιωνία 142 31

ΘΕΜΑ: « Μη επιβολή Φ.Π.Α. 5)Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

στις ανταποδοτικές εισφορές Καλλιρρόης 52, 11745 Αθήνα.

που επιβάλλουν οι Ο.Ε.Β. στα 6) Συνασπισμός της Αριστεράς

μέλη τους.» Πλατεία Ελευθερίας 1 –

10553 Αθήνα

7) ΠΑΣΕΓΕΣ

Αρκαδίας 26 & Μεσογείων

11526 Αθήνα

Με τις αλλαγές που καταθέσατε στο σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ …» επιβάλλεται ΦΠΑ 13% ..., ‘’καθώς και στις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων –Ο.Ε.Β., Ειδικοί Οργανισμοί Γ.Ο.Ε.Β, Τ.Ο.Ε.Β.- στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και τις λοιπές παροχές που συνδέονται με αυτή.’’

Παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα της επιβολής Φ.Π.Α. στις εισφορές που επιβάλουν οι Ο.Ε.Β. στα μέλη τους, απαλείφοντας τη σχετικής διάταξη για τους παρακάτω λόγους :

Α

Οι Ο.Ε.Β. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.3881/1958 έχουν χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Δ.1218/1972) και χαρακτηρίζονται Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (Ν.Δ.414/1976).

Με μορφή Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν μόνο οι δύο ειδικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ο Οργανισμός Κωπαϊδας και ο Α.Ο.Σ.ΑΚ.

Είναι Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασκούν πράξεις δημόσιας εξουσίας [588/1977 Ν.Σ.Κ. και Γ 407/1984 Ελεγκτικού Συνεδρίου], ως διαχειριστές δημόσιας περιουσίας κατά παραχώρηση από το κράτος της αρμοδιότητας Διοίκησης, Συντήρησης και λειτουργίας των δημόσιων έργων (αρδευτικών-στραγγιστικών), της κυριότητας να παραμένει στο Δημόσιο, ασκούντες διαχειριστική και μόνο αρμοδιότητα με σκοπό την ορθολογική διανομή των υδάτων πηγαίων και υπόγειων, προς άρδευση και μόνο των καλ/γειών των μελών κάθε Ο.Ε.Β. και σε καμία περίπτωση δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αποτελούν Συλλογικούς φορείς που λειτουργούν με την μορφή Αναγκαστικού Συνεταιρισμού (Ν.414/1976) και εξυπηρετούν τα μέλη τους όπως καθορίζονται ρητά στην παράγρ.3 του άρθρου 13 Ν.Δ. 3881/1958 η δε περιοχή δικαιοδοσίας τους καθορίζεται αυστηρά από την περίμετρο των Έργων Εγγείων Βελτιώσεων.

Εξασφαλίζουν πόρους που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους (Ν.Δ.3881/1958 άρθρο 15) και έχουν την μορφή ανταποδοτικών τελών.

Συνεπώς οι Ο.Ε.Β. λειτουργούν σαν εξισωτικές οικονομικές μονάδες υπό την εποπτεία του κράτους, αποκλειόμενης κάθε δυνατότητας πραγματοποίησης και διανομής κερδών στα μέλη τους.

Διαμορφώνουν προϋπολογιστική εισφορά συνιστάμενη από :

Ι ) Πάγια επιβαλλόμενη σε οριοθετημένη αρδευτικής έκταση επί των μελών ανεξάρτητα της χρήσεως ή μη αρδευτικού ύδατος (στρεμματική εισφορά)

ΙΙ ) αρδευτική επιβαλλόμενη επί των μελών που κάνουν χρήση αρδευτικού ύδατος.

Η επιβαλλόμενη συνολική εισφορά είναι άκρως ανταποδοτική καθόσον είναι ίση με το προϋπολογιστικό κόστος συνιστάμενο από δαπάνη Διοικήσεως του Οργανισμού – Συντηρήσεως των αρδευτικών έργων και Λειτουργίας του δικτύου άρδευσης.

Τονίζεται η ανταποδοτικότητα της εισφοράς και το εξισωτικό οικονομικό αποτέλεσμα της κάθε διαχειριστικής χρήσης.

Κατά συνέπεια η δραστηριότητα των Ο.Ε.Β. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή και οι ίδιοι ως ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς.

Β

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας και καθοριστικό παράγοντα για την διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιοχών της υπαίθρου, παρά τη συνεχή φθίνουσα πορεία του.

Η πρωτογενής οικονομική δραστηριότητα, πέρα από όσα προσφέρει στο ατομικό εισόδημα, αποτελεί και εθνική επένδυση, αφού καλύπτει τις καταναλωτικές ανάγκες του λαού και δεν χρειάζονται εισαγωγές αγαθών από άλλα κράτη, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά και τα δημόσια οικονομικά.

Σήμερα βιώνουμε την μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει αυτός το τόπος, και μέσα στο δυσμενές αυτό περιβάλλον, μπορεί και πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη και με συγκεκριμένες πολιτικές στροφή στην αγροτική παραγωγή, η οποία παράλληλα θα τονώσει και τη δημογραφία της υπαίθρου της χώρας.

Το αγροτικό εισόδημα, μέσα από την παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων είναι μία λύση που μετατρέπει την κρίση σε ευκαιρία αναθεώρησης στάσεων και απόψεων που μέχρι σήμερα είχαμε.

Όσο πιο γρήγορα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, τόσο πιο γρήγορα θα δημιουργηθεί το οικονομικό εκείνο περιβάλλον που θα μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Διότι η ανάπτυξη γίνεται με την παραγωγή. Ανάπτυξη δίχως παραγωγή δεν υπάρχει.

Λύση ακόμη και στα σημερινά δεδομένα της ανεργίας, αποτελεί η δημιουργία εισοδήματος και από τον πρωτογενή τομέα.

Με αφορμή το πρόσκαιρο όφελος των δημόσιων εσόδων, δυστυχώς όλα τα παραπάνω, ανατρέπονται με την επιβολή Φ.Π.Α. στις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Ο.Ε.Β. στα μέλη τους, δηλαδή αύξηση κόστους παραγωγής, το συνεχώς μειούμενο από άλλες αιτίες αγροτικό εισόδημα θα υποστεί περαιτέρω συρρίκνωση, και στο τέλος ο μεγάλος χαμένος θα είναι η εθνική μας οικονομία.-

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος                    O Γεν.Γραμματέας

Γιώργος Αθανασούλας                     Βλάσης Σφυρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου