Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Καλλικράτης –Μετάτα-ξη εργαζομένων ΟΕΒ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεσσαλονίκη 18 Μαΐου 2010

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ. 316

( Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)

Αναγν.Σωμ.με αριθμ.7706/2003 Μον.Πρωτ.Θεσ/κης

26ης Οκτωβρίου 43

546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.& Fax : 26810 26416

ΠΡΟΣ :

Τον Υπουργό Εσωτερικών

κ.Ιωαν.Ραγκούση

Τον Υφυπουργό Εσωτερικών

κ.Γιώργο Ντόλιο

ΘΕΜΑ :

«Καλλικράτης –Μετάτα-ξη εργαζομένων ΟΕΒ»

Την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Κατερίνα Μπατζελή.

Τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μιχ.Καρχιμάκη

Κύριε / Κυρία υπουργέ,

Στο σχέδιο νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» στα :

­­-- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ - Άρθρο 94 - Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων

3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181, Α), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης, και

-- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - Άρθρο 186 - Αρμοδιότητες Περιφερειών - ΙΙ Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς :

Β. Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:

15.Η άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181, Α), όπως ισχύει, η δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης των ανωτέρω οργανισμών, η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ίδιου νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων, καθώς και η άσκηση εποπτείας του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας και του Οργανισμού Κωπαίδας.

-- Δ ΄ ΜΕΡΟΣ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ -

Άρθρο 204 - Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων - 3. Η εισήγηση για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

γίνεται λόγος για μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) στους νέους Ο.Τ.Α. και Περιφέρειες.

Επειδή σε κανένα άρθρο του σχεδίου νόμου δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ήδη υπηρετούν τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου,

επειδή στα πλαίσια του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου θα υπάρξουν συνενώσεις και καταργήσεις των υφιστάμενων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ),

επειδή η άρδευση θα ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α),

επειδή στο παρόν σχέδιο ‘’Καλλικράτης’’ υπάρχει πρόβλεψη για μετάταξη των υπαλλήλων των μεταφερομένων υπηρεσιών στους νέους Δήμους,

θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη και για το προσωπικό των Ο.Ε.Β. που ήδη υπηρετεί, με προσθήκη μιας ακόμη παραγράφου ( στο ΙΑ΄ ΜΕΡΟΣ Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων - Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος) στο Άρθρο 282 - Γενικές Μεταβατικές διατάξεις, ή σε όποιο άλλο σημείο του σχεδίου νόμου κρίνεται εσείς – που θα αναφέρει :

‘’Οι τακτικοί υπάλληλοι των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής ή κατάργησης αυτών, εντάσσονται - μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις των Δήμων ή των Περιφερειών’’.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρινήσεις.

                                     Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

                                Ο Πρόεδρος               O Γεν.Γραμματέας

                        Γιώργος Αθανασούλας             Βλάσης Σφυρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου