Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Βεβαίωση έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Μαΐου 2010

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ. 314

( Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)

Αναγν.Σωμ.με αριθμ.7706/2003 Μον.Πρωτ.Θεσ/κης

26ης Οκτωβρίου 43

546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.& Fax : 26810 26416

ΠΡΟΣ : την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

& τροφίμων. κ. Κατερίνα Μπατζελή

ΘΕΜΑ : «Βεβαίωση έγκρισης

χρήσης νερού προς άρδευση.»

Σύμφωνα με τη K.Y.A. 262385/23-4-2010 «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 509/23-4-2010 τ.Β΄), από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 2, Πεδίο Εφαρμογής της παραπάνω απόφασης «Κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) ή και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑA) ως δικαιούχος των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 παρ. α) i−v και β) i, iv και v του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Κεφάλαιο Α΄ Υποχρεώσεις γεωργών για την Πολλαπλή συμμόρφωση»

Ειδικότερα στο άρθρο 3 παραγρ.13 της παραπάνω απόφασης αναφέρεται :

«Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

- Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαίδας), κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

- Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.»

Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν κατέχει την παραπάνω βεβαίωση, επιβάλλεται μείωση ή αποκλεισμός από την ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 65, 66 και 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής.

Επειδή οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. είναι ρητές και κατηγορηματικές και επειδή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών έγινε μεροληπτική μεταχείριση – καταστρατήγηση της, δηλαδή δεν ζητείται στις δηλώσεις ΟΣΔΕ σαν απαραίτητο δικαιολογητικό η έγκριση χρήσης νερού προς άρδευση, επειδή η χορήγηση της βεβαίωσης εκτός από την βοήθεια που θα δώσει στους ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, θα βοηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται από εσάς προσωπικά αλλά και την Κυβέρνηση γενικότερα να φύγουν από την μέση τα άτομα που λυμαίνονται το χώρο αποστερώντας πολύτιμους πόρους από τους πραγματικού αγρότες, αυτούς που πραγματικά συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας μας, παρακαλούμε όπως εκδώσετε απόφαση ότι η βεβαίωση του παραγρ. 13 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. είναι υποχρεωτική.

                                    Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

                      Ο Πρόεδρος                        O Γεν.Γραμματέας

                Γιώργος Αθανασούλας                   Βλάσης Σφυρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου