Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά μέτρα του ΕΚ 73_2009 & ΤΟΥ Καν.1698_05

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 509

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης
και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05
του Συμβουλίου». ................................................................................................... 1
Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουρ.
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ............ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 262385 (1)

Εφαρμογή τουκαθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης
και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05
του Συμβουλίου».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ .
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ . ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Για την οργά.
νωση των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της
Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρω.
παϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και
οργανωτικών θεμάτων». (Α΄ 280).

β. Των άρθρων 1 (παρ. 1,2 και 3) και 2 (παρ.1, περ.7) του
Ν. 1338/83 (34 A΄) «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄
34), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6
του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (70 A΄) καθώς και του άρθρου
3 του ν.1338/1983,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 65 του ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

23 Απριλίου 2010

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).

δ. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (200 A΄),
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο.
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (154 A΄) και το άρθρο 24
του Ν. 2945/01 (223 A΄) και το άρθρο 29 παρ.1.8 του
ν. 3147/2003 (Α΄ 135/03).

ε. Του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου
λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 247).

στ. Του Π.Δ 185/2009, «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ» (Α΄ 213).

ζ. Του Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των υπουργείων» (Α΄ 221).

η. Του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) «Για την προστασία του
περιβάλλοντος» όπως ισχύει,

θ. Την υπ.’ αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232/2010 (ΦΕΚ 141/
Β΄/12.2.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι.
λίας, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Στ. Αρ.
ναουτάκη

ι. Την υπ’ αριθμ. 6319/711/8.2.2010 (ΦΕΚ 46/ΥΟΔΔ/9.2.2010)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την
οποία διορίζεται ο Γ. Πετράκος στη θέση του μετακλη.
τού Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΑ του ΥΠΟΙΑΝ.

2. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρω.
θύπουργου και του Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχι.
νίδη» (Β΄ 2408).
3. Tους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στήριξης για τους γεωργούς για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006,
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι.
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

β) 1698/2005 και τον κανονισμό 1973/2005 για τη στή.
ριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε.
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

γ) 795/2004 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενι.
αίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί.
σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς».

δ) 796/2004 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπι.
ση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολ.
λαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα.
θεστώτων στήριξης στους γεωργούς».

4. Την από 31/07/09 με αρ. πρωτ. 101661 γνώμη του
ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές εισηγήσεις των καθύλην
αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά.
πτυξης και Τροφίμων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή της πολ.
λαπλής συμμόρφωσης και ορίζεται ο φορέας για την
εφαρμογή της διαφοροποίησης και τον υπολογισμό και
τη διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εκτέλε.
ση των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 & (ΕΚ) 1782/2003 του
Συμβουλίου και (ΕΚ) 795/2004 και (ΕΚ) 796/2004 της
Επιτροπής όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) ή
και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά.
πτυξης (ΕΓΤΑA) ως δικαιούχος των μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 παρ. α)
i.v και β) i, iv και v του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, οφείλει να
τηρεί τις υποχρεώσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Κεφάλαιο Α΄
Υποχρεώσεις γεωργών
για την Πολλαπλή συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Ι
Γενικές Ρυθμίσεις για το σύνολο της χώρας

Άρθρο 3
Καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

Ο γεωργός με βάση το άρθρο 6 του καν. 73/2009
υποχρεούται:

1. Να μεριμνά ώστε στα αγροτεμάχια που βρίσκονται
σε εδάφη με κλίση άνω του 10%, να υπάρχει φυτική
κάλυψη κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, μέχρι
την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη σπορά,
ανάλογα με την καλλιέργεια.
2. Σε αγροτεμάχια με κλίση πάνω από 10% που
κινδυνεύουν από διάβρωση, η άροση πρέπει να γίνε.
ται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια ή εναλλακτικά να
δημιουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες ως
ζώνες ανάσχεσης, σε αποστάσεις ανάλογες με τις εδα.
φικές ιδιότητες και την κλίση. Επίσης η άρδευση να μη
γίνεται με την μέθοδο της κατάκλυσης.
3. Να μην καταστρέφει τις αναβαθμίδες, τις ξερολι.
θιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των
αγροτεμαχίων.
4. Εφόσον στην εκμετάλλευση υπάρχουν αρόσιμες
εκτάσεις ο γεωργός οφείλει να σε αυτές να εφαρμόζει
αμειψισπορά με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
Α. Να καλλιεργεί και να ενσωματώνει στο έδαφος
χειμερινά ψυχανθή, συμπληρωματικά προς την εαρινή
καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμε.
τάλλευσης κατ’ έτος. Ως επιλέξιμες συμπληρωματικές
καλλιέργειες ψυχανθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τα εξής: βίκος, ρόβη, τριφύλι, μηδική, κτηνοτροφικά κου.
κιά, πίσσα, λαθούρι, λούπινα. Σε αγροτεμάχια στα οποία
έχει καλλιεργηθεί ψυχανθές ως κύρια καλλιέργεια δεν
απαιτείται συμπληρωματική καλλιέργεια.

Β. Να καλλιεργεί ετησίως τουλάχιστον τρείς διαφορε.
τικές (ομάδες) καλλιέργειες στην εκμετάλλευσή του.

Ο γεωργός απαλλάσσεται της υποχρέωσης αμει.
ψισποράς εφόσον αποδείξει με ατομική ή συλλογική
ανάλυσης εδάφους ότι το έδαφος του αγροτεμαχίου
περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

5. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγει να ακο.
λουθήσει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτι.
κές αναφορικά με τα υπολείμματα των καλλιεργειών:
α) ενσωμάτωση στο έδαφος,

β) βόσκηση της καλαμιάς,

γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα
(mulching) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την
επόμενη άνοιξη

δ) διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη δι.
άρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωσή της την επόμενη
καλλιεργητική περίοδο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από την οικεία
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και σύμφωνη γνώμη της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί να προβεί σε καύση
της καλαμιάς. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτε.
λούν οι δεσμεύσεις για τις περιοχές του Ευρωπαϊκού
Δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), καθώς και
στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Οδηγία 79/409/
ΕΟΚ), όπου ισχύουν οι δεσμεύσεις που επιβάλλονται στο
πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν. 1650/86 «για
την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων στις
μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες) συμπεριλαμβομένων
ελαιώνων και αμπελώνων, δύνανται να εφαρμοσθούν οι
παρακάτω τρόποι διαχείρισης:

α) τεμαχισμός και κάλυψη του εδάφους (mulching) ή

β) συγκέντρωση των υπολειμμάτων του κλαδέματος
σε σωρό και καύση με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
για την αποφυγή πυρκαγιάς.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Να μην προβαίνει σε μηχανική κατεργασία του εδά.
φους όταν υπάρχει πάγος ή/και πλήρης κάλυψη του
αγροτεμαχίου με νερό.
7. Να συμμορφώνεται με την ελάχιστη και τη μέγιστη
πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων, οι οποίες ορίζο.
νται σε 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο και 3ΜΜΖ/ εκτάριο για όλες τις
κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν
αυστηρότερες ρυθμίσεις κατά περιοχή. Σε περίπτωση που
δεν είναι δυνατή η βόσκηση, να κόβει και να απομακρύνει
την θαμνώδη βλάστηση των βοσκοτόπων εκτός της πε.
ρίπτωσης των κοινόχρηστων βοσκοτόπων.
8. Να μην προβαίνει σε άροση των μονίμων βοσκο.
τόπων εκτός από τις περιπτώσεις όπου προκύπτει πε.
ριβαλλοντική ή αρχαιολογική αναγκαιότητα η οποία
αποδεικνύεται με έγγραφα των αρμοδίων αρχών.
9. Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο παραμένει ακαλ.
λιέργητο, να προβαίνει στις ελάχιστες καλλιεργητικές
παρεμβάσεις στο αγροτεμάχιο ώστε να διατηρείται
αυτό σε καλή κατάσταση και να αποφεύγεται η εισβολή
ανεπιθύμητων ειδών. Ο γεωργός μπορεί να απομακρύνει
την ανεπιθύμητη βλάστηση είτε με βόσκηση είτε με
μηχανικό κόψιμο και απομάκρυνση.
10. Να διατηρεί τους δενδρώνες συμπεριλαμβανομέ.
νων των ελαιώνων και των αμπελώνων σε καλή βλαστική
κατάσταση σε ότι αφορά στα δένδρα. O υπορόφιος
χώρος θα πρέπει να διαχειρίζεται ώστε να μην υπάρχει
ανεπιθύμητη βλάστηση μεγαλύτερη τους ενός έτους.
11. Να μην καταστρέφει σημαντικά στοιχεία του αγρο.
τικού τοπίου όπως φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές, και
δενδροστοιχίες εντός των αγροτεμαχίων ή και στο πε.
ριθώριο αυτών. Ειδικά για τις εκτάσεις βοσκοτόπων ως
στοιχεία του τοπίου ορίζονται επιπρόσθετα και οι βράχοι
και ξυλώδεις θάμνοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς.
12. Να διατηρεί τους βοσκοτόπους σε καλή αγρονομική
και περιβαλλοντική κατάσταση. Ορίζεται όριο περιε.
κτικότητας βράχων ή ξυλωδών μη βοσκίσιμων φυτών,
ποσοστό 25% της έκτασης του βοσκότοπου ή 35% για
τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
• Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, τα τμήματα
των εκτάσεων που είναι ακατάλληλα για βόσκηση θε.
ωρούνται μη επιλέξιμα.
• Σε περίπτωση που το ποσοστό της μη χρησιμο.
ποιούμενης έκτασης είναι μικρότερο του ορίου, υπο.
λογίζεται η πραγματικά χρησιμοποιούμενη έκταση του
βοσκότοπου προκειμένου να υπολογιστεί η πυκνότητα
βόσκησης. Η επιλέξιμη για ενεργοποποίηση δικαιωμάτων
έκταση του βοσκότοπου παραμένει η συνολική έκταση
και η μη βοσκίσημη έκταση θεωρείται ως στοιχείο του
τοπίου υπό την έννοια της παραγράφου 11.
13. Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλ.
λιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες
έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.
(Sticky Note comment Owner
5/5/2010 8:21:22 πμ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΡΔΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΟΕΒ
[βλ.Άδειες χρήσης νερού για άρδευση (26237 16-4-2010) & Διευκρινίσεις (262389 26-4-2010)])

(Highlight comment Owner
5/5/2010 8:18:19 πμ
blank)
Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης,
Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανι.
σμός Κωπαίδας), κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και
υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδι.
οίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντί.
στοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

(Underline comment Owner
5/5/2010 8:18:26 πμ
blank)
Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης θα πρέ.
πει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του
νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.
14. Από 1.1.2012, δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια σε
απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες
υδάτινων όγκων και δεν επιτρέπεται η χρήση αζωτού.
χων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των δύο μέ.
τρων από όχθες υδάτινων όγκων, διωρύγων ή καναλιών
άρδευσης ή στράγγισης σε επίπεδες εκτάσεις και σε
απόσταση μικρότερη των έξι μέτρων για εκτάσεις με
κλίση μεγαλύτερη του 8%.
14. Να μην εναποθέτει υγρά κτηνοτροφικά απόβλη.
τα εντός ζώνης πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων από
επιφανειακά νερά και 50 μέτρων από πηγές, πηγάδια ή
γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για ύδρευση.
Άρθρο 4
Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ)
για το περιβάλλον

Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 και 5 του καν. 73/2009
υποχρεούται:

1. Να ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώ.
δη αγροχημικά τα δε δολώματα τρωκτικοκτονίας να το.
ποθετούνται εντός των στοών των τρωκτικών, ώστε να
μην είναι ορατά. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι
οδηγίες για την ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος και θα τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί
που αναγράφονται στην ετικέτα
2. Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση
στα όρια των αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός
των αγροτεμαχίων του. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης
διατήρησης:
• για θάμνους 0,50μ. εκατέρωθεν της ρίζας του
θάμνου και
• για δένδρα η κάθετη προβολή της κόμης του δέν.
δρου στο έδαφος.
3. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλ.
λογής ειδών όπως προβλέπεται στην αριθμ. 414985/85
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 757), άρθρο 6, παρ.2 άρθρο
7, παρ 3γ, στο Π.Δ. 86/69 (Α΄ 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο
ΠΔ 67/81 (Α΄ 43), άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον ο γεωργός
επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιό
του αναρτά κατάλληλη σήμανση μετά από άδεια του
οικείου δασαρχείου.
4. Να μην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές εντός
των αγροτεμαχίων.
5. Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του
αγροτεμαχίου προς το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε
λωρίδες εφόσον το μέγεθος του αγροτεμαχίου και τα
διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν.
6. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των λιπασμάτων
και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων όπως αναγράφονται
στις ετικέτες των σκευασμάτων ή/και σύμφωνα με τα
προγράμματα λίπανσης που εκπονούνται από τις αρ.
μόδιες κατά τόπους υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγεται
η ρύπανση των υπογείων υδάτων.
7. Να τηρεί ημερολόγιο σχετικών εργασιών και πα.
ραστατικά αγοράς για τη χρήση λιπασμάτων και φυ.
τοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία προσκομίζει
στις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές, όταν ζη.
τηθούν. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί
κοπριά και, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης
τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προ.
έλευση αυτής.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Να πραγματοποιεί την έκπλυση των ψεκαστικών
μηχανημάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων
από γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή.
9. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των
αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για τη διασφάλι.
ση της αναγκαίας παροχετευτικότητας, με μηχανικά και
όχι με χημικά μέσα. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση
των εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό χημικών σκευα.
σμάτων, εφόσον αναγράφεται στην ετικέτα τους.
10. Να καθορίσει στην εκμετάλλευση του και να ση.
μάνει ευκρινώς χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής
απορριμμάτων, όπου εξασφαλίζεται η συγκέντρωση
όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών
των αγροχημικών.
11. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκατα.
στάσεις σε καλή κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η
διαφυγή ρυπαντών προς το περιβάλλον.
12. Σε περίπτωση που ο γεωργός προτίθεται να χρη.
σιμοποιήσει ιλύ από αστικά απόβλητα για τη λίπανση
του εδάφους, οφείλει να προβεί σε ενέργειες αδειοδό.
τησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και
4 της αριθμ. 80568/4225/91 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 641).
Κατά τη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφα.
λίζει τη μείωση της ρύπανσης των νερών από νιτρικά.
Για το λόγο αυτό τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν
μετά από το διαχωρισμό υγρών.στερεών οδηγούνται
σε κοπροσωρό χωρητικότητας τόσης ώστε να εξασφα.
λίζεται ο χρόνος παραμονής τους για 90.180 ημέρες
συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που παραμένουν
στο στάβλο. Σε περίπτωση που τα απόβλητα διατηρού.
νται σε υγρή μορφή σε υποδαπέδια κανάλια θα πρέπει
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει δυνατότητα
συγκράτησής τους για επαρκή χρονική περίοδο ανά.
λογα με τη γεωγραφική περιοχή κατά την οποία το
έδαφος είναι σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή όταν
είναι παγωμένο ή καλυμμένο με χιόνι. Οι χρόνοι αυτοί
μπορούν να τροποποιούνται εφόσον κατά το χειρισμό
των αποβλήτων εφαρμόζονται και άλλες πρόσθετες
τεχνικές που να δικαιολογούν τη μείωση των όγκων
αποθήκευσης.

Η ποσότητα κοπριάς που προστίθεται κάθε χρόνο στο
έδαφος, είτε από ανθρώπους είτε από τα ίδια τα ζώα,
να μην περιέχει άζωτο πάνω από 170 χλγ/εκτάριο.

Από 1.1.2012, να αποφεύγει τη χρήση αζωτούχων λιπα.
σμάτων σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από
όχθες διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης για
επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των έξι
μέτρων για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%.

13. Να μην εναποθέτει υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα
σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων από επιφα.
νειακά νερά και 50 μέτρων από πηγές, πηγάδια ή γεω.
τρήσεις που χρησιμοποιούνται για ύδρευση.
14. Να αποφεύγει τη διάθεση υγρών αποβλήτων καθώς
και την εφαρμογή οργανικής κοπριάς σε εκτάσεις με
κλίση μεγαλύτερη του 8%.
Άρθρο 5
Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης
για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων

Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν 73/2009
υποχρεούται:

1. Να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 84/95 (Α΄ 52) άρθρο
4 παρ. 1 & 3 και άρθρο 5 παρ. 1 «Αναγνώριση και κα.
ταγραφή των ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου»..
2. Να προσέρχεται στις κτηνιατρικές αρχές των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προκειμένου να υποβάλ.
λει το ειδικό έντυπο έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης
και να αιτείται έγκριση για τη σήμανση των ζώων (Άρ.
θρο 3, της Οδηγίας 92/102/ΕΟΚ).
3. Να υποβάλλει στις κτηνιατρικές αρχές των
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων συμπληρωμένα τα ειδικά
έντυπα που αφορούν τις μεταβολές (συμπεριλαμβανομένης
και της διακοπής λειτουργίας) που συμβαίνουν στην
εκμετάλλευση (Άρθρο 3, της Οδηγίας 92/102/ΕΟΚ).
4. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, άρθρα
4 και 7 «Θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και κατα.
γραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου
κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας,
καθώς και την κατάργηση του κανονισμού 820/97 (ΕΚ)
του Συμβουλίου».
5. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 911/2004
της Επιτροπής, άρθρα 6, 8 και 9, για την «Εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του ΕυρωπαΪκού Κοινο.
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα
διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων».
6. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 21/2004
του Συμβουλίου, άρθρα 4 και 5 «Θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003
και των οδηγιών 92/102/ΕΚ και 64/432/ΕΟΚ».
7. Να τηρεί τις διατάξεις της αριθμ. 263493/2004
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1253) άρθρο 6 παρά.
γραφοι Η και ΙΔ, άρθρο 7 παράγραφοι Α και Δ, άρθρα
8, και 10 «Συμπληρωματικά μέτρα για των εφαρμογή
του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους
κεφαλαίου σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 21/2004
του Συμβουλίου».
Άρθρο 6
Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης για τη Δημόσια
Υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών

Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν (ΕΚ)
73/2009 υποχρεούται:

1. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των φυτοπροστα.
τευτικών σκευασμάτων όπως αναφέρονται στην από.
φαση έγκρισης τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε.
σία (αριθ. 26857/553/4.4.1988 κοινή υπουργική απόφαση
(Β196) και π.δ. 115/1997 (Α΄ 104).
2. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων
4, 5, 6 και 8 του Π.Δ. 259/1998 (Α΄ 191), όπως κάθε φορά
ισχύει. Από τις κατά παρέκκλιση επιτρεπόμενες ουσίες
του άρθρου 5 του Π.Δ. 259/1998 εξαιρείται η οιστραδιόλη
17Β, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 233/2005 (Α΄ 281). Σε
μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου η χορήγηση ουσιών
γίνεται για θεραπευτικούς σκοπούς υπό την ευθύνη κτη.
νιάτρου, ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί τους χρόνους
αναμονής και να αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία την
τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 4, 5, 6 και 8
του Π.Δ. 259/1998, όπως κάθε φορά ισχύει.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας
των τροφίμων και ζωοτροφών και να μην διαθέτει ή
πωλεί προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για κατανά.
λωση.
4. Να τηρεί μητρώο εισροών και εκροών στην εκμε.
τάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά
αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές)
και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζω.
οτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20
του Καν.(ΕΚ) 178/2002 (E.E. L 31). Σε περίπτωση που,
μέσω της ιχνηλασιμότητας των ζωικών τροφίμων, δια.
πιστώνεται ευθύνη του παραγωγού, αυτός υποχρεούται
να αποδεικνύει εγγράφως κάθε στοιχείο που έχει στη
διάθεσή του για τα πρόσωπα τα οποία τον προμήθευ.
σαν ή στα οποία διέθεσε ζώα ή ζωικά προϊόντα. Υπο.
χρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις,
τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Το
«μητρώο εισροών και εκροών» αποτελείται από φάκελο
παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακα
όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι
εκροές της εκμετάλλευσης και συσχετίζονται με τα
αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα.
5. Να τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και το
Παράρτημα ΙV του Καν.(ΕΚ) 999/2001 (E.E. L 147), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τις προ.
βλεπόμενες από το ανωτέρω Παράρτημα παρεκκλίσεις,
ο γεωργός λαμβάνει ειδική έγκριση από τις αρμόδιες
κτηνιατρικές αρχές. Ο γεωργός που επιθυμεί να χρη.
σιμοποιήσει τις επιτρεπόμενες κατά παρέκκλιση ζωικές
πρωτεΐνες του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ)
999/2001, όπως ισχύει, στην παραγωγή σύνθετων ζωο.
τροφών, υποβάλλει σχετική αίτηση στην οικεία Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις
της αριθμ. 275751/2004 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1276).
6. Να ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες κτηνιατρικές
αρχές για οποιαδήποτε περίπτωση ζώου υπάρχει υπό.
νοια ότι έχει προσβληθεί από Μεταδοτική Σπογγώδη
Εγκεφαλοπάθεια (Μ.Σ.Ε.). Να απομονώνει το ύποπτο ζώο
από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής και να περιορίζει
τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, ώστε να μην έρχονται
σε επαφή με ζώα άλλων εκτροφών, μέχρις ότου είναι
διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξε.
τάσεων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας
Μ.Σ.Ε., να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα
και τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.
Υποχρεούται, επίσης, να παρέχει κάθε στοιχείο που
αφορά την αγορά, πώληση, γέννηση ή μετακίνηση ζώων,
καθώς και την αγορά, χρήση και διάθεση ζωοτροφών
(άρθρα 11 12 και 13 του Καν.(ΕΚ) 999/2001).
7. Να μην αγοράζει και να μην πωλεί ζώα, σπέρμα,
έμβρυα και ωάρια και απογόνους πρώτης γενιάς ζώων,
για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή έχει επιβεβαιωθεί
ότι έχουν προσβληθεί από Μ.Σ.Ε. Σε κάθε περίπτωση
αγοράς ή πώλησης ζώων, αυτά πρέπει να συνοδεύο.
νται από τα κατάλληλα υγειονομικά πιστοποιητικά που
προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, αντίγραφα των οποίων ο παραγωγός υπο.
χρεούται να τηρεί σε αρχείο για τρία χρόνια μετά την
απομάκρυνση του ζώου από την εκτροφή (άρθρο 15 του
Καν.(ΕΚ) 999/2001).
Άρθρο 7
Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης
για τη Δημόσια Υγεία, την υγεία των ζώων
και των φυτών . Ασφάλεια των τροφίμων

Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν(ΕΚ)
73/2009 υποχρεούται:

1. Απόβλητα . Αποφυγή ρύπανσης
i Να χειρίζεται τα απόβλητα της εκμετάλλευσης κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται τα παραγό.
μενα προϊόντα.

ii Να διαχωρίζει σαφώς χωροταξικά τις παραγόμενες
πρώτες ύλες από τα απόβλητα της εκμετάλλευσης.

2. Ζωοτροφές
i. Να καταγράφει στο μητρώο εισροών και εκροών
τυχόν χρήση χημικών σκευασμάτων κατά την παραγωγή
των πρώτων υλών ζωοτροφών και να τηρεί αρχείο των
ετικετών τους.
ii. Εφόσον χρησιμοποιεί μη φαρμακευτικά πρόσθετα
ζωοτροφών, να το πράττει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία υπό τις οδηγίες του γεωπόνου της Διεύθυν.
σης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και να καταγράφει τις χορηγούμενες
ποσότητες και τις ημερομηνίες χρήσης τους.
iii. Να καταγράφει στο μητρώο εισροών και εκροών την
ποσότητα και την προέλευση των ζωοτροφών (στοιχεία
πωλητή, αριθμό έγκρισης/εγγραφής της μονάδας) που
χρησιμοποιεί για τη διατροφή των ζώων της εκμετάλ.
λευσης και να τηρεί αρχείο των αντίστοιχων παραστα.
τικών και ετικετών
iv. Εφόσον χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένες
ζωοτροφές, να τηρεί αρχείο για περίοδο τουλάχιστον
πέντε (5) ετών των πιστοποιητικών, στα οποία αναγρά.
φονται το όνομα του γενετικά τροποποιημένου οργα.
νισμού και ο μοναδικός ταυτοποιητής του.
v. Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ζωοτροφών,
ανάλογα με το είδος του ζώου για το οποίο προορίζο.
νται, και να διαχωρίζονται χωροταξικά οι φαρμακούχες
από τις μη φαρμακούχες ζωοτροφές.
3. Υγεία . Πρόληψη
i. Να χρησιμοποιεί τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
σύμφωνα με τις αναγραφόμενες σε αυτά οδηγίες, και
να τηρεί αρχεία. Επίσης, να χρησιμοποιεί τα κτηνιατρικά
φάρμακα εφαρμόζοντας κτηνιατρική συνταγή και να
καταγράφει τις ημερομηνίες χορήγησής τους και την
περίοδο αναμονής στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής
της εκμετάλλευσης.
ii. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από τα νεοεισαχθέντα
ζώα της εκμετάλλευσης.
iii. Να γνωστοποιεί στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία
οποιοδήποτε κρούσμα ή ύποπτο σύμπτωμα ζωοανθρω.
πονόσου εκδηλωθεί στα ζώα της εκμετάλλευσης του
και να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες ενέργειες,
όπως αυτές του έχουν γνωστοποιηθεί από την αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία.
iv. Να τηρεί σε αρχείο για περίοδο τουλάχιστον πέντε
(5) ετών, τυχόν εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων
από τα ζώα και τα φυτά της εκμετάλλευσης ή δειγμάτων
για άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την ανθρώπινη
υγεία και την υγεία των ζώων και ελέγχους και ανα.
φορές σχετικά με τα προϊόντα ζωικής προέλευσης της
εκμετάλλευσης.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

v. Να μην στεγάζει στον ίδιο χώρο Αίγες και Βοοειδή
και αν αυτό συμβαίνει, να πραγματοποιεί ελέγχους στις
αίγες για φυματίωση.
vi. Όταν υπάρχει πτηνοτροφική μονάδα στην εκμετάλ.
λευση, τα παραγόμενα αυγά θα πρέπει να φυλάσσονται
σε ξηρό και σκιερό μέρος και να είναι καθαρά, μακριά
από μολυσματικούς παράγοντες.
4. Παραγωγή Γάλακτος
i. Να αρμέγει χωριστά τα ζώα στα οποία εφαρμόζεται
φαρμακευτική αγωγή ή εφαρμόστηκε στο παρελθόν και
δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αναμονής, καθώς και τα ζώα
που δεν είναι υγιή και ειδικότερα παρουσιάζουν πυρετό,
φλεγμονές ή πληγές του μαστού, εμπύρετη εντερίτιδα
με διάρροια, μόλυνση της ουρογεννητικής οδού με απέκ.
κριμα ή οποιοδήποτε σύμπτωμα ζωοανθρωπονόσου. Το
γάλα των παραπάνω ζώων δεν θα πρέπει να χορηγείται
για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ κατά την άμελξή τους
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινές αμελκτικές
μηχανές ή περιέκτες με τα υπόλοιπα ζώα.
ii. Επίσης, να μη χορηγεί στην κατανάλωση νωπό αγελα.
δινό γάλα, αν η εκμετάλλευση του δεν είναι απαλλαγμένη
ή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και βρουκέλλωσης.
Τέλος, να μη χορηγεί στην κατανάλωση ή προς μετα.
ποίηση πρόβειο ή αίγειο γάλα, εφ’ όσον η εκμετάλλευ.
ση του δεν είναι απαλλαγμένη ή επίσημα απαλλαγμένη
βρουκέλλωσης ή εμβολιασμένη κατ’ αυτής.
iii. Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό στην παρα.
γωγή του γάλακτος και να διατηρεί σε καλή λειτουργική
και υγειονομική κατάσταση τον εξοπλισμό αυτό.
iv. Οι χώροι που απαιτούνται για την παραγωγή γάλακτος
να είναι διαχωρισμένοι από το χώρο διαβίωσης των ζώων.
v. Να αποθηκεύει το γάλα σε μέγιστη θερμοκρασία 8°
C, εφόσον αυτό εισκομίζεται καθημερινά ή διαφορετικά
σε μέγιστη θερμοκρασία 6° C.
vi. Να διασφαλίζουν ότι η κατασκευή των εγκατα.
στάσεων άμελξης είναι τέτοια ώστε να περιορίζεται η
μόλυνση του γάλακτος, και oι εγκαταστάσεις αποθήκευ.
σης του γάλακτος να προστατεύονται από τα παράσιτα.
Ο εξοπλισμός άμελξης διατηρείται σε καλή κατάσταση
και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να απολυμαίνεται πριν από
την άμελξη και να εξασφαλίζεται ότι οι θηλές, ο μαστός
και η γύρω από αυτόν περιοχή είναι καθαρές.
5. Ιχνηλασιμότητα
Να τηρεί αρχείο παραστατικών και εγγράφων εισ.
ροών και εκροών της εκμετάλλευσης, ώστε να είναι ο
ελεγκτής σε θέση να αντιληφθεί από πού προήλθαν
οι πρώτες ύλες της εκμετάλλευσης και ποιος ήταν ο
προορισμός των προϊόντων και παραπροϊόντων της
εκμετάλλευσης. Το αρχείο πρέπει να περιέχει τουλά.
χιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

• Όνομα και διεύθυνση προμηθευτή ή/και πελάτη,
• Φύση και ποσότητα εισροών ή/και προϊόντων που
διακινήθηκαν,
• Ημερομηνία συναλλαγής
6. Ειδοποιήσεις
i Σε περίπτωση που ο γεωργός . παραγωγός τροφί.
μων έχει υπόνοιες ότι τροφή που έφυγε από την εκ.
μετάλλευση του είναι ή ενδέχεται να είναι ανασφαλής,
υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον ΕΦΕΤ)
και τους παραλήπτες των προϊόντων και να εκκινήσει
διαδικασία απόσυρσής τους.

ii Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υπόνοιες ότι
τροφή που έχει στην κατοχή του μπορεί να είναι ανα.
σφαλής ή επιβλαβής για κατανάλωση, υποχρεούται να
ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Αγροτικής Ανά.
πτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον ΕΦΕΤ), ώστε να εκ.
κινηθούν διαδικασίες απόσυρσης.

Άρθρο 8
Κοινοποίηση ασθενειών

Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν. (ΕΚ) 73/2009
υποχρεούται:

1. Ο γεωργός.ιδιοκτήτης ή κάθε πρόσωπο που περιποι.
είται ή φροντίζει ζώα υποχρεούται να δηλώνει αμέσως
στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές την ύπαρξη ή την υπό.
νοια ύπαρξης αφθώδους πυρετού. Υποχρεούται, επίσης,
να διατηρεί τα ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ή προ.
σβολή από αφθώδη πυρετό απομονωμένα από κάθε άλλο
είδος ευπρόσβλητου ζώου, να μην επισκέπτεται άλλες
εκτροφές ζώων και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις,
τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών
αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και
κοινοτικές διατάξεις. (άρθρο 3 του Π.Δ. 32/2007 (Α΄ 30).
2. Ο γεωργός.ιδιοκτήτης ή κάθε πρόσωπο που περι.
ποιείται ή φροντίζει ζώα υποχρεούται να δηλώνει αμέ.
σως στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές την ύπαρξη ή την
υπόνοια ύπαρξης πανώλους των βοοειδών, πανώλους
των μικρών μηρυκαστικών, φυσαλιδώδους νόσου των
χοίρων, καταρροϊκού πυρετού, επιζωοτικής αιμορραγι.
κής νόσου των ελαφιών, ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
φυσαλιδώδους στοματίτιδας, αφρικανική πανώλη των
χοίρων, οζώδους δερματίτιδας και νόσου της κοιλάδας
του RIFT. Υποχρεούται, επίσης, να διατηρεί τα ζώα για
τα οποία υπάρχει υπόνοια ή προσβολή από τις ασθέ.
νειες αυτές απομονωμένα από κάθε άλλο είδος ευπρό.
σβλητου ζώου, να μην έρχεται σε επαφή με ζώα άλλων
εκτροφών και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα
μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών
αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές
και κοινοτικές διατάξεις. (άρθρο 3 &4 του Π.Δ. 138/1995
(Α΄ 88) και άρθρο 3 &4 του Π.Δ. 33/2003 (Α΄ 34), Π.Δ.
37/2005(Α56).
Άρθρο 9
Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης
για την καλή μεταχείριση των ζώων

Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν. (ΕΚ) 73/2009
υποχρεούται:

1. Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει μόσχους, να συμ.
μορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του
Π.Δ. 179/1998 (Α΄ 133).)
2. .Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει χοίρους να συμμορ.
φώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ.
215/2003 (Α΄ 181).
3. Οι εκτροφείς των υπόλοιπων παραγωγικών ζώων
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4
του Π.Δ. 374/2001 (Α΄ 251).
Άρθρο 10
Τήρηση αρχείων

1. Ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί αρχείο με τα παρα.
στατικά αγοράς, τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά
προιόντα και τις ετικέτες των σπόρων που χρησιμοποιεί.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Σε ό,τι αφορά στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
εκτός των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην κοινο.
τική και εθνική νομοθεσία, ο γεωργός υποχρεούται να
τηρεί αρχείο παραστατικών τεκμηρίωσης των κινήσεων
των ζώων. Τα εν λόγω παραστατικά μπορεί να είναι
διαβατήρια, αντίγραφα αδειών διακίνησης, αντίγραφα
υγειονομικών πιστοποιητικών, κτηνιατρικά πιστοποιη.
τικά, τιμολόγια αγοράς ή πώλησης ή άλλα έγγραφα
που αποδεικνύουν την καταγωγή, τα αναγνωριστικά
στοιχεία, τον προορισμό των ζώων τα οποία είχε στην
κυριότητά ή κατοχή του ο γεωργός και τα οποία μετέ.
φερε, εμπορεύτηκε ή έσφαξε τα τελευταία τρία έτη.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας

Άρθρο 11
Συμπληρωματικές Υποχρεώσεις Γεωργών ως προς τη
μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης

1. Οι περιοχές:
— Του Κωπαιδικού πεδίου,
— Του Αργολικού πεδίου,
— Του Θεσσαλικού πεδίου,
— Της λεκάνης του Πηνειού Ηλείας,
— του νομού Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Ημα.
θίας,
— της λεκάνης του Στρυμόνα στο Νομό Σερρών και
— της πεδιάδας Άρτας . Πρέβεζας
έχουν καθοριστεί, ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύ.
πανση γεωργικής προέλευσης ζώνες σε εφαρμογή της
Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

2. Οι γεωργοί που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις εντός
των περιοχών αυτών οφείλουν να τηρούν τις γενικές
υποχρεώσεις των κωδίκων ορθής πρακτικής για τη νι.
τρορύπανση που αναφέρονται στην αριθμ. 85167/820
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γε.
ωργικής Πρακτικής» (Β΄ 477) και επιπλέον ανάλογα με
την περιοχή που βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις τους
οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα:
— Για το Κωπαιδικό πεδίο τα αναφερόμενα στο άρθρο
4 της αριθμ. 20417/2520 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1195)
— Για το Αργολικό πεδίο τα αναφερόμενα στο άρθρο
4 της αριθμ. 20416/2519 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1196)
— Για το Θεσσαλικό πεδίο τα αναφερόμενα στο άρθρο
4 της αριθμ. 25638/2905 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1422)
— Για τη λεκάνη του Πηνειού Ηλείας τα αναφερόμενα
στο άρθρο 4 της αριθμ. 20418/2521 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1197),
— Για το νομό Θεσσαλονίκης Κιλκίς, Πέλλας και
Ημαθίας τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ.
16175/824/12.4.2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
530).
— Για τη λεκάνη του Στρυμόνα στο Νομό Σερρών τα ανα.
φερόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ. 50982/2309/11.12.2006
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1894)
— Για την πεδιάδα Άρτας Πρέβεζας τα αναφερόμε.
να στο άρθρο 3 της αριθμ. 50981/2308/11.12.2006 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1895).
Άρθρο 12
Περιοχές Δικτύου Φύση 2000

Για τα αγροτεμάχια εντός των περιοχών του Ευρω.
παϊκού Δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), κα.
θώς και στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Οδηγία
79/409/ΕΟΚ ο γεωργός οφείλει επι πλέον να τηρεί και
τα παρακάτω:

1. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλ.
λογής ειδών όπως προβλέπεται στην αριθμ. 414985/85
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 757), άρθρο 6, παρ.2 άρ.
θρο 7, παρ 3γ, στο Π.Δ. 86/69 (Α΄ 7), άρθρο 256, παρ.2.
και στο ΠΔ 67/81 (Α΄ 43), άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον
επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιο
του, αναρτά κατάλληλη σήμανση μετά από άδεια από
το οικείο δασαρχείο.
2. Να μην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χω.
ρίς την ειδική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
ΥΠΑΑΤ.
3. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συ.
γκέντρωση κοπριάς αυτή να γίνεται σε καλυμμένο χώρο,
όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυ.
γή έκπλυσης ρυπαντών.
4. Η βόσκηση των ζώων του να γίνεται και ως μέσο
διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, υπό τις ακόλουθες προ.
ϋποθέσεις:
α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων
που θα επιτρέπεται εκάστοτε, θα καθορίζονται από
ειδική διαχειριστική μελέτη της οικείας Περιφέρειας
ή Νομαρχίας, ή άλλου τοπικού φορέα που θα λαμβά.
νει υπόψη τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της
περιοχής.

β. Μέχρι την οριστική θεώρηση της ειδικής διαχειρι.
στικής μελέτης, και ελλείψει άλλων ειδικότερων διατά.
ξεων, η βόσκηση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 3 της παρούσας.

γ. Σε καταγεγραμμένες νησίδες φυσικής βλάστησης
όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, απαγορεύε.
ται η βόσκηση από 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου εκάστου
έτους. Οι περιοχές αυτές φέρουν σήμανση με ευθύνη
των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων.

5. Να μην συλλέγει, κόβει ξεριζώνει ή καταστρέφει τα
αυτοφυή φυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 4
της αριθμ. 33318/98 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
1289). Επίσης απαγορεύεται η διατήρηση, μεταφορά και
πώληση ή ανταλλαγή φυτών των ειδών αυτών.
6. Να μην καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένα φυτά.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 13
Αρμόδιοι φορείς ελέγχου

1. Αρμόδια ελεγκτική αρχή της πολλαπλής συμμόρ.
φωσης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή.
σεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Για τους ελέγχους των Κ.Α.Δ. 7 και 8 ορίζονται ως
συναρμόδιες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελεγκτικές αρχές, οι Κτη.
νιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και η Γ.Δ. Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α.Τ., η οποία διαβιβάζει
ηλεκτρονικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα αποτελέσματα των
ελέγχων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Ν.Α. για τις
εν λόγω Κ.Α.Δ., με αναφορά εκτός των άλλων αναγκαίων
στοιχείων και στο ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του
κατόχου κάθε ελεγχθείσας εκμετάλλευσης.
3. Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμά.
των των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Οδηγία 91/414
& καν.(ΕΚ)396/05) (Γεν.Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) και των κτηνιατρικών
φαρμάκων(καν.(ΕΚ) 2377/90) (Γ.Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση
ΚΔΥ), υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το
ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων, τους γε.
ωργούς που ελέχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώ.
θηκαν ανά γεωργό, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου των αντίστοιχων γεωργών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβά.
νει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων
υπηρεσιών για να επιβληθούν οι κυρώσεις για τις πα.
ραβάσεις που αφορούν μη τήρηση του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης στους παραβάτες γεωργούς.
4. Κάθε φορέας ο οποίος διενεργεί ελέγχους για τη
σχετική με τις ΚΑΔ νομοθεσία υποχρεούται να γνω.
στοποιεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ευρήματα των ελέγχων
για τους γεωργούς.
5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρεί βάση δεδομένων, στην οποία
καταχωρίζονται και τα ιστορικά στοιχεία των αποτελε.
σμάτων των ελέγχων των προηγούμενων ετών.
6. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού μείωσης
της αναλογίας αξιοποιούμενων βοσκοτόπων προς αξι.
οποιούμενες αρόσιμες εκτάσεις, σε εθνικό επίπεδο, ο
ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να συμμορφωθούν οι γεωργοί, που έχουν κάνει τις με.
γαλύτερες αναλογικά υπερβάσεις, προκειμένου η μετα.
βολή της αναλογίας να παραμείνει εντός του ορίου του
10% σε εθνικό επίπεδο. Η μη συμμόρφωση των γεωργών
με τις υποδείξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί εκ προθέσεως,
σοβαρή, μη μόνιμη και εκτός εκμετάλλευσης παράβαση
των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Φύση και διαδικασία ελέγχων

Άρθρο 14
Επιτόπιοι έλεγχοι

1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης δι.
εξάγονται επί δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
εξαγεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα αρθρα 44,45 του
καν ΕΚ 796/2004. Το δείγμα για τον έλεγχο των υποχρε.
ώσεων που απορρέουν από τους καν. 1760/2000 & 21/2004
εξάγονται από τη Γ.Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
*02005092304100012*

2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης
διενεργούνται από επιτροπές ελέγχου, οι οποίες απαρτί.
ζονται από υπαλλήλους με ειδικότητες συναφείς των προς
έλεγχο προτύπων και απαιτήσεων κατά περίπτωση.
3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης δι.
εξάγονται ταυτόχρονα με τους ελέγχους επιλεξιμότητας
ή όταν απαιτείται σε διαφορετικό χρόνο.
4. Στις περιπτώσεις που ενδείκνυται, οι έλεγχοι υπο.
στηρίζονται από τους ελέγχους με τηλεπισκόπιση, οι
οποίοι διενεργούνται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και όπως
αυτοί καθορίζονται αναλυτικά στις τεχνικές προδια.
γραφές του έργου που εκδίδονται από την Διεύθυνση
Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Άρθρο 15
Μηχανογραφικοί διοικητικοί έλεγχοι

1. Οι διοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης
αφορούν διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ή οπτικούς
ελέγχους των στοιχείων των αιτήσεων. Στη διασταύρω.
ση των στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα
ελέγχων που ενδεχομένως έχουν ήδη διεξαχθεί σε ότι
αφορά τις προς έλεγχο απαιτήσεις και πρότυπα.
2. Οι διοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης
διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των αντίστοι.
χων ελέγχων επιλεξιμότητας.
3. Κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών ελέγχων
επιλεξιμότητας ελέγχεται και η υπέρβαση των ορίων
της πυκνότητας βόσκησης του άρθρου 3, παρ. 7 της
παρούσας.
Άρθρο 16
Εργαστηριακοί Έλεγχοι

1. Οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να αποφασίσουν τη
διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στις περιπτώσεις
όπου κρίνουν απαραίτητο. Στις περιπτώσεις που η δι.
εξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου κρίνεται αναγκαία,
πραγματοποιείται λήψη δειγμάτων κατά τη διάρκεια του
επιτόπιου ελέγχου και αποστολή τους σε εργαστήριο.
2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι διεξάγονται από εργα.
στήρια ανήκοντα ή εποπτευόμενα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τα εργαστήρια υποχρεούνται να αποστείλουν στην
επιτροπή ελέγχου τα αποτελέσματα των ελέγχων εντός 20
ημερών από την αποστολή του δείγματος. Τα αποτελέσμα.
τα αυτά χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση της έκθεσης
ελέγχου και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων.
Άρθρο 17
Έκθεση επιτόπιου ελέγχου

1. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται από την
επιτροπή ελέγχου έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) 796/2004
και με τα υποδείγματα που θα οριστούν με σχετική
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δε αποτελέσματα καταχω.
ρίζονται στη βάση δεδομένων.
2. Ο γεωργός λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων
του ελέγχου με υπογραφή του επί της έκθεσης του
ελέγχου. Στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα και
παραβάσεις ο ελεγκτικός φορέας υποχρεούται να κοι.
νοποιήσει με αποδεικτικό εντός τριών μηνών την έκθεση
ελέγχου στον γεωργό.
ΦΕΚ 509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Η παράβαση κάθε υποχρέωσης του γεωργού αξι.
ολογείται ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την εκ προ.
θέσεως ή εξ αμελείας διάπραξη της παράβασης, τη
σοβαρότητα, την έκταση και τη μονιμότητά της.
4. Τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από
άλλους ελεγκτικούς φορείς και σχετίζονται με το πεδίο
εφαρμογής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρ.
φωσης κοινοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 18
Ενστάσεις

1. Ο γεωργός δικαιούται να υποβάλλει ένσταση επί
της έκθεσης ελέγχου εντός 10 εργασίμων ημερών από
την ημέρα που αποδεδειγμένα παραλαβε την έκθεση,
στην υπηρεσία που τον διενήργησε.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο Περιφε.
ρειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξετάζονται από επι.
τροπή που ορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις εν λόγω
επιτροπές δεν συμμετέχουν μέλη των επιτροπών που δι.
ενήργησαν τον έλεγχο. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός
ενδεικτικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή
τους. Δεύτερη ένσταση, στην ίδια ή άλλη υπηρεσία, για
το συγκεκριμένο έλεγχο, δεν εξετάζεται
Άρθρο 19
Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι

Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Μειώσεις Ενισχύσεων

Άρθρο 20

Μείωση ή αποκλεισμός από τις ενισχύσεις

1. Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν τηρεί τις προ.
βλεπόμενες στο τμήμα Ι της παρούσας υποχρεώσεις,
επιβάλλεται μείωση ή αποκλεισμός από την ενίσχυση
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δι.
ατάξεις των άρθρων 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009
του Συμβουλίου και 65, 66 και 67 του Κανονισμού (ΕΚ)
796/2004 της Επιτροπής.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ)
73/2009 του Συμβουλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρακρατεί πο.
σοστό 25% των ποσών που προκύπτουν από την εφαρ.
μογή της παραγράφου 1 και το οποίο αποδίδεται στον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ) που τηρείται στην ΑΤΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση που το συνολικό ποσό
των επιβλητέων κυρώσεων είναι μικρότερο των 100
Ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού
(ΕΕ)73/2009, υποχρεούται να ενημερώσει τον γεωργό
για τα μέτρα συμμόρφωσης που πρέπει να ληφθούν.Εάν
ο γεωργός συμμορφωθεί η κύρωση δεν επιβάλλεται κατ‘
εφαρμογή του άρθρου 48 του καν.796/04. Εάν ο γεωρ.
γός δεν συμμορφωθεί εντός του οριζόμενου χρόνου,
τότε η κύρωση επιβάλλεται.

Οι ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 24 του καν.(ΕΕ)
73/2009, χαρακτηρίζουν παραβάσεις ως ήσσονος ση.
μασίας, εφόσον αυτές εντάσσονται στις παρακάτω
περιπτώσεις:

i. Απουσία ενός ενωτίου σε ποσοστό μικρότερο του
20% των ζώων που θα έπρεπε να φέρουν δύο ενώτια.
ii. Απουσία μητρώου φαρμακευτικής αγωγής εκμε.
τάλλευσης, εφόσον δεν διαπιστώνεται κατοχή ή χρήση
φαρμάκων.
iii. Μη εφαρμογή της αμειψισποράς με ψυχανθή εφό.
σον οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν δικαιολογούν
τη μη εφαρμογή της.
και συγκεντρώνουν όλα τα παρακάτω χαρακτηριστι.
κά:

i. Δεν αφορούν τον τομέα της υγείας των ζώων, και
δεν επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.
ii. Είναι παραβάσεις εξ αμελείας και δεν έχουν επα.
ναληφθεί στο παρελθόν.
iii. Χαρακτηρίζονται μικρής σπουδαιότητας, μη μόνιμες
και εντός εκμετάλλευσης.
iv. Είναι δυνατό να διορθωθούν με μικρές, απλές πα.
ρεμβάσεις του γεωργού.
Οι ελεγκτές καταγράφουν στην έκθεσή τους, τους λό.
γους για τους οποίους μια παράβαση θεωρείται ήσσο.
νος σημασίας, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το
γεωργό προς διόρθωση της παράβασης και το χρονικό
περιθώριο διόρθωσης. Εάν ο γεωργός δε συμμορφωθεί
με τις οδηγίες επιβάλλεται ποινή 1% κατ’ ελάχιστο στο
ποσό της ενιαίας ενίσχυσης.

Άρθρο 21
Ανώτερη Βία και Έκτακτες Περιστάσεις

1. Στην περίπτωση που ο γεωργός επικαλείται την
συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών ή εκτά.
κτων περιστάσεων στο πρόσωπό του, υποβάλλει στο
αρμόδιο Περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική
αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολο.
γητικά. Η αίτηση υποβάλλεται εντός δέκα εργάσιμων
ημερών από την ημέρα που συνέβη το εξαιρετικό γεγο.
νός και κατέστη εφικτό για τον αιτούντα η υπογραφή
της αίτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 22
Διαφοροποίηση

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την
εφαρμογή της διαφοροποίησης και τον υπολογισμό
και τη διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την
έννοια των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009
όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 23
Εξουσιοδότηση

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσας.
2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει εγκύκλιο.εγχειριδιο διαδικασιών
ελέγχου.
Άρθρο 24
Καταργήσεις

Από έναρξης ισχύος της παρούσας καταργούνται
οι ακόλουθες αποφάσεις: κοινή υπουργική απόφαση
324032/24.12.04 (ΦΕΚ 1921Β΄), ΥΑ 262021/21.04.05 (ΦΕΚ
538Β΄), κοινή υπουργική απόφαση 297285/05.08.05 (ΦΕΚ
1183Β΄), κοινή υπουργική απόφαση 277628/29.05.06
(ΦΕΚ 764Β΄), ΥΑ 282471/13.09.2006 (ΦΕΚ 1307Β΄), ΥΑ
303915/30.08.06 (ΦΕΚ 1447Β΄), ΥΑ 322861/11.09.2008 (ΦΕΚ
1987 Β΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αρθρο 25
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από 1.1.2010
Η απόφααση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F

Αριθμ. 267843 (2)
Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργεί.
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊ.
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι.
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο.
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

β) Των άρθρων 159 . 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν.3839/2010
(ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανι.
κών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια

– Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθ.
μίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ) Των οργανικών διατάξεων του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ Α΄
187) «περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας»
δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του ν.1884/1990
(ΦΕΚ Α΄ 81)

ε) Της αριθμ. 343066/31.03.1999 (Β΄ 341) απόφασης
«Σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Υπηρε.
σιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Γεωργίας» όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ.
415601/21.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1642)

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
του ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων τα Α΄ και Β΄ πενταμελή Υπηρεσιακά Συμ.
βούλια ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε.
σιακού Συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά
μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον
υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί.
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1.1.2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

2. Τα υπό στοιχεία Α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ.
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ.
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό.
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία Α΄ τακτικά μέλη των Υπηρεσια.
κών Συμβουλίων ορίζονται με απόφαση της Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τοποθετούνται
ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των
προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις δια.
τάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός
(1) έτους από την τοποθέτησή τους.
4. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που συγκροτούνται με
την παρούσα, λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς
αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμέ.
νων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική
απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, χωρίς δι.
καίωμα ψήφου, ορίζονται με απόφαση της Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού ή ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου για την κρίση του προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με αναπληρωτές
αυτών αντίστοιχα τους Προϊσταμένους των οικείων
τμημάτων προσωπικού, στην αρμοδιότητα των οποίων
υπάγονται οι κλάδοι προσωπικού αρμοδιότητας κάθε
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
6. Γραμματέας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή
του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσί.
ας.
7. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
ν.3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη.
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του ν.3839/2010.
8. Όταν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίνουν θέματα
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό.
νου.
9. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Α΄ και Β΄ Υπη.
ρεσιακών Συμβουλίων ως ακολούθως:
Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρμόδιο να κρίνει την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση
των μονίμων υπαλλήλων πλην των Γενικών Διευθυντών
των κλάδων ΠΕ 1 Γεωπονικού, ΠΕ 3 Κτηνιατρικού, ΠΕ 4
Ιχθυολόγων, ΠΕ 5 Μετεωρολόγων, ΠΕ 7 Γεωλόγων, ΠΕ
8 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ 15 Μηχανικών Μεταλλείων
και Μεταλλουργών, ΤΕ 1 Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕ 3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕ 4 Τεχνολογίας Δημόσιας
Υγείας και Κτην/κών Εργαστηρίων, ΤΕ 5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΔΕ 1 Γεωργικού & Κτηνοτροφικού,
ΔΕ 2 Βοηθών Εργαστηρίων, ΔΕ 3 Τεχνικού Σπερματεγ.
χυτών Επιζωοτίων και Πειραματοζώων, ΔΕ 16 Τεχνικού
Οδηγών και ΔΕ 18 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων (προσω.
ρινός) καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου αντίστοιχων ειδικοτήτων του Υπουρ.
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρμόδιο να κρίνει την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση
των μονίμων υπαλλήλων πλην των Γενικών Διευθυντών
των κλάδων ΠΕ 6 Χημικών, ΠΕ 9 Διοικητικού, ΠΕ 10 Οι.
κονομικού, ΠΕ 11 Μηχανικών, ΠΕ 12 Πληροφορικής, ΠΕ
13 Στατιστικής, ΠΕ 14 Μεταφραστών . Διερμηνέων, ΠΕ
16 Παιδαγωγικού (προσωρινός), ΤΕ 6 Διοικητικού – Λο.
γιστικού, ΤΕ 7 Μηχανικών, ΤΕ 8 Γραφικών Τεχνών, ΤΕ
9 Πληροφορικής, ΤΕ 10 Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕ 12 Ραδιο.
τηλεγραφητών (προσωρινός), ΔΕ 4 Διοικητικού . Λογι.

στικού, ΔΕ 5 Δακτυλογράφων – Στενοδακτυλογράφων,
ΔΕ 6 Τεχνικού Δομικών Έργων, ΔΕ 7 Τεχνικού Μηχα.
νολογίας.Ηλεκτρολογίας.Ηλεκτρονικής, ΔΕ 8 Τεχνικού
Σχεδιαστών, ΔΕ 9 Τεχνικού Χειριστών Μηχανημάτων

– Γεωτρυπανιστών, ΔΕ 10 Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΔΕ 11
Τεχνικού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης, ΔΕ 12 Προσωπικού
Η/Υ, ΔΕ 13 Μεταφραστών – Διερμηνέων, ΔΕ 14 Τηλεφω.
νητών, ΥΕ 1 Κλητήρων, ΥΕ 2 Προσωπικού Καθαριότητας,
ΥΕ 3 Εργατών, ΥΕ 4 Φυλάκων . Νυκτοφυλάκων και ΥΕ
5 Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς και των υπαλλήλων
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αντίστοιχων ει.
δικοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ . Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ . Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ . Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ . Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ . Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ . Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ . Δημοκρατίας 1 25310 22858
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD
Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄ 150 € 40 € 15 €
Β΄ 300 € 80 € 30 €
Γ΄ 50 € . .
Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € . .
Δ΄ 110 € 30 € .
Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π. 110 € 30 € .
Ε.Β.Ι. 100 € . .
Α.Ε.Δ. 5 € . .
Δ.Δ.Σ. 200 € . 20 €
Α.Ε. . Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. . . 100 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd.rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd.rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε..Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 . fax: 210 4071010 . internet: http://www.et.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή
Α΄ 225 € 190 €
Β΄ 320 € 225 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 €
Α.Α.Π. 160 € 80 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Α.Ε. . Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €
Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €
Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν
Ο.Π.Κ. . Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. . 450 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε..Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο.
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε..Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).
Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *02005092304100012* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου