Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Γνωριμία με την Βασική Νομοθεσία των Ο.Ε.Β.

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) μετατρέπο­νται από Ν.Π.Δ.Δ. εις Ν.Π.Ι.Δ.

1) Το Νομοθετικό Διάταγμα 1218/1972 ορίζει ότι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το Ν.Δ. 1288/1972 είναι σημείο αναφοράς στον κλάδο μας, γιατί με το παραπάνω Ν.Δ. οι ΤΟΕΒ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στο υπ’ αριθμ. 1218/1972 Νομοθετικό Διάταγμα λοιπόν (βλ. ΦΕΚ 133/29-7-1972), αναφέρεται το εξής:

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

____________________________________________

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 133

____________________________________________

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1218

Περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 3881/1958 «περί έργων εγγείων βελτιώσεων».

Άρθρον Ι

Ι. Η παράγραφος του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3881/58 αντικαθί­σταται, ως κάτωθι:

«Ι. Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργούντες συμφώνως προς τα διατάξεις του καταστατικού αυτών, τας του Ν.Δ. 3881/58 «περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και των εκτελεστι­κών αυτού διαταγμάτων, εφ’ όσον δεν καταργούνται, τροπο­ποιούνται ή συμπληρούνται δια του παρόντος».

2) Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το υπ’ αριθμ. 1218/1972 ν.δ/μα.

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 78960/2447/902/ 9 Σεπτεμβρίου 1972, έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Δ/νση ΙV ΥΕΒ και Διοικητικών και Νομικών Υποθέσεων, Τμήματα: Β΄ και Νο­μικόν), διαβάζουμε τα εξής:

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίαι εν σχέσει προς το υπ’ αριθμ. 1218/1972 ν.δ/μα, «Περί αντικαταστάσεως και καταργή­σεως διατάξεών τινων του ν.δ. 3881/1958 «περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων».

1. Εν σχέσει προς το κοινοποιηθέν υμίν εν θέματι ν.δ/γμα, δημοσι­ευθέν εις το υπ’ αριθμ. 133 της 29 Ιουλίου 1972, τεύχος Α΄ φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρέχομεν τας ακολούθους διευκρινήσεις & οδηγίας.

Δια του εν λόγω ν. δ/γματος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επέρχο­νται αι εξής μεταβολαί εις τας μέχρι σήμερον ισχυούσας διατά­ξεις:

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) μετατρέπο­νται από Ν.Π.Δ.Δ. εις Ν.Π.Ι.Δ. (Παράγρ. Ι).

Δια της διατάξεως ταύτης, επιτυγχάνεται η αποδέσμευσις των Ο.Ε.Β. από των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, ως και άλλων περιοριστικών επί μέρους τοιούτων, αίτινες δεσμεύουν τα Ν.Π.Δ.Δ.

Ούτω δίδεται η ευχέρεια εις τους Οργανισμούς, όπως εγκαί­ρως εγκαίρως αντιμετωπίζουν τα διάφορα θέματα και αναπτύσ­σουν δραστηριότητας και πρωτοβουλίαν εις τους τομείς της διοι­κήσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Η μετατροπή όμως αύτη δεν συνεπάγεται την τελείαν ανεξαρ­τησίαν των Ο.Ε.Β., δεδομένου ότι ούτοι, ως αναφέρεται εις την εν λόγω παράγραφον, λειτουργούν, συμφώνως προς τα διατάξεις του καταστατικού των, του Ν.Δ. 3881/58 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

Δια της παραγράφου Ι του άρθρου 20 του ν. δ/γματος 3881/58, ορίζεται, ότι οι ΟΕΒ τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Γεωργίας, ασκούμενον δια των αρμο­δίων Υπηρεσιών αυτού, η δε Εποπτεία και ο Έλεγχος αφορούν, τόσον εις τον διοικητικόν και διαχειριστικόν (προληπτικός κατα­σταλτικός, έκτακτος κλπ. έλεγχος), όσον και εις τον τεχνικόν τοιούτον.

Δια της μετατροπής των ΟΕΒ εις Ν.Π.Ι.Δ., δεν απαιτείται εφεξής:

α. Η συμφώνως προς τας διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστι­κού τήρησις της διαδικασίας πραγματοποιήσεως δαπανών.

Εν προκειμένω, αι παράγραφοι Ι και 2 του άρθρου 3 του από 13.9.59 β. δ/τος (άρθρο 36 του Καταστατικού), δεν έχουν εφαρμογήν. Του λοιπού, η πραγματοποίησις των δαπανών θα ενεργήται καθ’ όν τρόπον αι Διοικήσεις των ΟΕΒ ήθελον καθορίσει δι’ αποφάσεώς των, εγκρινομένων υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας, όπου εκ των κειμένων δια­τάξεων απαιτείται τούτο, μέχρις συμπληρώσεως των Κα­νονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, δια σχετικών διατάξεων προβλεπουσών την διαδικασίαν διεξαγωγής της διαχειρί­σεως (άρθρον 38 του Καταστατικού ΤΟΕΒ και άρθρον 44 παράγρ. 15 και 16 του από 13.9.59 Β.Δ/τος).

β. ……………………………………….».

Σημαντική Παρατήρηση.

Τόσον: 1) από το υπ’ αριθμ.1218/1972 Ν.Δ., όσον και: 2) από το παραπάνω υπ’ αριθμ. πρωτ: 78960/2447/902/ 9 Σεπτεμβρίου 1972 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, φαίνεται καθαρά πλέον ότι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελ­τιώσεων:

α) αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

β) λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παραπάνω ν.δ. 1218/1972 και δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτε λειτουργούν όπως οι ιδιώτες, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ανεξέλεγκτο, αλλά «λειτουργούν, συμφώνως προς τα διατάξεις του καταστατι­κού των, του Ν.Δ. 3881/58 και των εκτελεστικών αυτού διαταγ­μάτων».

Το ότι έχουν μετατραπεί σε Ν.Π.Ι.Δ. δεν σημαίνει ότι λει­τουργούν όπως ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης, αλλά βάσει του νό­μου που ισχύει ειδικά γι’ αυτούς.


Οι Τ.Ο.Ε.Β. υπάγονται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων περιλαμβά­νονται στο Δημόσιο Τομέα παρά τη νομική μορφή τους ως Ν.Π.Ι.Δ.

Πολύ συχνά, όταν μας αγγίζουν νομικής φύσεως θέματα βλέπουμε δύο νόμους ν’ αναφέρονται για τον κλάδο μας. Οι νόμοι αυτοί είναι ο νόμος 1892/1990 και ο νόμος 1943/1991. Μάλιστα ο δεύτερος νόμος συμπληρώνει τον πρώτο.

Τι λένε όμως αυτοί οι νόμοι; Και γιατί είναι τόσο σπουδαίοι που αναφέρονται τόσο συχνά στις υποθέσεις-θέματα που αφορούν εμάς τους ίδιους;

Ας τους δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τόσον αυτούς τους δύο θεμελιώδεις για μας νόμους όσο κι άλλα χρήσιμα έγγραφα που μιλούν επίσης για βασικά θέματα του κλάδου μας:

1) Ο νόμος 1892/1990

Στον νόμο 1892/1990, (ΦΕΚ 101 / 31-7-1990), Άρθρο 51, παράγρ. 1, εδάφιο 3, διαβάζουμε:

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ       Τ Η Σ       Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

___________________________________________

Α Θ Η Ν Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 101

___________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1892

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Άρθρον 5Ι

Επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα

1. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μόνο:

α. …………………………..

β. …………………………..

γ. Τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

δ. …………………………...

………………………………

2) Ο νόμος 1943/1991, που συμπληρώνει τον παραπάνω νόμο υπ’ αριθμ. 1892/1990, ορίζει ότι ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, στα οποία ανήκουν και οι Ο.Ε.Β.

Στη συνέχεια όμως, έχουμε τον νεώτερο νόμο υπ’ αριθμ. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/11-4-1991), που συμπληρώνει τον παραπάνω (ν. 1892/1990) ο οποίος στο άρθρο 4, παράγρ. 6, αναφέρει τα εξής:

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ     Τ Η Σ     Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

__________________________________________

Α Θ Η Ν Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 50

__________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1943

Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις

Άρθρον 4

Αναδιοργάνωση νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα

6. Στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) παράγραφος 1, περίπτωση γ), μετά τις λέξεις «και οργανισμούς», προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς».

Επίσης:

3) Στο υπ’ αριθμ. 128298/Φ.Β-1 / 14 Ιουνίου 1994 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας (Δ.νση Αξ/σης Εγγ/κών Έργων & Μηχ. Εξ.), αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Απογραφή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. ΔΟΑ/Φ.10/18/14579/23-5-94 εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης σχετικά με την απογραφή φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με την οποία μας γνωστοποιεί ότι οι Τ.Ο.Ε.Β. είναι Ν.Π.Ι.Δ. υπαγό­μενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή».

4) Στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 1Β4Α/ 22 Δεκεμβρίου 1994, έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας (Δ.νση Αξ/σης Εγγ/κών Έργων & Μηχ. Εξ.), αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στις διατάξεις περί ευρύτερου δημοσίου τομέα».

Σχετ.: το με αριθμ. 128298/Φ.Β-1 / 14 Ιουνίου 1994 έγγραφό μας.

Κατόπιν εγγράφων ορισμένων υπηρεσιών και Τ.Ο.Ε.Β. σχε­τικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας κοινοποιήθηκε ο υποβληθείς με αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.10/18/14579/23-5-94 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας Πίνακας Κρατικών Νομ. Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας και στον οποίον ανα­φέρονται και οι Τ.Ο.Ε.Β. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων βάσει των δια­τάξεων του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 «περί επαναοριοθετήσεως του δημοσίου τομέα» σε συνδυασμό προς το άρθρο 4 παρ. 6 πε­ρίπτ. γ΄ του Ν. 1943/91, περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα παρά τη νομική μορφή τους ως Ν.Π.Ι.Δ. (που επιλέχθη για μεγα­λύτερη ευελιξία) λόγω του ότι έχουν καθαρώς δημόσιο χαρα­κτήρα, ανατεθειμένης σ’ αυτούς εκ του νόμου ασκήσεως υπηρε­σίας που προσιδιάζει σε Ν.Π.Δ.Δ. (διοίκηση υδάτων, ρύθμιση χρήσεως αυτών με κανονισμούς αρδεύσεως, αστυνομία υδάτων κ.λ.π.) και επιδιώκουν εν γένει δημόσιους σκοπούς.

Κατόπιν των ανωτέρω οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προ­σωπικού από τους Τ.Ο.Ε.Β., οι προμήθειές τους κ.λ.π. πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατά­ξεις που διέπουν τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα».

*********************************************************

Στο Σύνταγμα της Χώρας.

Να δούμε και τι αναφέρει σχετικά το σύνταγμα της Ελλάδας:

Άρθρο 12

5. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημοσίου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

(Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 12, Νοέμβριος 2001)

Σε αυτό το άρθρο στηρίζεται και ο νόμος για την σύσταση των αναγκαστικών συνεταιρισμών κοινής ωφελείας τώρα, αλλά και για την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων.

Στο εδάφιο 5, του άρθρου 12 του Συντάγματος βλέπουμε ότι το Κράτος επιτρέπει την σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών, όπως ακριβώς είναι οι Ο.Ε.Β. Πάνω σε αυτό το άρθρο στηρίζεται ο ιδρυτικός νόμος των Ο.Ε.Β. 3881/1958 καθώς και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα.

*********************************************************

Οι Ο.Ε.Β. τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στο άρθρο 20, του Ν.Δ/γματος 3881/1958, αναφέρεται το εξής:

Άρθρον 20.

Εποπτεία – Έλεγχος – Ευθύνη Ο.Ε.Β.

«1. Οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Γεωργίας, ασκούμενον δια των αρμο­δίων Υπηρεσιών τούτου».

Οι Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων εποπτεύουν την λειτουργία των ΟΕΒ.

Οι Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων εγκρίνουν τους Προϋπολογισμούς, Ισολογισμούς, τις δαπάνες και τα έσοδα και ασκούν τον οικονομικοδιαχειριστικό έλεγχο των Ο.Ε.Β., σύμφωνα άλλωστε και με τα πορίσματα των οικονομικών ελεγκτών τους.

Σχετικά, παραθέτουμε τα παρακάτω:

1) Στο άρθρο 3, του υπ’ αριθμ. 3881/30-10-1958 Νομοθετικού Δ/γματος, στο Κεφάλαιο Α΄, (Υπηρεσιακά όργανα), αναφέρονται τα εξής:

«1. Προς άσκησιν των κατά το άρθρον 11 αρμοδιοτήτων συνιστάται παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Υ.Ε.Β.), υπαγομένη εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Γεωργίας και διακρινομένη εις Κεντρικήν και Περιφερειακήν, κατά τα εν Κεφαλαίω Δ΄ οριζόμενα. Δια Βασ. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας κανονισθήσονται λεπτομερέστερον αι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας ταύτης….».

-------------------------------------------------------------------------------

1. Το άρθρο αυτό σχετικά γράφει τα εξής:

«1. Το Υπουργείον Γεωργίας ασκεί εφεξής πάσαν αρμοδιότητα εις ό,τι αφορά την αναγνώρισιν, την σύνταξιν προκαταρκτικών εκθέσεων, τον προγραμματισμόν, την γεωργικήν αξιοποίησιν, ως και την λειτουργίαν, συντήρησιν, διοίκησιν και διαχείρισιν απάντων εν γένει των έργων εγγείων βελτιώσεων προς ανάπτυξιν και αξιοποίησιν του γεωργικού εδάφους της Χώρας, πλην των αντιπλημμυρικών και προστατευτικών έργων της πεδινής κοίτης των ποταμών και μεγάλων χειμάρρων ως και των αυτοτελών αντιπλημμυρικών έργων προστασίας συγκοινωνιών και κατοικουμένων χώρων, αι επί των οποίων ως άνω αρμοδιότητες ανήκουν εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων».

2) Στο άρθρο 20, του υπ’ αριθμ. 3881/30-10-1958 Νομοθετικού Δ/γματος, στο Κεφάλαιο Γ΄, (Εποπτεία – Έλεγχος – Ευθύνη Ο.Ε.Β.), αναφέρονται τα εξής:

«1. Οι Γ.Ο.Ε.Β. και οι Τ.Ο.Ε.Β. τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Γεωργίας, ασκούμενον δια των αρμοδίων Υπηρεσιών τούτου.

2. ……………

3. Οι υπάλληλοι των Ο.Ε.Β. τελούν έναντι τούτων εις έννομον σχέσιν ιδιωτικού δικαίου, υπέχουν όμως τας ευθύνας των υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

4. ………………».

3) Στο υπ’ από 3/6/1959 Β. Δ/γμα, στο Κεφάλαιο Α΄ (Διάρθρωσις και αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων), και στο άρθρο 6 (Διεύθυνσις Διοικήσεως Έργων και Υδάτων), αναφέρονται τα εξής:

«1. Η Διεύθυνσις Διοικήσεως Έργων και Υδάτων, ή Διεύθυνσις IV, έχει τας εν τοις επομένοις εδαφίοις αναφερομένας αρμοδιότητας, αίτινες κατανέμονται αντιστοίχως εις τα κάτωθι Τμήματα, εις ά αύτη διαιρείται:

α. Τμήμα Διοικήσεως Υδάτων, ή Τμήμα Α΄.

αα. Εις την αρμοδιότητα

20) Η οικονομική παρακολούθησις και ο διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος των Ο.Ε.Β., ως και του Οργανισμού Κωπαΐδος και του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού Στυμφαλίας-Ασωπού-Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)».

Εξαίρεση από τις διατάξεις του νόμου Παυλόπουλου στους ΟΕΒ

για την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού.

(Π.Δ. 164/2004, άρθρο 6, παραγρ. 2)

Από την Ομοσπονδία μας, την Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β., πήραμε το παρακάτω έγγραφο, το οποίο και δημοσιεύουμε.

Να σημειώσουμε όμως, ότι για να καταλάβουμε την επιχειρηματολογία και το σκεπτικό του συντάκτη της, ήδη έχουμε αναφέρει δύο από τους βασικούς νόμους μόλις παραπάνω και οι οποίοι είναι α) Το Νομοθετικό Διάταγμα 1218/1972 και β) Ν.1892/1990 όπως συμπληρώθηκε με τον ν.1943/1991 (βλ. Βασική νομοθεσία των Ο.Ε.Β.).

Τους δύο παραπάνω νόμους θα τους βρίσκουμε συχνά παντού, σε θέματα που απασχολούν σοβαρά τον κλάδο μας. Μια σειρά από έγγραφα αναφέρουν και μνημονεύουν συνεχώς αυτούς τους νόμους και γι’ αυτό άλλωστε τους αναφέραμε με λεπτομέρεια.

Τον δε άλλο νόμο ή τον Ν. 414/1976, που δεν είναι καθόλου ήσσονος σημασίας από τους δύο προαναφερθέντες, τον παραθέτουμε μετά το τέλος του παρόντος εγγράφου.

α) Ο Νόμος 414 / 1976 ορίζει ότι οι ΟΕΒ είναι Οργανισμοί κοινής ωφελείας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 414

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 3881/1958 «περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων», ως τούτο ετροπο-

ποιήθη μεταγενεστέρως.

Άρθρον 6

1. Εις το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3881/58 προστίθεται εδάφιον έχον ως ακολούθως:

«Οι ως άνω Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) τυγχάνουν Οργανισμοί κοινής ωφελείας και εκ τούτων οι ΤΟΕΒ αποτελούν Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής».

Εν Αθήναις τη 10 Απριλίου 1976

Ετικέτες Technorati:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου