Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69/Β'/22.01.2016, η οικ.170766/2016 απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ "για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσο αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις.
Στο άρθρο 4 της εν λόγω ΚΥΑ καθορίζεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, από 01-01-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου