Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ν.4296_2014 [ΦΕΚ Α΄214] Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΟΕΒ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4296

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο έβδομο

Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 500 kW, ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας.»

Άρθρο όγδοο

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2015 για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αφορούν:

α) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

β) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., καθώς και

γ) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω, η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συμπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθενται περιπτώσεις δ΄έως στ΄ ως εξής:

«δ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσης και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος και την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και το μετέπειτα προκύπτον περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, κατανέμονται από τον αρμόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών εκκρεμών αιτήσεων, για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης ως εξής:

αα) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

ββ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α.,

γγ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συμπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,

δδ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31.12.2014 πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

ε) Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ΄ σε σταθμούς των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένων, και ιδίως ως προς το μέγεθος του σταθμού, σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων και η αντίστοιχη ισχύς δεσμεύεται από τον αρμόδιο διαχειριστή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για σταθμούς που απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δύο (2) ετών για τους λοιπούς σταθμούς από τη γνωστοποίηση της δέσμευσης που συντελείται με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου διαχειριστή.

Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ΄ σε σταθμούς της υποπερίπτωσης δδ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων σχετικών αιτημάτων τα οποία συνοδεύονται από πλήρη φάκελο για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Εντός των χρονικών διαστημάτων των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, άλλως ο αρμόδιος διαχειριστής αποδεσμεύει την αντίστοιχη ισχύ. Τα χρονικά διαστήματα των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης για τα οποία δεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς επεκτείνονται μέχρι την ικανοποίηση ή απόρριψη των εμπρόθεσμα υποβαλλόμενων αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου από τον αρμόδιο διαχειριστή.

στ) Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ΄, υποβάλλονται μέχρι την ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος, οι εν λόγω αιτήσεις εξετάζονται με την ακόλουθη προτεραιότητα:

αα) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης δ΄.

ββ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης ββ΄της περίπτωσης δ΄.

γγ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης γγ΄της περίπτωσης δ΄.

δδ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης δδ΄της περίπτωσης δ΄.

Κατά την εξέταση αιτήσεων που εμπίπτουν στην ίδια υποπερίπτωση της περίπτωσης δ΄, τηρείται σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίησή της από το ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ο αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης, εφόσον έχουν προσκομισθεί βεβαιώσεις απαλλαγής εκ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκδοθείσες από αρμόδια αρχή.

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αξιοποίησης της πρώτης ύλης, και η προσκόμιση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον αρμόδιο διαχειριστή.»

4. Διαδικασίες κατανομής περιθωρίου ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος.

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Για σταθμούς ΑΠΕ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο και για σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το χρονικό διάστημα αναβίωσης των αδειών εγκατάστασης δύναται, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να επεκταθεί πέραν των δώδεκα (12) μηνών και με μέγιστο όριο τους τριάντα (30) μήνες, μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων. Για τη χορήγηση ή μη της επέκτασης, η αδειοδοτούσα αρχή συνεκτιμά ιδίως το βαθμό ωριμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου υλοποίησης.»

Άρθρο ένατο

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου