Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ΑΔΑ: ΒΙΗ5Χ-24Τ

clip_image002


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 
  clip_image003

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ταχυδρ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15

Ταχυδρ. Κώδικας : 106 74, Αθήνα

Αριθ. Τηλεφώνου : 213 1313383, 213 1313297

FAX : 213 1313397

ΑΔΑ: ΒΙΗ5Χ-24Τ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613

ΠΡΟΣ :

κ.κ. Γενικούς Γραμματείς όλων των Υπουργείων

KOIN:

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας εντάσσεται και η ολοκλήρωση της απογραφής των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής των Ν.Π.Ι.Δ. είναι η 30η Απριλίου 2014 και η αδυναμία τήρησης αυτής της προθεσμίας αποτελεί παράβαση της εν λόγω υποχρέωσης. Σημειώνεται ότι, μετά την απογραφή των Ν.Π.Ι.Δ. ακολουθεί και η ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Δεδομένων των παραπάνω δεσμεύσεων, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/τ.Α’) όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ.2 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α’), τίθενται αυστηρές κυρώσεις για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που παρεκκλίνουν από την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από την ένταξη στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ειδικότερα:

«ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό…. Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και για τα Ν.Π.Δ.Δ., για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, για όσους φορείς δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την απογραφή τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου έως την 30η Απριλίου 2014, προβλέπονται οι ανωτέρω κυρώσεις. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής θεωρείται η ημερομηνία πιστοποίησης του Υπεύθυνου Προσωπικού του φορέα.

Σημειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που απογράφονται είναι αυτά που περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα όπως αυτός περιγράφεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, εκτός από τις ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του Ν.3429/2005. Αναλυτικές πληροφορίες και οι σχετικές εγκύκλιοι για την πιστοποίηση υπευθύνων απογραφής υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr.

Παρακαλείσθε να μεριμνήσετε για την απογραφή των Ν.Π.Ι.Δ. και των επιχειρήσεων του Υπουργείου σας, που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα και εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της απογραφής, όπως αυτό περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην περίπτωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Στεφάνου

Κοινοποίηση:

1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κας. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου