Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

(1Η ΗΜΕΡΑ )

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(2Η ΗΜΕΡΑ)

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE

26 & 27/03/2014 - 09.00-15.00

 

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Dr. Μαίρη Χρυσή, Γεωλόγος

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

1Η ΗΜΕΡΑ η εξοικείωση των υπαλλήλων

  • με τις διαδικασίας αδειοδότησης και καταγραφής σημείων υδροληψίας και χρήσεων ύδατος
  • η κατανόηση των νέων αρμοδιοτήτων τους με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
  • οι υποχρεώσεις τους και η σχετική νομοθεσία που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν, προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν μελέτες και προτάσεις που δεν θα τύχουν απόρριψης και
  • ο τρόπος αντιμετώπισης των πολιτών καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις που είναι και η τελική αδειοδοτούσα αρχή.

2η ΗΜΕΡΑ

Η κατανόηση των υποχρεώσεων για κάθε υπηρεσία που απορρέουν από το σχετικό σχέδιο διαχείρισης, χρονοδιαγράμματα και τρόπος υλοποίησης των μέτρων καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ που είναι και η αρμόδια για το συντονισμό όλων των φορέων αρχή.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε στελέχη ΟΤΑ Α' (στην καταγραφή - αδειοδότηση εμπλέκονται τόσο οι μητροπολιτικοί όσο και οι νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι) και Β' Βαθμού, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ κλπ Οργανισμοί με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, την αδειοδότηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1Η ΗΜΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

• Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων υδροληψίας - χρήσεων ύδατος (υφιστάμενα – νέα έργα).

• Αρμοδιότητες Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Καλλικράτη.

• Έλεγχος των φακέλων που κατατίθενται (απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιτόπιος έλεγχος – αυτοψία).

• Ιδιαιτερότητες κάθε χρήσης (άρδευση, ύδρευση, βιομηχανική χρήση κλπ).

• Ιδιαιτερότητες στην αδειοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων υδροληψίας.

• Ιδιαιτερότητες στην αδειοδότηση υδροληψιών από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

• Εισαγωγή στα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και τις κατά τόπους ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Εφαρμογή σε σχέση με την αδειοδότηση.

• Συνεργασία των ΟΤΑ με την τελική αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

• Διαχείριση καταγγελιών – παραπόνων πολιτών.

2Η ΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

• Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Οδηγία πλαίσιο για τα νερά.

• Αρμοδιότητες Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Καλλικράτη.

• Στόχοι της Οδηγίας.

• Λεκάνες απορροής ποταμών – υδατικά σώματα.

• Παράμετροι ελέγχου των υδάτων. Ποσοτική – ποιοτική – οικολογική κατάσταση.

• Δημόσια έργα σε σχέση με τα Σχέδια Διαχείρισης των υδάτων.

• Κίνδυνοι για τα νερά - Αντιμετώπιση κινδύνων.

• Προγράμματα παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

• Τι περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Διαχείρισης.

• Καθορισμός Υδατικών Συστημάτων και Κατάσταση αυτών – Τυποχαρακτηριστικές Συνθήκες Αναφοράς.

• Προσδιορισμός των «Εξαιρέσεων» από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και καθορισμός των επιδιωκόμενων για αυτές στόχων

• Διαβούλευση ποιοι συμμετέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου