Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην απογραφή και στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην απογραφή

Αθήνα, 27/2 / 2014                                  Αριθμ. Πρωτ.:  ΔΙΔΑΔ/Φ.81/101/οικ.5359

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην απογραφή
και στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών » 

Με αφορμή του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με το οποίο ζητείται η
εξαίρεση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων Ανατολικής Μακεδονίας από
το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28-9-2012 (ΦΕΚ Β’/2658) ΚΥΑ περί απογραφής,
όπως ισχύει, απογράφονται τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή
λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με
οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση
ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28/Α/1994),
όπως ισχύει, εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του Ν.
3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005).

Όσον αφορά στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, στο
άρθρο 1 του Ν.3812/2009, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 14
του ν. 2190/1994, οριοθετείται ο δημόσιος τομέας, στον οποίο υπάγεται το
σύνολο των φορέων -μεταξύ αυτών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου- τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

Περαιτέρω, στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009
προβλέπεται ρητά ότι οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του και κατά συνέπεια εμπίπτουν στις


διατάξεις της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28-9-2012 (ΦΕΚ Β’/2658)
ΚΥΑ, όπως ισχύει .

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5-12-2013/ΦΕΚ
3091/Β’, ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, αποστολή της ΕΑΠ είναι η πληρωμή των
προσώπων που απασχολούνται στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της απογραφής.

Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι το προσωπικό των Ο.Ε.Β.
θα πρέπει να απογράφεται στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου και να ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Στεφάνου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

κ.α.α

Ζαμπέτα Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου