Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Αδειοδότηση- Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Καταγραφή

Από Γεωργία Μανώλη

Τηλ 210 7231260

Φαξ 210 7231262

Ε-mail: g.manoli@ep-gnosi.gr

   

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

(1Η ΗΜΕΡΑ )

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(2Η ΗΜΕΡΑ)

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΑΘΗΝΑ – ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29

10 & 11/03/2014 - 09.00-15.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE

26 & 27/03/2014 - 09.00-15.00

ΚΡΗΤΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

04 &05/04/2014 - 09.00-15.00

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Με εργασιακή εμπειρία πλέον των 6 ετών στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, σε Δ/νση Υδάτων καθώς και σε περιφερειακό Τμήμα Περιβάλλοντος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

1Η ΗΜΕΡΑ η εξοικείωση των υπαλλήλων

§ με τις διαδικασίας αδειοδότησης και καταγραφής σημείων υδροληψίας και χρήσεων ύδατος

§ η κατανόηση των νέων αρμοδιοτήτων τους με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

§ οι υποχρεώσεις τους και η σχετική νομοθεσία που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν, προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν μελέτες και προτάσεις που δεν θα τύχουν απόρριψης και

§ ο τρόπος αντιμετώπισης των πολιτών καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις που είναι και η τελική αδειοδοτούσα αρχή.

2η ΗΜΕΡΑ

Η κατανόηση των υποχρεώσεων για κάθε υπηρεσία που απορρέουν από το σχετικό σχέδιο διαχείρισης, χρονοδιαγράμματα και τρόπος υλοποίησης των μέτρων καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ που είναι και η αρμόδια για το συντονισμό όλων των φορέων αρχή.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε στελέχη ΟΤΑ Α' (στην καταγραφή - αδειοδότηση εμπλέκονται τόσο οι μητροπολιτικοί όσο και οι νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι) και Β' Βαθμού, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ κλπ Οργανισμοί με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, την αδειοδότηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1Η ΗΜΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

• Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων υδροληψίας - χρήσεων ύδατος (υφιστάμενα – νέα έργα).

• Αρμοδιότητες Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Καλλικράτη.

• Έλεγχος των φακέλων που κατατίθενται (απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιτόπιος έλεγχος – αυτοψία).

• Ιδιαιτερότητες κάθε χρήσης (άρδευση, ύδρευση, βιομηχανική χρήση κλπ).

• Ιδιαιτερότητες στην αδειοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων υδροληψίας.

• Ιδιαιτερότητες στην αδειοδότηση υδροληψιών από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

• Εισαγωγή στα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και τις κατά τόπους ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Εφαρμογή σε σχέση με την αδειοδότηση.

• Συνεργασία των ΟΤΑ με την τελική αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

• Διαχείριση καταγγελιών – παραπόνων πολιτών.

2Η ΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

• Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Οδηγία πλαίσιο για τα νερά.

• Αρμοδιότητες Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Καλλικράτη.

• Στόχοι της Οδηγίας.

• Λεκάνες απορροής ποταμών – υδατικά σώματα.

• Παράμετροι ελέγχου των υδάτων. Ποσοτική – ποιοτική – οικολογική κατάσταση.

• Δημόσια έργα σε σχέση με τα Σχέδια Διαχείρισης των υδάτων.

• Κίνδυνοι για τα νερά - Αντιμετώπιση κινδύνων.

• Προγράμματα παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

• Τι περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Διαχείρισης.

• Καθορισμός Υδατικών Συστημάτων και Κατάσταση αυτών – Τυποχαρακτηριστικές Συνθήκες Αναφοράς.

• Προσδιορισμός των «Εξαιρέσεων» από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και καθορισμός των επιδιωκόμενων για αυτές στόχων

• Διαβούλευση ποιοι συμμετέχουν.


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ANA ATOMO : 360 €

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν μέσω φαξ στο 210 7231262 ή στο e-mail : g.manoli@ep-gnosi.gr. Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΛΑΕΚ 0,45%. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πακέτο σημειώσεων καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. Στη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται coffee break & light lunch.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΑΣ Ή ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ.


Η παρούσα επικοινωνία διενεργείται όπως ορίζει το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίου αποστέλλεται με την συγκατάθεση σας και έχει σκοπό την ουσιαστική & έγκυρη κατάρτιση των στελεχών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον ενημέρωση παρακαλώ αποστείλετε πίσω το έντυπο με την ένδειξη διαγραφή στο fax: 210-7231262.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

1Η ΗΜΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

2Η ΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

 

ΠΟΛΗ

 

Τ.Κ.

 

ΑΦΜ

 

ΔΟΥ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΦΑΞ

 

E-MAIL

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΜΚΑ

ΑΦΜ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

           
           
           
           
           
           

ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

             

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠ/ΝΟΥ ΛΑΕΚ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘ-ΚΙΝΗΤΟ

E-MAIL

ΑΦΜ

         

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

USER NAME

 

PASSWORD

 
           

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ : 360 €

ΥΠ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. E-mail :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΑΞ: 210 7231262 ή μέσω e-mail : g.manoli@ep-gnosi.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7231260

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου