Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Εφαρμογή πολλαπλής συμμόρφωσης – άδεια χρήσης νερού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα 26-6-2013

Αρ.Πρωτ.:2295

ΠΡΟΣ : ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή πολλαπλής συμμόρφωσης άδεια χρήσης νερού »

Με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης αρδευτικού νερού ώστε να διασφαλίζεται:

¨ η ορθολογική διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου

¨ η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καλή λειτουργία των δικτύων παροχής αρδευτικού νερού.

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 1% των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων (έλεγχος πολλαπλής συμμόρφωσης) .

Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαΐδας), θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

[1]Όμως έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι γεωργοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω δείγμα ελέγχου δημιουργούν προβλήματα με την χρήση αρδευτικού νερού ή δεν εξοφλούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι φορείς να μην μπορούν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους και να επεκτείνεται το πρόβλημα στο σύνολο των γεωργών.

Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους οι Ο.Ε.Β. μπορούν να αποστέλλουν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάλογο με τους γεωργούς που χρησιμοποιούν το δίκτυο άρδευσης και δεν είναι οικονομικά ενήμεροι, ώστε αυτοί να εντάσσονται στο δείγμα ελέγχου της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Εφόσον μέχρι την διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο γεωργός δεν προσκομίσει την άδεια χρήσης νερού για το 2013 θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για τον σκοπό αυτό:

¨ οι Ο.Ε.Β. πρέπει να προσδιορίσουν τους 20 πρώτους από πλευράς οικονομικών οφειλών παραγωγούς και να τους αποστείλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ

¨ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δημιουργήσει μηχανογραφική εφαρμογή όπου θα καταχωρούν οι Ο.Ε.Β. τα Α.Φ.Μ. των παραγωγών της παραπάνω παραγράφου και στην οποία θα μπορεί να συμπληρώνεται η τακτοποίηση των θεμάτων της άδειας χρήσης νερού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ


Καταγραφή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου