Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ

KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Αθήνα 30.04.2013

Aριθ. πρωτ: 30638

Tαχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10

104 37 - Αθήνα

Fax: 210 5231215

Πληροφορίες:Μ. Παυλοπούλου –

Γ. Εμμανουηλίδης

Tηλέφωνο: 210 5289117, 210 5289229

e-mail: kysepe3@otenet.gr

                                                                        ΠΡΟΣ:

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

2) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

(Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)

Θέμα:

Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης και Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών.

Σχετ:

Άρθρο 80 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18-04-2013)

Με τη διάταξη της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013, επιδιώκεται η κατά ενιαίο τρόπο υιοθέτηση της διαδικασίας γνωστοποίησης στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα του συνόλου των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Επομένως, βάσει της ανωτέρω διάταξης, η γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, αφορά μόνο σε πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής απασχόλησης και σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Από την 18-4-13, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, και πλέον, καταργείται η υποχρέωση αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης (έντυπο Ε8) και ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρηση Εργασίας δεν υποχρεούνται να θεωρούν τυχόν υποβληθείσες αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης.

Μέχρι την υλοποίηση του νέου ηλεκτρονικού εντύπου Ε8 «Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης» στο ΠΣ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) «ΕΡΓΑΝΗ» και προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., θα πρέπει οι εργοδότες να γνωστοποιούν την πραγματοποιηθείσα υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων με βάση τo συνημμένο υπόδειγμα εντύπου για χειρόγραφη υποβολή, Ε8 «Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης», χωρίς παραλλαγές.

Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,

στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

Η προβλεπόμενη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

2. Σ1, Σ2, Σ3

3. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας

4. KΦ

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης

και Πρόνοιας

Γενική Δ/νση Εργασίας

Δ/νση Όρων Εργασίας

Τμήμα Χρονικών Ορίων

Πειραιώς 40 –Αθήνα ΤΚ 10182

2. Ομάδα Διαχείρισης Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

Ο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ

 

Minoudi despoina [minouddes@yahoo.gr] :

Σχετικά με τη γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης η επιθεώρηση Βέροιας λέει ότι

όσοι υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο δεν υποβάλουνε γνωστοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου