Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Λογιστική αντιμετώπιση της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Ν. Σγουρινάκης, Λογιστική αντιμετώπιση της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός

Ο λογιστικός χειρισμός της νέας παρακράτησης ποσού από τις μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών, από 1.1.2012, σύμφωνα με τους νόμους 3986 (εφαρμοστικός) και 4024 (άρθρο 42) του 2011. Υπολογισμός του υπό παρακράτηση ποσού. Αναφορά σε μισθοδοτική κατάσταση, παράδειγμα εφαρμογής και λογιστικές εγγραφές απόδοσης των σχετικών ποσών στο Δημόσιο.

Α. Γενικά

Με το Ν 3986/2011 , άρθρο 29, επιβλήθηκε ένα είδος έκτακτης φορολογίας επί του ετήσιου συνολικού καθαρού ατομικού εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο 1. Η έκτακτη αυτή φορολογία ονομάσθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, θα επιβάλλεται στα εισοδήματα των ετών 2010 έως και 2014, βάσει κλίμακας και αναλογικού συντελεστή, από το πρώτο ευρώ, με αρχικό ποσό πρώτου κλιμακίου τα 12.001 €:

1ο κλιμάκιο 12.001-20.000, συντελεστής 1%, επί ολόκληρου του ποσού

2ο κλιμάκιο 20.001-50.000, συντελεστής 2%, επί ολόκληρου του ποσού

3ο κλιμάκιο 50.001-100.000, συντελεστής 3%, επί ολόκληρου του ποσού

4ο κλιμάκιο 100.000 και άνω, συντελεστής 4%, επί ολόκληρου του ποσού

Παράδειγμα, καθαρό δηλούμενο και φορολογούμενο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 15.000 €, θα επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης 1%, ήτοι 150 €. Καθαρό εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικού επιχειρηματία, ή από ελευθέρια επαγγέλματα, ελεύθερου επαγγελματία, 33.000 €, θα επιβαρυνθεί με εισφορά 2%, ήτοι 660 €.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σε ό,τι αφορά τα ήδη δηλωθέντα και εκκαθαρισμένα εισοδήματα του έτους 2010, επιβλήθηκε αναδρομικά, με αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων (ΣΕΠ 2011), τα οποία εκδόθηκαν από την ΓΓΠΣ, κατόπιν της οίκοθεν βεβαίωσης των σχετικών ποσών από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του φυσικού προσώπου. Ωστόσο, μετά από προσθήκη τεσσάρων παραγράφων στο ως άνω άρθρο 29 του εφαρμοστικού νόμου, ορίσθηκε ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, αλλά και οι αμειβόμενοι με βάση το ημερομίσθιο, με σύμβαση αορίστου χρόνου, ή με συμβάσεις χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης του δωδεκαμήνου, θα διενεργείται από 1.1.2012 παρακράτηση από τους εργοδότες, έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Το ίδιο ισχύει και για συνταξιούχους από φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς και για τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού (αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα). Η παρακράτηση αυτή θα διενεργείται κατά την καταβολή των αποδοχών, από τους εκκαθαριστές της μισθοδοσίας (εργοδότες κ.λπ.), με εφαρμογή των συντελεστών των παραπάνω κλιμακίων, αφού πρώτα γίνει αναγωγή του εισοδήματος σε ετήσια βάση. Πρόκειται δηλαδή για μια ανάλογη διαδικασία αυτής που ακολουθείται για την παρακράτηση του ΦΜΥ.

Επισημαίνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση στο νόμο (παρ. 9 άρθρου 29 του Ν 3986/2011 , όπως προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 42 του Ν 4024/2011 ), η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα, προκειμένου να υπολογισθεί το φορολογητέο, αλλά ούτε μειώνει τον φόρο που προκύπτει από την εφαρμογή της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Περαιτέρω, τα παρακρατηθέντα ποσά της ειδικής εισφοράς, θα αποτυπώνονται στα ετήσια εκκαθαριστικά σημειώματα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Δεδομένου δε, ότι η παρακράτηση των σχετικών ποσών της εισφοράς από τους εργοδότες, κατά την καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους, έχει τον χαρακτήρα «έναντι», θα διενεργείται τελική εκκαθάριση, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη και τυχόν εισοδήματα από άλλες πηγές που απέκτησε ο φορολογούμενος μισθωτός, κατά το οικείο έτος. Οίκοθεν νοείται ότι στην βεβαίωση που θα χορηγήσει ο εργοδότης προς τον μισθωτό του, στις αποδοχές του οποίου έχει διενεργήσει παρακράτηση ποσών της ειδικής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, θα αναγράψει και αυτά τα ποσά, με τον ίδιο τρόπο που αναγράφει και τα ποσά του αναλογούντος και παρακρατηθέντος ΦΜΥ (παρ. 2 άρθρου 42 Ν 4024/2011 ). Υπογραμμίζεται ότι στην παρακράτηση της ειδικής εισφοράς δεν ενεργείται έκπτωση 1,5%, όπως κατά την παρακράτηση του ΦΜΥ (αναλογών και παρακρατηθείς).

Στην εφαρμογή αυτή, θα παρουσιάσουμε τους υπολογισμούς για την παρακράτηση του ΦΜΥ και της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΕΑ), μέσω της μισθοδοτικής κατάστασης του Ιανουαρίου 2012, σε επιχείρηση (ιδιωτικός τομέας) και θα παραθέσουμε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, τόσο της παρακράτησης όσο και της απόδοσης των ποσών αυτών στο Δημόσιο.

Β. Η παρακράτηση του ΦΜΥ και της ΕΕΑ

Επιχείρηση, τον Ιανουάριο του 2012, απασχολεί τρεις μισθωτούς, τον υπάλληλο Α (άγαμος) με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1.250 €, τον εργατοτεχνίτη Β (έγγαμος, με ένα παιδί) με σύμβαση αορίστου χρόνου και ακαθάριστο ημερομίσθιο 45 € και τον επίσης εργατοτεχνίτη Γ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας και με ακαθάριστο ημερομίσθιο 40 €. Οι κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων είναι για τον Α: 20,50% (ΙΚΑ 13,50% και ΤΕΑΥΕΚ 7%), ενώ για τους εργατοτεχνίτες Β και Γ: 16.50% (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επικουρικό ΕΤΕΑΜ). Επισημαίνεται ότι δεν παρακρατείται εισφορά αλληλεγγύης από τις αποδοχές των εργαζομένων εργατοτεχνιτών που αμείβονται με ημερομίσθιο και παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου (διάστημα μικρότερο του έτους). Αρα, δεν θα κρατηθεί η ως άνω εισφορά από τις αποδοχές του εργαζόμενου Γ (Πολ. 1246/2011 ). Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η τελική εκκαθάριση του παρακρατηθέντος φόρου θα γίνει στο τέλος της χρήσης και πάντως με την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης του ΦΜΥ. Εκεί θα καλυφθούν οι διαφορές στις αποδοχές, κυρίως αυτές που προκύπτουν στα επιδόματα εορτών, λόω της προσαύξησης 0,5/12.

Ι. Παρακράτηση ΦΜΥ

Μισθωτός Α (υπάλληλος):

Ασφαλιστικές κρατήσεις 1.250,00 x 20,50% = 256,25 €

Καθαρές αποδοχές: 1.250,00 - 256,25 = 993,75 €

Ετήσιες καθαρές αποδοχές: 993,75 x 14 = 13.912,50 €

Ετήσιος φόρος κλίμακας που αναλογεί (αφορολόγητο 5.000 €): 1.044,25 €

Μείωση φόρου 1,5%: 15,66 €

Ετήσιος φόρος που παρακρατείται: 1.028,59 €

Παρακράτηση Ιανουαρίου: 1.028,59 / 14 = 73,47 €

Εργοδοτικές εισφορές: (ΙΚΑ) 1.250,00 x 25,56% = 319,50 €

Εργοδοτικές εισφορές: (ΤΕΑΥΕΚ) 1.250,00 x 3% = 37,50 €

Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 357,00 €

Εργατοτεχνίτης Β (αορίστου χρόνου):

Μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές: 45,00 χ 25 = 1.125,00 €

Ασφαλιστικές κρατήσεις: 1.125,00 χ 16,50% = 185,63 €

Καθαρές αποδοχές: 1.125,00 - 185,63 = 939,37 €

Ετήσιες καθαρές αποδοχές: 939,37 χ 14 = 13.151,18 €

Ετήσιος φόρος κλίμακας που αναλογεί (αφορολόγητο 7.000 €): 707,21 €

Μείωση φόρου 1,5%: 10,61 €

Ετήσιος φόρος που παρακρατείται: 696,60 €

Παρακράτηση Ιανουαρίου: 696,60 / 14 = 49,76 €

Εργοδοτικές εισφορές: (ΙΚΑ) 1.125,00 χ 28,56% = 321,30 €

Εργατοτεχνίτης Γ (ορισμένου χρόνου):

Στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση του ΦΜΥ, διενεργείται με συντελεστή 3% επί του ακαθάριστου ποσού του ημερομισθίου (εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 24€) και για όσα ημερομίσθια πραγματοποιηθούν (περ. β, παρ. 1, του άρθρου 57, του ΚΦΕ). Έστω ότι τον Ιανουάριο 2012, πραγματοποιήθηκαν 25 ημερομίσθια. Συνεπώς, έχουμε:

Ακαθάριστο ημερομίσθιο: 40 €

Φόρος που αναλογεί: 40,00 χ 3% = 1,20 €

Μείωση φόρου 1,5%: 1,20 χ 1,5% = 0,018 €

Φόρος που παρακρατείται: 1,18 €

Παρακράτηση φόρου για Ιανουάριο 2012: 1,18 χ 25 = 29,50 €

Ασφαλιστικές κρατήσεις 1.000,00 χ 16,50% = 165,00 €

Εργοδοτικές εισφορές: (ΙΚΑ) 1.000,00 χ 28,56% = 285,60 €

ΙΙ. Παρακράτηση ΕΕΑ

Για τον Α:

Ετήσιες καθαρές αποδοχές 13.912,50 € (12.001 - 20.000... 1%)

Συνεπώς: 13.912,50 χ 1% = 139,13€/14 = 9,94 €

(ή 1% επί του μηνιαίου καθαρού μισθού).

Αποδοχές πληρωτέες 993,75 - 73,47 - 9,94 = 910,34 €

Για τον Β:

Ετήσιες καθαρές αποδοχές 13.912,50 € (12.001 - 20.000... 1%)

Συνεπώς: 13.151,18 χ 1% = 131,51€ / 14 = 9,39 €

(ή 1% επί του μηνιαίου καθαρού μισθού)

Αποδοχές πληρωτέες 939,37 - 49,76 - 9,39 = 880,22 €

Για τον Γ:

Δεν παρακρατείται εισφορά αλληλεγγύης

Αποδοχές πληρωτέες 1.000,00 - 165,00 - 29,50 = 805,50 €

Γ. Η λογιστικοποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης

Κατά την γνώμη μας, τα παρακρατούμενα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης, τα οποία συνιστούν υποχρέωση της επιχείρησης προς απόδοση στο Δημόσιο, θα πρέπει να πιστωθούν σε υπολογαριασμό του 54.03 «Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού». Προτείνεται ο λογαριασμός 54.03.90 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2011». Συνεπώς, η λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί τον μήνα Ιανουάριο 2012, με βάση τα παραπάνω μισθοδοτικά στοιχεία, θα είναι:

//

60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
60.00.00 Τακτικές αποδοχές

1.250,00

60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
60.01.00 Τακτικές αποδοχές

2.125,00

60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

319,50

60.03.02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης

37,50

60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού
60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

606,90

53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
53.00.00 Μισθωτός «Α» 910,34
53.00.01 Εργατοτεχνίτης «Β» 880,22
53.00.02 Εργατοτεχνίτης «Γ» 805,50
54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.03 Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού
54.03.00 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 152,73
54.03.90 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2011 19,33
55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
55.00.00 Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης 1.445,78
55.02 Επικουρικά ταμεία
55.02.00 ΤΕΑΥΕΚ 125,00
Μισθοδοτική κατάσταση Ιανουαρίου 2012

//

Δ. Απόδοση ΦΜΥ και εισφοράς αλληλεγγύης

Για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 του ΚΦΕ, δηλαδή με διμηνιαίες (ή μηνιαίες, αν απασχολούνται περισσότερα από 50 πρόσωπα) δηλώσεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με την σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ που είναι διαθέσιμη τους τελευταίους μήνες, οι προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, ενώ η καταβολή των παρακρατηθέντων ποσών γίνεται στις τράπεζες με ειδική ταυτότητα πληρωμής. Προφανώς θα πρέπει να προστεθεί μια επί πλέον κατάσταση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της υποβολής των στοιχείων και για την εισφορά αλληλεγγύης.

Στο παράδειγμά μας, αν υποθέσουμε ότι και η μισθοδοτική κατάσταση του Φεβρουαρίου, ήταν η ίδια (χωρίς αλλαγές στα ποσά), η απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών θα γίνει μέχρι τις 20.3.2012 (κλιμάκωση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου, σε έντεκα εργάσιμες ημέρες), οπότε θα διενεργηθεί η παρακάτω εγγραφή:

//

54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.03 Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού
54.03.00 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

305,462

54.03.90 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν.3986/2011

38,66

38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.03 Καταθέσεις όψης
38.03.00 Τράπεζα «Χ»

344,12

Απόδοση ΦΜΥ και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, Α΄ διμήνου 2012, βάσει των διατάξεων του άρθρου 59 του ΚΦΕ.

//

Σημειώνεται ότι αν σε κάποιο μήνα υπάρξει καταβολή έκτακτου εφάπαξ ποσού, το οποίο συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται βάσει των αποδοχών του συγκεκριμένου μήνα (στον οποίο δόθηκε το έκτακτο αυτό ποσό). Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει, εξαιτίας της προσθήκης του εφάπαξ ποσού, θα πρέπει να παρακρατηθεί κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του συγκεκριμένου μήνα. Ομοίως, κατά τον μήνα αυτό, θα πρέπει να παρακρατηθεί επιπλέον ποσό έναντι της εισφοράς αλληλεγγύης, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης, λόγω της ύπαρξης του έκτακτου εφάπαξ ποσού (Πολ. 1246/2011 ).

1 Βλ. σχετικά και Πολ. 1246/7.12.2011 , σελ. 67 παρόντος τεύχους.

2 Τα ποσά έχουν διπλασιασθεί (ΙΑΝ + ΦΕΒ).

από : http://www.epixeirisi.gr/actions/lemma/?item_id=4751903

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου