Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Εργασιακή Εφεδρεία υπαλλήλων ΟΕΒ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                                                                                  Θεσσαλονίκη 18 Noεμβρίου 2011

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                                                                                         Αριθμ.Πρωτ. 368

( Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)

Αναγν.Σωμ.με αριθμ.7706/2003 Μον.Πρωτ.Θεσ/κης

26ης Οκτωβρίου 43

546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.& Fax : 26810 26416

& 6946853222

                                          ΠΡΟΣ : 1) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

                                                      2) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

                                                      3) Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων κ. Γ. Δριβελέγκα

ΘΕΜΑ : «Κατάργηση κενών Οργανικών θέσεων - Εργασιακή Εφεδρεία υπαλλήλων ΟΕΒ.»

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οι Ο.Ε.Β. συστάθηκαν σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (άρ. 12, ΦΕΚ 181 Α΄) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα ως τα υπεύθυνα όργανα για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της χώρας, είναι δε Ν.Π.Ι.Δ. (ν.δ. 1218/72). Μετατράπηκαν από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας στη διαχείριση των εγγειοβελτιωτικών έργων (μικρότερος παρεμβατισμός από το Κράτος με κατάργηση του ελέγχου από τον Πάρεδρο κ.ά.)

Ο ιδρυτικός νόμος των Ο.Ε.Β. σε κανένα σημείο, δεν αφήνει υπόνοια έστω, ότι οι ΟΕΒ ανήκουν στο κράτος, αλλά επαναλαμβάνει τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και ορίζει απλή εποπτεία και ήδη η εποπτεία με τον ΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ΄΄ (Ν.3852/2010) έχει μεταβιβασθεί των Τ.Ο.Ε.Β. στους Δήμους και των Γ.Ο.Ε.Β. στις Περιφέρειες .

Οι Ο.Ε.Β. είναι χαρακτηρισμένοι με νόμο (ν.414/76) ως Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, έχουν πλήρη αυτοδιαχείριση και δικούς τους Προϋπολογισμούς. Ιδιαίτερα για τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) με τον ίδιο νόμο (414/76) και με το άρθρο 6 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 3881/58 το οποίο αναφέρει τα εξής : «Οι ως άνω Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων τυγχάνουν Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και εκ τούτων οι ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί) αποτελούν Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής». Ωστόσο την ίδια νομική μορφή έχουν και οι ΓΟΕΒ (Γενικοί Οργανισμοί), στο μέτρο που στις περιοχές που λειτουργούν πρόχειρα (όχι συλλογικά) δίκτυα και δεν έχουν συσταθεί ΤΟΕΒ, οι αγρότες είναι απευθείας και υποχρεωτικά μέλη τους.

Η παραγρ. 4 του άρθρου 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι) του ισχύοντος Συντάγματος αναφέρει «Oι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.»

Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να νοηθεί, ότι μία συνεταιριστική οργάνωση «ανήκει στο κράτος».

Η Γενική Συνέλευση και τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Οργανισμών είναι αιρετά όργανα και εκλέγονται από τα μέλη τους.

Οι Ο.Ε.Β. ΔΕΝ επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΔΕΝ επιχορηγούνται από το Κράτος, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και ιδίως σε περιπτώσεις ζημιών από πλημμύρα ή άλλη ανώτερη βία (άρθρο 2 ν.414/1976), όπως καταδήλως προκύπτει από πλήθος εγγράφων του Γ.Λ.Κ. (ενδεικτικά το 2/43636/0022/1-7-2009 έγγραφό του).

Τα έσοδα προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές (ωφέλεια – κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, άρθρο 5 του από 13-9-1959 Β.Δ.), είναι δηλαδή εξισωτικές μονάδες, Στο άρθρο 15 του ν.δ.3881/58 ορίζεται ότι « 1. Πόροι των O.E.B. είναι αι κατά το άρθρ. 10 στρεμματικαί εισφοραί και τέλη, τα αρδευτικά τέλη ή το αντίτιμο χρήσεως αρδευτικού ύδατος, τα κατά την παρ. 1ε΄ του άρθρ. 14 μισθώματα και δικαιώματα, το προϊόν δανείων του Δημοσίου ή ετέρων πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως και πάν άλλο προβλεπόμενον υπό του Καταστατικού αυτών έσοδο.»

Δεν είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) και επειδή δεν «ελέγχονται και χρηματοδοτούνται» (σωρευτικά) από την Κεντρική Διοίκηση δεν περιλαμβάνονται στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Ο νομοθέτης πιστεύουμε ότι εάν ήθελε να συμπεριλάβει τους εργαζόμενους στους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.14024/2011 θα το έκανε αυτό με ρητή διατύπωση, όπως έγινε για το μισθολόγιο στη παρ.1α του άρθρου 31.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Με την παραγρ.2 του άρθρου 34 καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με την παράγραφο 3 η σύμβαση εργασίας τους λύεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης , εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και την 31-12-2013.

Ο Ασφαλιστικός φορέας σήμερα για τους εργαζόμενους στους Ο.Ε.Β. είναι το Ι.Κ.Α. και με τον ν. 3863/2010 τα έτη ασφάλισης για το 2011 είναι 36 και οι ημέρες ασφάλισης 10.800 και για το 2013, 38 χρόνια και 11.400 ημερομίσθια.

Με την ρύθμιση αυτή όσοι έχουν 33 χρόνια υπηρεσίας πάνε στο σπίτι τους χωρίς να μπορούν να πάρουν σύνταξη πριν το 65ο έτος της ηλικίας, και όταν πάρουν σύνταξη αυτή δεν θα είναι ούτε επίδομα ανεργίας.

Έκπληξη μας προξενεί το γεγονός ότι με τη διατύπωση του νόμου μολονότι καταλαμβάνονται φορείς που δεν επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό (όπως οι ΟΕΒ που οι πόροι τους προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφελουμένων) άλλοι που τον επιβαρύνουν τακτικά αλλά σε ποσοστό < 50% (π.χ. ΕΨΥΚΑ = 40%), κείνται -σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης- εκτός του κύκλου των φορέων που καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα των διατάξεων του άρθρου 34 του νόμου.

H απόδοση της έννοιας «ανήκουν στο κράτος…..» δεν είναι ορθή και είναι τουλάχιστον ελλιπής, στο μέτρο που περιορίζεται σε θέματα οργάνωσης, εποπτείας και διοίκησης των φορέων στους οποίους αφορά χωρίς να γίνεται αναφορά στη δημοσιονομική διάσταση, την οικονομική δηλαδή επιβάρυνση του κράτους γενικά, η οποία αποτελεί κύρια συνιστώσα του δημόσιου χρέους στην αντιμετώπιση του οποίου στοχεύουν τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Οι Ο.Ε.Β. λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια με το λίαν απαραίτητο τακτικό προσωπικό και σε πλείστες των περιπτώσεων το εποχικό προσωπικό καλείται να λειτουργήσει τα έργα. Ενδεικτικά στο ΓΟΕΒ Θεσ/κης που είναι και ο μεγαλύτερος Οργανισμός σήμερα υπηρετούν 17 άτομα αν και υπηρετούσαν 57 πριν 15 χρόνια (ο Κ.Ε.Υ. μέχρι το 2002 προέβλεπε 106 Οργανικές θέσεις και έκτοτε, με τροποποίησή του στα πλαίσια της εξοικονόμησης του μισθολογικού κόστους και του εξορθολογισμού των υπηρεσιακών αναγκών μειώθηκαν σε 75 ενώ οι προβλεπόμενες καταργήσεις κενών οργανικών θέσεων σήμερα ανέρχονται σε 58).

Οι δυσλειτουργίες από την κατάργηση των κενών Οργανικών θέσεων, πολλές από τις οποίες είναι καίριες για τη δημόσια ασφάλεια (π.χ. προσωπικό αντλιοστασίων) και την άμεση έξοδο τακτικών υπαλλήλων σε εργασιακή εφεδρεία - απόλυση, επιδεινώνεται με τους διαδοχικούς περιορισμούς στο εποχικό προσωπικό (που θα ανατραπούν προς το χειρότερο για το 2012-2015) και η μείωση προβλέπεται να φθάσει, με τα σημερινά δεδομένα, σε ποσοστό 78% περίπου του προσωπικού που εγκρίθηκε το 2009. Ενδεικτικά στο ΓΟΕΒ Θεσ/κης το 2009 είχαν εγκριθεί 120 θέσεις εποχικού προσωπικού και με τους διαδοχικούς περιορισμούς (ν.3833/2010, ν.3899/2010, ν.3846/2011) θα πρέπει το 2012 να ζητήσει το πολύ (με τα σημερινά δεδομένα) 38 θέσεις εποχικού προσωπικού, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια έργων, εγκαταστάσεων, άρτια άρδευση καλλιεργειών. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκριτική απόφαση για το εποχικό προσωπικό 2011 στους ΓΟΕΒ αν και έληξε η αρδευτική περίοδος συγκινεί κανέναν ; Τι θα γίνει το 2012 ;

Είναι ηθελημένη αυτή η απαξίωση της Πολιτείας προς τους Οργανισμούς;

Η αδιάκριτη εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής θα πλήξουν ανεπανόρθωτα το πρωτογενή τομέα, το σύνολο του αγροτικού κόσμου ο οποίος θα υποστεί ένα καίριο πλήγμα και δεν θα μπορέσει να αρδεύσει σωστά τις καλλιέργειές του, και με τον κίνδυνο πλημμυρών τεράστιων εκτάσεων, ορατό .

Σήμερα ένας κλάδος που μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη παραπέρα και να συμβάλει στην ανόρθωση της εθνικής οικονομίας μας είναι ο πρωτογενής τομέας.

Τα μέτρα αυτά, κατάργηση οργανικών θέσεων & εργασιακή εφεδρεία, συντελούν στην ολοένα και περισσότερο συρρίκνωση των Οργανισμών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους και να απειλείται ο ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν για τους αγρότες, τον αγροτικό κόσμο, την εθνική οικονομία.

Παρακαλούμε επειδή οι Ο.Ε.Β. ΔΕΝ επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΔΕΝ επιχορηγούνται από το Κράτος, τα έσοδά τους προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές, η μισθοδοσία όλου του προσωπικού τους (τακτικού και εποχικού) προέρχονται από εισφορές των ωφελουμένων, ακόμη δε οι Οργανισμοί για να έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν πιο άρτια και να παράγουν το σημαντικό έργο που τους έχει ανατεθεί, να έχουμε διατήρηση και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας, περιορισμό των κοινωνικών αντιδράσεων, και όπως η παραγρ. 4 του άρθρου 12 Συντάγματος ορίζει,

να προσθέσετε στις εξαιρέσεις στο άρθρο 34 παραγρ.2 εδαφ.β΄ και περίπτωση δ΄, ως εξής: «φορέων που δεν επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό»

ή να εκδώσετε διευκρινιστική εγκύκλιο ότι οι Ο.Ε.Β. (Τ.Ο.Ε.Β.-Γ.Ο.Ε.Β.) δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4024/2011.-

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος O Γεν.Γραμματέας

Γιώργος Αθανασούλας Βλάσης Σφυρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου