Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ

ΙΔΡΥΣΗ-/ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί με βάση το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΑΡΧΕΣ- ΣΚΟΠΟΙ και ΣΤΟΧΟΙ

Βασικές αρχές, σκοποί και στόχοι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων οργανισμών εγγείων βελτιώσεων είναι:

1°ν Η συνένωση, μαζικοποίηση, καθοδήγηση και συνεργασία, των εργατοϋπαλληλικών σωματείων σε ολόκληρη την Ελλάδα που τα μέλη τους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.).

ν Η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των υπαλλήλων, προσωπικής ασφάλειας, ελευθερίας της συνάθροισης, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, του δικαιώματος αναφοράς στις αρχές, την ελεύθερη διάδοση ιδεών και στοχασμών, με τελική επιδίωξη την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

3°ν Η συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των εργαζομένων, για την ανύψωση της μορφωτικής και πολιτιστικής τους στάθμης, συμμετοχής τους στην δίκαιη ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος, για την εδραίωση της δημοκρατίας και την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας.

4°ν Η συνεχής προσπάθεια για την δράση του συνδικαλιστικού κινήματος ως αυτόνομης κοινωνικής δύναμης με απόλυτη ανεξαρτησία

απέναντι στους εργοδότες, τις Κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα και

άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές.

ν Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων και η προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινής δράσης με τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές των άλλων χωρών.

6°ν Η ανάπτυξη δεσμών αλληλοϋποστήριξης, αλληλεγγύης, και αδελφοσύνης μεταξύ των σωματείων μελών.

7°ν Ο συντονισμός και η υπεράσπιση των ενεργειών των οργανώσεων μελών της ομοσπονδίας για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών ασφαλιστικών, ταξικών, εργασιακών, και επαγγελματικών συμφερόντων τους.

ν Η αντιπροσώπευση των Σωματείων μελών της στα συλλογικά όργανα Διοίκησης, ελέγχου, και κοινωνικής πολιτικής, στα Δικαστήρια, στην σύναψη γενικά κάθε μορφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, και γενικότερα στην υποβοήθηση για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

9°ν Η συμβολή της Ομοσπονδίας στη γεωργική και οικονομική ανάπτυξη της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3° ΜΕΣΑ

Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα επιδιωχθεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, ενδεικτικά αναφέρονται:

1°ν Η οργάνωση σε σωματεία όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του Κλάδου και η εγγραφή των παραπάνω σωματείων στην Ομοσπονδία. Η αγωνιστική κινητοποίηση αυτών των σωματείων, η συνεργασία και η σύμπραξη με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, εργατικά κέντρα κ.λ.π. της Ελλάδας, του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρώπης.

ν Η εποπτεία και η παροχή βοήθειας στα εντεταλμένα όργανα προς εφαρμογή των εργατικών νόμων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων.

3°ν Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διαιτητικά και ασφαλιστικά δικαστήρια και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η υποβοήθηση των οργανώσεων μελών της.

ν Η έκδοση ημερήσιου ή άλλου περιοδικού τύπου και η έκδοση κάθε έντυπου που βοηθά την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου και στην ανάπτυξη της ταξικής και συνδικαλιστικής συνείδησης και αλληλεγγύης των εργαζομένων.

5°ν Η οργανωτική σύνδεση των εργατοϋπαλλήλων με την Ομοσπονδία σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν σωματεία μέλη θα

γίνεται με τριμελή διορισμένη Επιτροπή.

6°ν Η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας, για την λήψη αποφάσεων, που αφορούν είτε όλο τον κλάδο είτε μόνο τους εργαζόμενους του Σωματείου που ανήκουν στη δύναμη της.

7°ν Η ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας, προμηθευτικών, καταναλωτικών και παραγωγικών συνεταιρισμών και κατασκηνώσεων για τα μέλη των οργανώσεων και των οικογενειών τους.

8°ν Η οργάνωση σειράς σεμιναρίων και η δημιουργία σχολών, εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών.

9°ν Η ίδρυση και η λειτουργία απεργιακού ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 4° ΜΕΛΗ

Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν τα ήδη υπάρχοντα σωματεία εργαζομένων, όπως και αυτά που θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν στο μέλλον, με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους Ο.Ε.Β.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

1°ν Για την εγγραφή κάθε σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) Αίτηση εγγραφής στην οποία να αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου, η έδρα του, ο αριθμός απόφασης του Πρωτοδικείου, ο αριθμός μητρώου της εγγραφής του στα βιβλία των Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου, ο αριθμός των γραμμένων μελών του και τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση επίσης πρέπει να αναφέρεται ότι το ενδιαφερόμενο Σωματείο αποδέχεται τις αρχές, τους σκοπούς και τις διατάξεις του καταστατικού της ομοσπονδίας.

β) Αντίγραφο πρακτικού της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου «περί εγγραφής του στη δύναμη των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ο.Ε.Β.».

γ) Πίνακα των μελών που αποτελούν τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου με αναφορά των στοιχείων τους.

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις του.

ε) Αντίγραφο μητρώου μελών, πρακτικά των αρχαιρεσιών και συγκρότηση σε σώμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2°ν Για την αποδοχή της αίτησης αποφασίζει η Διοίκηση της

Ομοσπονδίας μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την υποβολή της

και γνωστοποιεί την οποιαδήποτε απόφαση της περί εγγραφής στο

Σωματείο που υπέβαλε την αίτηση.

3°ν Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή εφόσον περάσει

άπρακτη η προθεσμία των δύο μηνών, το Σωματείο που ζήτησε την

εγγραφή του στην Ομοσπονδία μπορεί να προσφύγει στη γενική

συνέλευση της Ομοσπονδίας, η οποία θα επανεξετάσει και θ'

αποφασίσει την αποδοχή ή μή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

1°ν Τα μέλη της Ομοσπονδίας μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών από την εγγραφή τους, εφόσον τηρούν το Καταστατικό και είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις (Συνέδρια), να ασκούν έλεγχο στη Διοίκηση, να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους τα όργανα της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, να εκλέγονται σε αυτά και να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Ομοσπονδίας για την υποστήριξη των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

2°ν Οι οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να ακολουθούν τις αρχές του παρόντος Καταστατικού και να εκτελούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνεδρίου), του Εθνικού Συμβουλίου, και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

3°ν Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία και να συμμορφώνονται προς τον τρόπο είσπραξης των εισφορών που υποδεικνύει η Διοίκηση.

4°ν Να υποβάλουν στο τέλος κάθε χρόνου στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας έκθεση των πεπραγμένων και της δράσης τους.

5°ν Να διατηρούν τις οργανώσεις μακριά από κάθε εργοδοτική, κυβερνητική, και κομματική επιρροή και εξάρτηση.


ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ν Κάθε οργάνωση που γίνεται δεκτή στη δύναμη της Ομοσπονδίας οφείλει κατά την εγγραφή της να καταβάλει εκατό Ευρώ (100 €) εφ άπαξ.

2°ν Η μηνιαία συνδρομή για κάθε μέλος των οργανώσεων μελών της Ομοσπονδίας, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, ανέρχεται σήμερα στα δέκα Ευρώ (10 €), ποσό που το «Εθνικό Συμβούλιο» δικαιούται να αναπροσαρμόζει.

ν Οι συνδρομές για την Ομοσπονδία καταβάλλονται σε τέσσερις

(4) τρίμηνες δόσεις και στην αρχή κάθε τρίμηνου.

4°ν Με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία του απεργιακού ταμείου που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του Καταστατικού. Η συνδρομή για το απεργιακό ταμείο θα καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΟΙΝΕΣ

1ον Σωματείο-μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του για ένα εξάμηνο (δύο τρίμηνα εισφορές) διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επανεγγράφεται όμως αυτόματα μόλις καταβάλει τις καθυστερούμενες συνδρομές προσαυξημένες κατά 20%. 2ον Σωματείο-μέλος που αποχωρεί από τη δύναμη της Ομοσπονδίας καμία αξίωση δεν μπορεί να έχει στην περιουσία της, αντίθετα υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις συνδρομές μέχρι τη λήξη του έτους που αποχωρεί.

ν Κάθε Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας που αντιδρά αποδεδειγμένα στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της, που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και δεν τηρεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνεδρίου), του Εθνικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται. Το διαγραμμένο όμως Σωματείο μέλος αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις οφειλές του, μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης διαγραφής του στην πρώτη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και να ζητήσει την ακύρωση της παραπάνω απόφασης, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση (Συνέδριο).

ΑΡΘΡΟ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Η αποχώρηση μέλους από τη δύναμη της ομοσπονδίας είναι απόλυτα ελεύθερη σε οποιοδήποτε χρόνο αποφασισθεί αυτό από τη Γενική Συνέλευση του αποχωρούντος Σωματείου και συντελείται με την κοινοποίηση της στη Διοίκηση της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. πληρώνοντας τις τυχόν οφειλές του. Η διαδικασία λήψης της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου πρέπει να είναι σύμφωνη με το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1°ν Τακτικοί πόροι της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. είναι αυτοί που ορίζονται στο με τίτλο «συνδρομές» άρθρο 7 του Καταστατικού, δηλαδή τα δικαιώματα εγγραφής, οι μηνιαίες συνδρομές, καθώς και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. (τόκοι πρόσοδοι κ.λ.π.).

2°ν Έκτακτοι πόροι της είναι οι εθελοντικές εισφορές, οι επώνυμες δωρεές, οι λαχειοφόρες αγορές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες και τα κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλο έσοδο, όπως οι επιχορηγήσεις από την εργατική εστία και από κάθε άλλο όργανο που είναι επιφορτισμένο με την οικονομική ενίσχυση των εργατικών επαγγελματικών σωματείων. Επίσης οι εισπράξεις από γιορτές καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία απαρτίζεται από τα ακόλουθα όργανα:
α) Τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των οργανώσεων της
δύναμης της Ομοσπονδίας (ΣΥΝΕΔΡΙΟ).

β) Το Εθνικό Συμβούλιο.

γ) Το 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Την 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή.

ε) Την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή.

Ειδικά μέχρι την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το Πρωτοδικείο, η Ομοσπονδία θα διοικείται από προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους Προέδρους των Σωματείων, η οποία θα οδηγήσει την Ομοσπονδία σε εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Ρυθμιστής Σχέσεων

Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων (Συνέδριο) ρυθμίζει τις σχέσεις της Ομοσπονδίας με το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο, καθώς επίσης και με την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή αντίστοιχη Ομοσπονδία του Κλάδου δίνοντας ρητή εντολή στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας για αυτό.

Β. Εκλογή Αντιπροσώπων των Σωματείων

Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων εκλέγονται από τις Γενικές τους Συνελεύσεις με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το Καταστατικό τους. Μετά από κάθε εκλογή των αντιπροσώπων υποβάλλονται προς την ομοσπονδία μέσα σε 30 μέρες τα πρακτικά της εκλογής τους.

Γ. Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης (ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

1ον Οι παραπάνω εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών της δύναμης της Ομοσπονδίας συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια μετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι αναγκαίο, ή όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

2ον Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο) πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν, να γνωστοποιείται στα μέλη 30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και η επίδοση της να γίνεται με συστημένη επιστολή και με ανακοίνωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

3ον Στη Γενική Συνέλευση κάθε Σωματείο-μέλος εκπροσωπείται και

διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Η αναλογία αυτή ορίζεται σε ένα αντιπρόσωπο και μια (1) ψήφο για κάθε είκοσι (20) ψηφοφόρους, και σε κάθε περίπτωση που ο αριθμός των ψήφων υπερβαίνει το μισό του μέτρου λογίζεται πλήρης ο αριθμός και εκλέγεται αντιπρόσωπος.

4ον Υποψηφιότητες για τα όργανα της Ομοσπονδίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, από τους αντιπροσώπους των Σωματείων-μελών που εκλέχτηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12.

5ον Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της Ομοσπονδίας μπορεί να συνέλθει σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, μετά από απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου.

6ον Τα έξοδα κίνησης και παραμονής των συνέδρων στην πόλη που

θα γίνει το Συνέδριο καλύπτονται εν μέρει ή εν όλο από την Ομοσπονδία, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της.

7ον Του Συνεδρίου προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του, ο οποίος μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο απαρτίας κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Δ. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) είναι το ανώτατο όργανο της ομοσπονδίας.

Αυτή ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό της, ελέγχει όλες τις διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις της Διοίκησης και των οργάνων της, ζητά από τη Διοίκηση παροχή πληροφοριών και εξηγήσεων, εγκρίνει το προτεινόμενο από τη Διοίκηση τριετές οικονομικό πρόγραμμα, ελέγχει και εγκρίνει την εφαρμογή του προγράμματος απαλλάσσοντας έτσι τη Διοίκηση από τις ευθύνες της μετά το τέλος της θητείας της. Ελέγχει και παύει οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο (Διοίκηση). Εκλέγει την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους για το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο και τους αντιπροσώπους για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Η Γενική Συνέλευση επίσης λαμβάνει τις πιο σημαντικές για τη ζωή της Ομοσπονδίας αποφάσεις, όπως τη μεταβολή του σκοπού, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της Ομοσπονδίας. Έχει τέλος αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την πραγματοποίηση των σκοπών του Καταστατικού της εκτός από τα θέματα που έχουν ανατεθεί με το παρόν Καταστατικό ή το νόμο σε άλλο όργανο της Ομοσπονδίας.

Ε. Απαρτία κατά τη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) βρίσκεται σε απαρτία:

α) κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση όταν είναι παρόντες το μισό (1/2) του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων-μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου και το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθμού των αντιπροσώπων της, β) εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τον ίδιο κατάλογο θεμάτων μετά από δεκαπέντε (15) το λιγότερο και τριάντα (30) το πολύ ημέρες από την πρώτη. Στη δεύτερη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστο του όλου αριθμού των μελών, που έχουν κατά τα παραπάνω δικαίωμα ψήφου, γ) εάν δεν υπάρχει απαρτία και στη δεύτερη Συνέλευση καλείται τρίτη μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το πολύ. Κατά τη συνέλευση αυτή πρέπει να είναι παρόντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα παραπάνω, δ) αν και κατά την τρίτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία δεν μπορεί να κληθεί νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα πριν περάσουν τρεις μήνες, ενώ η νέα αυτή πρόσκληση για Συνέλευση με τον καινούργιο κατάλογο θεμάτων θα θεωρείται σαν πρώτη σε ότι αφορά την αιτούμενη απαρτία, ε) προκειμένου για την αλλαγή της έδρας και την διάλυση της Ομοσπονδίας συγκαλείται μόνον για αυτές τις περιπτώσεις Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντες το μισό συν ένα τουλάχιστο από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζήτημα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας είναι άκυρη, εάν δεν είναι μυστική. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Εκλογή και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ομοσπονδία διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) από τα μέλη της που βάζουν υποψηφιότητα είτε με συνδυασμούς είτε μεμονωμένα και σύμφωνα με τον Ν. 1264/82.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο γίνεται από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και μπορούν να διαρκέσουν μέχρι τρεις (3) ημέρες από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου.

Β. Τρόπος εκλογής Συλλογικών Οργάνων

Οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων κατά αναλογία της εκλογικής δύναμης του καθένα και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Γι αυτό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που καταμετρήθηκαν δια του αριθμού των μελών των συλλογικών οργάνων. Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες θέσεις (έδρες) όσες χωράει το εκλογικό μέτρο στο άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε κάθε συνδυασμός. Μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσες ή περισσότερες από το εκλογικό μέτρο ψήφους καταλαμβάνει μια θέση (έδρα).

Οι θέσεις (έδρες) οι οποίες αναλογούν σε κάθε συνδυασμό παίρνονται από τους υποψήφιους του συνδυασμού κατά σειρά που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς) προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή και ανακηρύσσονται εκλεγμένοι (επιτυχόντες) εκείνοι που τα ονόματα τους βγήκαν από την κληρωτίδα.

Όσοι υποψήφιοι εκλεγούν κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, αποτελούν τα τακτικά μέλη των συλλογικών οργάνων και των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, ενώ οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά (επιλαχόντες) κάθε συνδυασμού, που αναπληρώνουν κατά σειρά της επιτυχίας τους τα τακτικά μέλη σε περίπτωση παραίτησης, αντικατάστασης, θανάτου ή διαγραφής τους.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίζει έναν μόνο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο και από τους υποψήφιους του συνδυασμού εκδηλώνει με σταυρό την προτίμηση του υπέρ ένδεκα (11) το πολύ υποψήφιων για το Διοικητικό Συμβούλιο, πέντε το πολύ υποψηφίων για την Εκτελεστική Επιτροπή τριών (3) το πολύ υποψή­φιων για την Ελεγκτική Επιτροπή και απεριόριστο αριθμό υποψήφιων αντιπροσώπων στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο. Αν ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμηση του υπέρ περισσότερων υποψήφιων από τους αναφερόμενους τότε η προτίμηση του ισχύει μόνο για το συνδυασμό και για κανένα υποψήφιο.

Γ. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας γι αυτό:

1. Επιμελείται όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και την
αντιπροσωπεύει με τον Πρόεδρο του δικαστικά και εξώδικα.

2. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο) και του
Εθνικού Συμβουλίου.

3. Προσλαμβάνει και απολύει τον Τεχνικό Σύμβουλο και το
υπόλοιπο αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και
καθορίζει τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας.

4. Καταγγέλλει και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τα Σωματεία-μέλη που ανήκουν στη δύναμη της και τους εργαζόμενους στον Κλάδο.

5. Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας και προβάλει τα ζητήματα που τους απασχολούν.

6. Παραβρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων-μελών της
Ομοσπονδίας όπου και δύναται να προεδρεύει.

7. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Σωματείων για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και παρέχει σ' αυτές τις γενικές κατευθύνσεις.

8. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9. Διαχειρίζεται τους πόρους σύμφωνα με το Καταστατικό.

10. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ισολογισμό της
Ομοσπονδίας και τον εγκρίνει σύμφωνα με το εγκρινόμενο από τη Γενική
Συνέλευση τριετές οικονομικό πρόγραμμα.

11. Υποβάλει λεπτομερή έκθεση των δραστηριοτήτων του στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και λογοδοτεί ενώπιον της.

12. Υποβάλει κάθε τρία χρόνια στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) οικονομικό πρόγραμμα που περιέχει τις οικονομικές προοπτικές της Ομοσπονδίας καθώς και απολογισμό από την εφαρμογή του προηγούμενου προγράμματος και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

13. Παίρνει απόφαση για απεργίες, στάσεις εργασίας και κάθε μορφής αγωνιστικών κινητοποιήσεων, που είναι δεσμευτικές για τα Σωματεία-μέλη της δύναμης της, καθώς και για επιχειρήσεις του Κλάδου που δεν υπάρχουν Σωματεία, αλλά μόνο εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας που ορίστηκαν με το Καταστατικό αυτό.

14. Μπορεί να δημιουργεί παραρτήματα της Ομοσπονδίας σε κάθε πόλη της Ελλάδας όπου εκτιμά ότι είναι αναγκαίο.

Δ. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Διοίκηση) είναι
υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την ταμειακή (οικονομική )
και διοικητική διαχείριση της Ομοσπονδίας καθώς και για την
εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να επαγρυπνούν
για την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των
οργάνων της.

Ε. Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία απασχολούνται με τις υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας παίρνουν μηναία αποζημίωση ή επιχορήγηση ή έξοδα παράστασης εφάπαξ με απόφαση της Διοίκησης. Τα μέλη, που απασχολούνται για υποθέσεις της Ομοσπονδίας και για το λόγο αυτό απομακρύνονται από την εργασία τους, δικαιούνται να αποζημιώνονται έκτακτα με ημεραργίες και έξοδα κίνησης σύμφωνα με τον εγκριμένο προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας.

ΣΤ. Αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε σώμα μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα της εκλογής τους με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επίσης η Διοίκηση εκλέγει μεταξύ των μελών της για την υποβοήθηση του έργου της.

α) Υπεύθυνο διεθνών και δημοσίων σχέσεων και τύπου.

β) Υπεύθυνο ασφαλιστικών και εργασιακών σχέσεων.

γ) Υπεύθυνο ισότητας, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιβάλλοντος.

δ) Υπεύθυνο αθλητισμού και νεολαίας.

ε) Υπεύθυνο νομικών υποθέσεων και δικαστηρίων.

Ζ. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες
μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναφέρονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη ή
όταν το ζητήσουν έξι τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με
αίτηση τους, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα
θέματα που θα συζητηθούν.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου πρέπει να είναι ατομική και να απευθύνεται από τον
Πρόεδρο σε κάθε ένα από τα μέλη, δέκα (10) μέρες πριν από την
ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παραπάνω
όριο δεν ισχύει σε έκτακτες περιπτώσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση είναι παρόντα έξι (6) μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμα του και αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ14°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στα δικαστήρια και σε όλες τις δημόσιες αρχές και τις εργοδοτικές επιχειρήσεις για όλες τις σχέσεις και τις διαφορές της. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εθνικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων (Συνεδρίων), δίνει το λόγο σε αυτούς που το ζητούν, τον αφαιρεί από αυτούς που εκτρέπονται και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων και συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εθνικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση ή Συνέλευση που θα γίνει θορυβώδης και θα κινδυνεύει από προστριβές και αντεγκλήσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εθνικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων (Συνεδρίων). Ελέγχει τον Ταμία για τις πράξεις του και είναι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης συνυπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και έχει τα ίδια με τον Πρόεδρο δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της αναπλήρωσης.

Επίσης ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει με απόφαση του Δ.Σ. ειδικούς τομείς, ιδιαίτερης συνδικαλιστικής ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της γραμματείας και του υπαλληλικού προσωπικού καθώς και όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών της Ομοσπονδίας. Ευθύνεται για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και φυλάσσει τη σφραγίδα της οργάνωσης. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς επίσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και έχει τα ίδια με αυτόν δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όλη τη διάρκεια της αναπλήρωσης.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Τα καθήκοντα του Οργανωτικού Γραμματέα για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της Ομοσπονδίας στο Κλάδο της είναι:

α) Να δημιουργεί οργάνωση του Κλάδου όπου δεν υπάρχει,

β) Να παρακολουθεί την ομαλή και γόνιμη λειτουργία των

οργανώσεων της δύναμης της Ομοσπονδίας.

γ) Να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο οργανωτικά μέτρα για την καλύτερη λειτουργία των οργανώσεων της.

δ) Να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση έντυπου υλικού ή περιοδικού τύπου που θα στοχεύει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κλάδου.

ε) Να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων- μελών, να εισηγείται θέματα οργανωτικής φύσης και να επιμελείται τις συγκεντρώσεις της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 19° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας επιμελείται δίνοντας αποδείξεις την είσπραξη των συνδρομών, των τακτικών και έκτακτων. Ενεργεί τις πληρωμές ύστερα από εντολή του Προέδρου, υπογράφει τα εντάλματα εισπράξεων, κρατάει τα βιβλία του ταμείου και τα διπλότυπα αποδείξεων, πληρωμών και εισπράξεων και κάθε δικαιολογητικό έγγραφο που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας, συντάσσει και προσέχει τα λογιστικά βιβλία, παρουσιάζει την ταμειακή κατάσταση για κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει τον ισολογισμό διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης της Ομοσπονδίας και τον υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση στο τέλος της θητείας του.

Ο Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του μέχρι πεντακόσια Ευρώ (€500), ενώ τα υπόλοιπα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα καταθέτει στο όνομα και για λογαριασμό της Ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε τράπεζα που βρίσκεται στην έδρα της Ομοσπονδίας. Ανάληψη των χρημάτων γίνεται από τον Ταμία με ειδική εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και για κάθε απώλεια χρημάτων απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20° ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

Ο Έφορος έχει την φροντίδα γενικά της λειτουργίας των γραφείων και του εντευκτηρίου της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την καλή διατήρηση κάθε περιουσιακού στοιχείου της.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, που συμμετέχει αυτοδίκαια και τέσσερα ακόμα μέλη, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από αυτά. Της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη της με αίτηση τους στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί βασικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του.

4. Σε εντελώς εξαιρετικές και επείγουσες περιστάσεις και προκειμένου για σοβαρά προβλήματα, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να λάβει αποφάσεις πάνω σε θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποφάσεις αυτές θα έρθουν σ' αυτό (Δ.Σ.) για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης των οικονομικών της Ομοσπονδίας γίνεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται σύμφωνα με τον τρόπο εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και για την ίδια θητεία.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της εκλογής της συνέρχεται σε σώμα με φροντίδα του πλειοψηφίσαντα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Γραμματέα, ο οποίος προεδρεύει και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά το χρόνο και βρίσκεται σε απαρτία εάν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται δύο τουλάχιστον μέλη, παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Γραμματέα της, ο οποίος και προεδρεύει.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει το νομότυπο των
αποφάσεων και τις πράξεις των οικονομικών δαπανών του
Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα επιβλέπει αν αυτές
συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, τα άρθρα του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Ελεγ­κτική Επιτροπή προβαίνει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, σε έλεγχο της ταμειακής κατάστασης της Ομοσπονδίας, αφού ειδοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 15μέρες νωρίτερα. Στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο), στην οποία λογοδοτεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένη η Ελεγκτική Επιτροπή να υποβάλλει για έγκριση, έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Εθνικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται από το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους εκάστοτε εκλεγμένους Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς (ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους) των Σωματείων-μελών της Ομοσπον­δίας, καθώς και από τους οριζόμενους με απόφαση του Δ. Σ. συνδικα­λιστικούς εκπροσώπους της Ομοσπονδίας στις επιχειρήσεις ή στους οργανισμούς που δεν υπάρχουν Σωματεία-μέλη.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο με έξοδα των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Στο Εθνικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

3. Στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου ανήκει ο έλεγχος της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά κάθε θέμα που συνδέεται με την υπεράσπιση των συμφερόντων του Κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και ο προϋπολογισμός και απολογισμός συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από αυτό για την παραπάνω χρονική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 25°

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει κυκλικά την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β.» στο κέντρο αναγράφει τα αρχικά της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.) και από κάτω έχει την ημερομηνία ίδρυσης 2003.

ΑΡΘΡΟ 26°

Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αιρετών οργάνων πρέπει να γίνουν από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών από την εγγραφή της Ομοσπονδίας στα οικεία βιβλία του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 27°

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων περί επαγγελματικών σωματείων και σε περίπτωση σιωπής τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 27 άρθρα, αφού διαβάσθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του, βεβαιώθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από τους αντιπροσώπους των ιδρυτικών Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, σήμερα στις 20/06/2002 στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη 20/06/2002.


ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ»

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1     Αδαμαντίδου Αρχοντ. Νικόλαος Θεσ/νίκη

2     Κων/νος Αντωνίου Δημήτριος Ν. Ηράκλεια Σερρών

3     Αλέξανδρ. Μαστρανδέου Ιωάννης Μεσολόγγι- Αιτωλοακαρνανίας

4     Γεώργιος Αθανασούλας Ευστάθιος Άρτα

5     Ευάγγελος Μπουρλής Γεώργιος Λάρισα

6     Γεώργιος Γεωργόπουλος Πασχάλης Ορεστιάδα

7     Ιωάννης Μπαλαντινάκης Εμμανουήλ Ιεράπετρα

Ετικέτες Technorati: ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου